Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił skargę kasacyjną fiskusa, który odmówił podatnikowi wszczęcia postępowania zmierzającego do wydania interpretacji podatkowej.

Powodem było uznanie, że zdarzenie przedstawione we wniosku podatnika jest jednym z elementów szerszego, opisanego w dwóch innych. Według fiskusa w sumie czynności przedstawione w trzech wnioskach o interpretacje składają się na etapy jednego schematu optymalizacyjnego. Jest więc uzasadnione podejrzenie, że mamy tu tzw. ogólną klauzulę unikania opodatkowania, czyli procedury z art. 119a ordynacji podatkowej.

Czytaj także: Interpretacja nie ochroni przed dopłatą podatku

Podatnik zaskarżył odmowę, a WSA w Warszawie uwzględnił jego skargę. W ocenie sądu fiskus nie miał podstawy prawnej do łącznej oceny wniosków.

Inaczej uznał NSA. Przypomniał, że organ interpretacyjny może odmówić interpretacji, gdy stwierdzi, że stan faktyczny lub zdarzenia przyszłe przedstawione we wniosku dają uzasadnione przypuszczenie, iż mogą być one przedmiotem decyzji zabezpieczającej. A jak tłumaczył w pisemnym uzasadnieniu wyroku sędzia NSA Bogusław Dauter, przez czynność, która może stanowić unikanie opodatkowania, należy rozumieć także zespół powiązanych ze sobą czynności, dokonanych przez te same bądź nawet różne podmioty, w tym poszczególne czynności opisane w różnych wnioskach o interpretację.

Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt: II FSK 3085/18