Taka decyzja oznacza, że przedsiębiorcy, u których nastąpił spadek obrotów gospodarczych z powodu COVID-19 w wysokości o co najmniej 25 proc., mogą skorzystać z ulg w opłacaniu podatków.

Resort finansów wyjaśnia, że z pomocy mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy mają trudności z terminowym opłacaniem podatków z powodu epidemii koronawirusa. Poprzez złożenie do właściwego organu podatkowego wniosku, mogą starać się o odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty lub odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek.

Wsparcie może być udzielone podatnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą, u którego nastąpił spadek obrotów gospodarczych z powodu COVID-19 o co najmniej 25 proc. w dowolnym miesiącu przypadającym po 31 stycznia 2020 r. w porównaniu do miesiąca poprzedniego lub analogicznego miesiąca roku poprzedniego. Możliwość zastosowania ulgi (odroczenie, raty) dotyczy podatku, którego termin płatności upływa po 31 grudnia 2019 r. i zaległości podatkowej powstałej po 31 grudnia 2019 r.

Jak zaznacza MF, pomoc musi być udzielona przed 30 czerwca 2021 r., a termin odroczenia lub spłaty ostatniej raty nie może być późniejszy niż 31 grudnia 2022 r.

Co więcej, niezależnie od pomocy z programu „Polskie środki antykryzysowe - COVID-19", możliwe jest wnioskowanie, na dotychczasowych zasadach, o udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, które nie stanowią pomocy publicznej albo stanowią pomoc de minimis.

Podatnicy (nie tylko przedsiębiorcy) mogą wnioskować o: rozłożenie na raty należności podatkowych (wniosek RAT-Z); umorzenie zaległości podatkowej (wniosek UZ-M); odroczenie terminu zapłaty należności podatkowych (wniosek TER-Z).

Resort dodaje, że na czas epidemii, zrezygnowano z opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków i zaległości podatkowych, które są dochodem budżetu państwa.

- Wnioski o udzielenie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych z powołaniem okoliczności pandemii są rozpatrywane w pierwszej kolejności - podkreśla MF.