Tak wynika z odpowiedzi ministra finansów na interpelację poselską nr 17910.

Możliwość jednorazowej amortyzacji fabrycznie nowych środków trwałych wprowadziła nowelizacja przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W świetle art. 3 ust. 2 ustawy nowelizującej (Dz. U. 2017 poz. 1448) podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i zakończył się po dniu 31 grudnia 2016 r., a przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosują przepisy ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do środków trwałych nabytych od dnia 1 stycznia 2017 r. i dokonanych od tego dnia wpłat na poczet nabycia tych środków.

Poseł Bartosz Józwiak zauważył jednak, że przepis budzi wątpliwości interpretacyjne. Zilustrował je konkretnym przykładem.

- Nie jest do końca jasne, jak ma postąpić podatnik, którego rok podatkowy trwał od 01.06.2016 do 30.05.2017, w przypadku gdyby miał zamiar skorzystać z komentowanej jednorazowej amortyzacji w odniesieniu do środka trwałego o wartości początkowej przekraczającej 10.000 zł nabytego w styczniu 2017 r., który zaczęto amortyzować metodą liniową - napisał w interpelacji poseł.

Jego zdaniem podatnik taki mógłby dokonać jednorazowej amortyzacji  fabrycznie nowego środka trwałego. Jednorazowy odpis musiałby zostać dokonany w roku podatkowym trwającym do 30.05.2017 (konieczna byłaby korekta deklaracji). Kwotę jednorazowego odpisu należałoby pomniejszyć o wartość odpisów dokonanych metodą liniową w roku podatkowym trwającym do 30.05.2017 oraz wartość odpisów, które podatnik zaliczyłby do kosztów podatkowych po tej dacie (dokonanych w kolejnym roku podatkowym od 01.06.2017 r.). Jednocześnie podatnik miałby pewną swobodę postępowania w zakresie odpisów dokonanych metoda liniową w kolejnym roku podatkowym (rozpoczętym po 30.05.2017). Odpisy takie mogłyby pozostać w kosztach uzyskania przychodów roku, którym ich dokonano, lub też zostać wyksięgowane z kosztów podatkowych i zaliczone do kosztów w ramach jednorazowego odpisu w roku poprzednim.

Poseł zapytał Ministra Finansów, czy podziela ten pogląd. - Udzielenie odpowiedzi z pewnością wpłynie na poczucie bezpieczeństwa podatników, którzy zmuszeni są stosować nie do końca jasne normy przepisów podatkowych - argumentował poseł.

Odpowiedzi udzielił wiceminister Paweł Gruza.

- W sytuacji gdy rok podatkowy podatnika podatku dochodowego od osób prawnych jest inny niż kalendarzowy i zakończył się w dniu 30 maja 2017 r. (tj. przed wejściem w życie ustawy zmieniającej wprowadzającej przedmiotową preferencję), w stosunku do środka trwałego o wartości początkowej przekraczającej 10 000 zł nabytego w styczniu 2017 r., podatnik ma prawo dokonać jednorazowej amortyzacji tego środka trwałego w roku podatkowym trwającym do 30 maja 2017 r., uwzględniając kwoty dokonanych uprzednio przez podatnika odpisów amortyzacyjnych - stwierdził wiceminister.

Dodał, że wprowadzony limit 100 tys. zł jest wartością maksymalną, odnoszącą się do danego roku podatkowego i podatnik nie ma obowiązku wykorzystać go w całości.  Dlatego zgodził się z tezą postawioną przed posła.

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

- Przy stosowaniu nowo wprowadzonych przepisów przez podatników, o których mowa w interpelacji, dopuszczalna jest pewna swoboda postępowania w zakresie wysokości dokonanego w danym roku jednorazowego odpisu amortyzacyjnego (w ramach obowiązującego limitu) - wskazał wiceminister.

Podatnik ma wybór: może ująć kwoty odpisów amortyzacyjnych w kosztach uzyskania przychodów w zakończonym już roku podatkowym lub skorzystać w tymże roku z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego pomniejszonego o wysokość odpisów zaliczonych już do kosztów uzyskania przychodów (przed wejściem w życie ustawy nowelizującej) w kolejnym roku podatkowym.

- Podatnik powinien mieć na względzie przede wszystkim to, aby finalnie suma dokonanych od danego środka trwałego odpisów amortyzacyjnych nie przekroczyła jego wartości początkowej - dodał wiceminister.