Mimo że przepisy dotyczące białej listy obowiązują od września 2019 r., podatnicy nadal mają wiele problemów z ich stosowaniem. Część z nich wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 1462.

Najbardziej paląca kwestia dotyczy przypadków, kiedy przedsiębiorca zapłaci kontrahentowi na rachunek spoza białej listy i zbyt późno zawiadomi o tym urząd skarbowy. Termin złożenia ZAW-NR jest wyjątkowo krótki, bo obecnie wynosi tylko trzy dni od daty zlecenia przelewu.

Czytaj też:

Zapłata w split payment na rachunek spoza białej listy uchroni przed sankcjami

Wpłata na rachunek spoza białej listy? Nic straconego

Okazuje się, że spóźnialski podatnik nie uniknie konsekwencji. Ministerstwo wyjaśnia, że przywrócenie terminu na wniosek zainteresowanego stosuje się wyłącznie do terminów procesowych. Tymczasem trzydniowy termin na złożenie zawiadomienia o wpłacie na rachunek spoza białej listy (art. 117ba § 3 ordynacji podatkowej) jest zamieszczony w dziale III „Zobowiązania podatkowe” i należy do przepisów ogólnego prawa podatkowego materialnego. A to oznacza, że jako termin materialnoprawny nie podlega przywróceniu.

Kto nie zdąży, zapłaci

Uchybienie temu terminowi wywołuje skutek w postaci niemożności uniknięcia przez podatnika odpowiedzialności solidarnej w VAT oraz konsekwencje w PIT i CIT w postaci braku możliwości zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów – poinformował wiceminister Jan Sarnowski.

Przypomnijmy, że takie konsekwencje dotyczą transakcji powyżej 15 tys. zł. Natomiast złożenie zawiadomienia ZAW-NR daje przedsiębiorcy możliwość uniknięcia sankcji. Utrudnieniem jest fakt, że musi ono trafić do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla sprzedawcy.

– Od 1 kwietnia 2020 r. łatwiej będzie dotrzymać terminu, gdyż ma zostać wydłużony z trzech do siedmiu dni. Jednak dla firm, które dokonują setek płatności, to i tak dość krótki okres – mówi doradca podatkowy Andrzej Sadowski. Taką zmianę przewiduje projekt nowelizacji ustaw o PIT, CIT i zryczałtowanym podatku dochodowym, który jest już po pierwszym czytaniu w Sejmie.

Posłowie zapytali też w interpelacji o konsekwencje tzw. korekty zwiększającej. Chodzi o sytuację, w której pierwotna wartość transakcji nie przekroczyła 15 tys. zł brutto, ale późniejsza korekta powoduje przekroczenie tego limitu.

Wiceminister wyjaśnił, że w miesiącu, w którym płatność została dokonana na rachunek spoza wykazu, podatnik powinien zmniejszyć koszty uzyskania przychodów. Jeśli zaś nie będzie to możliwe, powinien zwiększyć przychód. Tak samo powinien postąpić w sytuacji, gdy zapłacił kontrahentowi gotówką.

Karta bez weryfikacji

Są też pozytywne informacje. Ministerstwo potwierdziło, że płatności kartami płatniczymi lub poprzez wykorzystanie usługi pay-by-link nie są płatnościami dokonanymi przelewem. „Podatnik nie musi weryfikować, na jaki rachunek będą przekazywane jego środki i czy rachunek ten jest w wykazie, jeżeli płatność będzie przez niego dokonywana za pomocą tych innych niż przelew instrumentów płatniczych” – napisał wiceminister.

Podobnie będzie z wpłatami na tzw. rachunki wirtualne wykorzystywane do obsługi płatności z tytułu dostarczonych usług, które nie są uwidaczniane w wykazie. Wpłaty na rachunki wirtualne będą traktowane jak wpłaty na rachunek rozliczeniowy, z którym dany rachunek wirtualny jest powiązany.

W razie zlecenia stałego lub przelewu z odroczonym terminem płatności liczy się ten dzień, w którym podatnik zlecił bankowi dokonanie takiego przelewu.

Co w przypadku transakcji z zagranicznymi kontrahentami? Jeśli zagraniczny podmiot nie posługuje się dla celów danej transakcji polskim numerem NIP, „przepisy dotyczące płatności na rachunki zamieszczone w wykazie nie będą mieć zastosowania do tej transakcji”.

Opinia dla „Rzeczpospolitej”

 Jacek Matarewicz, adwokat, doradca podatkowy, lider praktyki VAT, akcyzy i ceł w Kancelarii Ożóg Tomczykowski

Ministerstwo nie odniosło się do kwestii kupujących zwolnionych z VAT (podmiotowo lub przedmiotowo) innych niż podatnicy VAT czynni, którzy za nabywane towary i usługi płacą na rachunki spoza białej listy. W ich przypadku należy przyjąć, że płatności na rzecz podatników VAT czynnych za faktury ponad 15 tys. zł brutto powinny być dokonywane na rachunek znajdujący się w wykazie, pod rygorem utraty prawa do odliczenia kosztów uzyskania przychodu. Ponadto należy się zgodzić, że trzydniowy termin na zawiadomienie fiskusa na formularzu ZAW-NR o zapłacie na rachunek spoza listy nie podlega przywróceniu. Rozwiązaniem może być korzystna wykładnia nowych przepisów w interpretacjach indywidualnych. Wynika z niej, że zawiadomienie skierowane w terminie trzydniowym do niewłaściwego miejscowo naczelnika urzędu skarbowego uznaje się za wniesione w terminie.