Mateusz Żyła

Najnowsze rekomendacje Forum Cen Transferowych

W trakcie ostatniego roku FCT wydało objaśnienia dotyczące opisu metody koszt plus oraz opisu metody podziału zysku(MPZ), które pozwoliły w pewien sposób uporządkować ich stosowanie.

Kalkulacja progu 20 mln zł przy stosowaniu safe harbour

Podstawowym zagadnieniem przy rozstrzyganiu, czy regulacje dotyczące uproszczenia safe harbour można zastosować w konkretnej transakcji finansowej, jest określenie, czy kwota łącznych zobowiązań bądź należności przekracza 20 mln zł.

Ustalanie oprocentowania pożyczek przy stosowaniu safe harbour

Choć regulacje w zakresie uproszczenia safe harbour w odniesieniu do transakcji finansowych obowiązują już ponad dwa lata, tj. od 1 stycznia 2019 r., ich praktyczne zastosowanie nadal budzi wiele wątpliwości. Ani ustawodawca, ani pozostałe podmioty – jak np. działające przy Ministerstwie Finansów Forum Cen Transferowych – nie wydały dotychczas żadnych dodatkowych objaśnień, wyjaśniających podatnikom w sposób szczegółowy wprowadzone rozwiązania w tym zakresie.

Ceny transferowe: obowiązki dokumentacyjne w odniesieniu do umowy spółki osobowej

Oprócz najczęściej realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi transakcji usługowych, towarowych czy finansowych obowiązkiem sporządzenia dokumentacji cen transferowych objęte są również inne zdarzenia, takie jak dokonanie restrukturyzacji, transakcje z podmiotami z siedzibą w rajach podatkowych, czy też zawarcie umowy spółki osobowej.