Metoda Koszt plus

Metoda koszt plus jest popularną metodą szacowania cen transferowych. Polega na ustaleniu ceny przedmiotu transakcji kontrolowanej na poziomie sumy bazy kosztowej i narzutu zysku obliczanego jako procent tej bazy kosztowej. Poziom narzutu zysku porównuje się następnie bądź z zyskiem jaki podatnik osiąga w analogicznych transakcjach z podmiotami niepowiązanymi (wariant wewnętrzny) bądź z zyskiem osiąganym przez porównywalne podmioty niepowiązane w analogicznych transakcjach (wariant zewnętrzny). Baza kosztowa powinna natomiast obejmować sumę kosztów bezpośrednich bądź bezpośrednich i pośrednich ponoszonych w związku z transakcją.