Koszty pośrednio związane z przychodem rozliczamy w dacie ich poniesienia. Tak jest z opłatą za użytkowanie wieczyste gruntu. Potwierdza to interpretacja Izby Skarbowej w Katowicach.

Wystąpiła o nią spółka stawiająca budynki wielorodzinne. Inwestycja prowadzona jest w pięciu etapach. W jej trakcie deweloper ponosi wiele wydatków, które chce rozliczyć w podatkowych kosztach. Przychody uzyska jednak dopiero w momencie sprzedaży lokali i miejsc parkingowych. Dopiero wtedy rozlicza wydatki, które można bezpośrednio do nich przyporządkować.

Spółka jest użytkownikiem wieczystym gruntu, na którym powstanie inwestycja, i odprowadza z tego tytułu opłatę. Jej zdaniem jest to pośredni koszt działalności, który należy rozliczyć w dacie poniesienia, czyli ujęcia go w księgach rachunkowych.

Fiskus zgodził się z tym stanowiskiem. Przypomniał, że koszty uzyskania przychodów dzielimy na bezpośrednie i pośrednie. Pierwsze to takie, których poniesienie wpływa bezpośrednio na uzyskanie określonego przychodu. Generalnie rozlicza się je razem z tym przychodem.

Koszty pośrednie to te, których nie można wprost przypisać do określonych przychodów. Zalicza się do nich wydatki związane z funkcjonowaniem firmy. Właśnie takie jak opłata za wieczyste użytkowanie gruntu. Ma ona pośredni związek z przychodem. Nie jest bowiem przypisana do konkretnej sprzedaży, lecz wynika ze statusu spółki – użytkownika wieczystego gruntu, na którym prowadzona jest inwestycja.

Obowiązek ponoszenia tego wydatku wynika już z samego faktu posiadania gruntu i jest niezależny od jego przeznaczenia. Koszt nie jest zatem ściśle związany z konkretnym przychodem pochodzącym ze zbycia mieszkań czy podziemnych garaży. Należałoby go ponieść nawet wówczas, gdyby nie pojawił się żaden przychód.

Tak więc opłata za użytkowanie wieczyste gruntu jest kosztem pośrednim. Kiedy go rozliczyć podatkowo? Z art. 15 ust. 4d ustawy o CIT wynika, że takie koszty są potrącane w dacie poniesienia. Zgodnie natomiast z art. 15 ust. 4e za moment poniesienia kosztu uważa się dzień, na który ujęto go w księgach rachunkowych.

Reasumując, opłata za wieczyste użytkowanie gruntu stanowi koszt uzyskania przychodów potrącany w dacie poniesienia.

Katowicka Izba Skarbowa przypomniała też ogólne zasady rozliczania wydatków w podatkowych kosztach. Muszą być poniesione (tj. pokryte z zasobów majątkowych firmy), definitywne (nie mogą być zwrócone), mieć związek z działalnością i wpływ na uzyskany z niej przychód. Poza tym powinny być udokumentowane, nie mogą też znajdować się w katalogu wyłączeń zawartym w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.

numer interpretacji: IBPB-1-1/ 4510-157/16-1/DW