W ramach działań polegających na przeciwdziałaniu gospodarczo – społecznym skutkom choroby COVID-19 podniesione zostały limity zwolnień przedmiotowych określonych w art. 21 ust. 1 pkt 9a, pkt 26 lit. b, pkt 67 i pkt 78 lit. b ustawy o PIT. Zmiana ta ma charakter przejściowy i wynika z dodanego do ustawy o PIT art. 52l. Podwyższone limity będą obowiązywać czasowo – w 2020 r., a w przypadku świadczeń otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej oraz dopłaty do wypoczynku – także w 2021 r.

Uwaga! Dodany do ustawy o PIT nowy art. 52l podwyższa jedynie limity wskazanych zwolnień przedmiotowych, nie zmienia natomiast samych zasad korzystania z nich.

Zapomogi losowe...

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o PIT, wolne od podatku dochodowego są zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci:

a) z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z funduszy związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra – niezależnie od ich wysokości,

b) z innych źródeł – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 6000 zł.

Na podstawie art. 52l pkt 2 ustawy o PIT, limit zwolnienia dla tych zapomóg losowych finansowanych z innych źródeł niż ww. fundusze (zob. art. 21 ust. 1 pkt 26 lit. b ustawy o PIT) został podniesiony z 6000 zł do 10 000 zł. Podwyższony limit dotyczy zapomóg otrzymanych w 2020 r.

Czytaj także: Najbogatsi bez kary za spóźnioną wpłatę podatku

...i inne

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 9a ustawy o PIT, wolne od podatku dochodowego są zapomogi, inne niż wymienione w art. 26 ust. 1 pkt 26 ustawy o PIT, wypłacane z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1000 zł.

Na podstawie art. 52l pkt 1 ustawy o PIT, limit zwolnienia dla tych zapomóg został podniesiony z 1000 zł do 3000 zł. Podwyższony limit dotyczy zapomóg otrzymanych w 2020 r.

Działalność socjalna

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT, wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1000 zł. Rzeczowymi świadczeniami nie są przy tym bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.

Na podstawie art. 52l pkt 3 ustawy o PIT, limit zwolnienia dla tych świadczeń otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej został podniesiony z 1000 zł do 2000 zł. Podwyższony limit dotyczy świadczeń otrzymanych w 2020 r. i 2021 r.

Dofinansowanie kolonii i obozów

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o PIT, wolne od podatku dochodowego są dopłaty do:

? wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również wypoczynku połączonego z nauką,

? pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz

? przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu

– dzieci i młodzieży do lat 18.

Chodzi tu o dopłaty:

a) z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra – niezależnie od ich wysokości,

b) z innych źródeł – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2000 zł.

Na podstawie art. 52l pkt 4 ustawy o PIT, limit zwolnienia dla tych dopłat do wypoczynku finansowanych z innych źródeł został podniesiony z 2000 zł do 3000 zł. Podwyższony limit dotyczy świadczeń otrzymanych w 2020 r. i 2021 r.

Autor jest doradcą podatkowym

Podstawa prawna: art. 21 ust. 1 pkt 9a, pkt 26 lit. b, pkt 67, pkt 78 lit. b oraz art. 52l ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2019 r. poz. 1387 ze zm.)

ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2020 r. poz. 568)