BitCoin to cyfrowa waluta, która zyskuje na znaczeniu jako niezależna forma płatności. Generowana jest przez specjalne oprogramowanie przy pomocy sieci peer to peer.

Czym jest BitCoin?

Wirtualna waluta w odróżnieniu od walut tradycyjnych nie jest środkiem płatniczym w rozumieniu prawa dewizowego (DzU 2002, Nr 141,poz. 1178). Ponadto BitMonet nie uznaje żadne państwo. Nie są uważane za wymienialne, rozrachunkowe jednostki pieniężne, które mają zastosowanie w  rozliczeniach międzynarodowych.

Waluta tworzona za pomocą specjalnego komputera nie jest również elektronicznym instrumentem płatniczym, czyli nie spełnia przesłanek definicji pieniądza elektronicznego wyrażonej w ustawie o elektronicznych instrumentach płatniczych (DzU 2002, Nr. 169, poz. 1385). Wyemitowane BitMonety wyrażone są wbudowanym algorytmem, bez potrzeby angażowania środków własnych posiadacza. Tworzenie BitCoinów nie następuje więc w zamian za środki pieniężne o nominalnej wartości, nie mniejszej niż ta wartość.

Wymiana waluty BitCoin na walutę polską lub inną zagraniczną może odbywać się na giełdzie internetowej, w kantorach internetowych czy w sprzedaży bezpośredniej na specjalnie tworzonych stronach www.

Obowiązek podatkowy

Nieograniczony obowiązek podatkowy wyrażony został w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991, Nr 80, poz. 350) w art. 3 ust. 1. Stanowi on, że osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania na terytorium Polski, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia ich źródeł.

Przepis ustawy o PIT należy stosować z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, do których przystąpiła Polska.

W przypadku giełdy i sprzedaży bezpośredniej zastosowanie będzie miała umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z państwem siedziby lub zamieszkania nabywcy. W razie korzystania z internetowych kantorów zagranicznych i krajowych to miejsce zamieszkania lub siedziba świadczącego usługi będzie miała znaczenie.

Skoro wirtualnych monet nie możemy uznać za środek płatniczy, to korzyści wynikające z quasi wymiany walutowej BitCoinów powinny być traktowane jako przychód z odpłatnego zbycia praw majątkowych.

Odrębnym aktem prawnym, z którego wynika opodatkowanie przychodów z realizacji praw nad pochodnymi instrumentami finansowymi jest ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991, Nr 80, poz. 350). Zgodnie z treścią art. 11, ust. 1 są to otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość świadczeń otrzymanych w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM

Wirtualne przychody zaliczane są do źródła prawa majątkowego. Katalog praw majątkowych jest otwarty. Wobec tego obok zysków będących wynikiem praw autorskich i praw pokrewnych czy odpłatnemu ich zbyciu do katalogu można zakwalifikować również inne prawa majątkowe. Wszelkie zyski z obrotu prawami majątkowymi zestawia się z tymi, pochodzącymi z innych źródeł i poddaje opodatkowaniu według skali podatkowej.

Wymiana BitCoin zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych zakwalifikowana została jako przychód powstały przy zbyciu praw majątkowych. Dochody uzyskane przez zbywcę, którego miejsce zamieszkania lub siedziba znajduje się w Polsce, zgodnie z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania należy opodatkować w Polsce.

Istnieje możliwość, że Polska nie będzie strona takiej umowy z państwem, w którym nabywca waluty ma miejsce zamieszkania lub siedzibę. W takim wypadku stosujemy jedynie ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych.