CIT: pidział na źródła przychodów może uniemożliwić rozliczanie strat podatkowych

Obowiązujący od początku tego roku podział na źródła przychodów wprowadza rozwiązanie, które w niektórych przypadkach może trwale uniemożliwiać przedsiębiorcom rozliczanie strat podatkowych.

Publikacja: 16.04.2018 06:50

CIT: pidział na źródła przychodów może uniemożliwić rozliczanie strat podatkowych

Foto: 123RF

Obowiązująca od początku 2018 r. zmiana polegająca na wprowadzeniu w ustawie o CIT źródeł przychodów może mieć duży (tzn. negatywny) wpływ na opodatkowanie podmiotów, które poza przychodami z działalności operacyjnej uzyskują również przychody zaliczane do kategorii zysków kapitałowych. Wcześniejsze regulacje co do zasady umożliwiały podatnikom ujmowanie w wyniku za dany rok podatkowy na bieżąco dochodów i strat bez względu na źródło przychodów, z jakiego dany dochód lub strata zostały osiągnięte. Obecnie obowiązujący podział na źródła przychodów w ustawie o CIT wprowadza rozwiązanie, które w niektórych przypadkach może trwale uniemożliwiać podatnikom rozliczanie strat podatkowych, co najlepiej obrazuje poniższy przykład.

Przykład

Budujemy sp. z o.o. (dalej: spółka) jest polskim rezydentem podatkowym prowadzącym działalność deweloperską. W 2017 r. (rok podatkowy spółki jest równy kalendarzowemu) spółka osiągnęła dochód z działalności operacyjnej w kwocie 45 mln zł. Ponadto w roku poprzednim spółka wykazała stratę podatkową w kwocie 20 mln złotych (w związku z czym wysokość odliczenia z tego tytułu w 2017 r. wyniosła 10 mln zł).

Jak się okazało, w 2017 r. spółka sfinalizowała wiele znacznych inwestycji, które skutkowały po stronie spółki wygenerowaniem ujemnego wyniku podatkowego. W pierwszej kolejności spółka sprzedała pakiet akcji w spółkach, które od dłuższego czasu nie realizowały zysku. Na tej transakcji spółka wygenerowała stratę w kwocie 30 mln zł.

We wskazanym okresie spółka była komandytariuszem w spółce komandytowej (dalej: SPK) realizującej wiele inwestycji budowlanych. Udział spółki w zysku SPK wynosił 50 proc. SPK generowała również dochód z opłat licencyjnych od znaku towarowego. Przypisany spółce dochód z udziału w zysku SPK wyniósł 3 mln zł. W połowie roku SPK sprzedała znak towarowy na rzecz spółki powiązanej, w związku z czym przypisany spółce dochód wyniósł 5 mln zł. Z uwagi na słabe wyniki większości inwestycji w SPK, spółka podjęła decyzję o sprzedaży ogółu praw i obowiązków w SPK. Na tej transakcji spółka poniosła stratę w wysokości 20 mln zł.

Przed końcem roku spółka podjęła decyzję o inwestycji za pośrednictwem spółki celowej (sp. z o.o.). W tym celu spółka wniosła aport nieruchomości do spółki celowej. W związku z aportem spółka rozpoznała dochód w wysokości 9 mln zł.

Spółka rozważa w jaki sposób ostatnia zmiana przepisów ustawy o CIT, polegająca na wprowadzeniu źródeł przychodów, może w kolejnych latach wpłynąć na jej wynik podatkowy.

Zestawienie ujęte w tabeli jest porównaniem wyniku podatkowego spółki w latach 2017 i 2018, przy założeniu, że spółka osiągnęła identyczny wynik podatkowy w zakresie poszczególnych transakcji. Zestawienie uwzględnia zmiany w ustawie o CIT obowiązujące od 1 stycznia 2018 r.

Dla przypomnienia najważniejsze zmiany dotyczące źródła przychodów:

rok 2017:

- dochód do opodatkowania stanowi sumę wszystkich dochodów (strat) spółki bez względu na ich źródło;

- ujemny wynik spółki ze sprzedaży akcji i ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej został skompensowany przez wysoki wynik z działalności operacyjnej spółki i pozostałe dochody.

rok 2018:

- dochód do opodatkowania jest sumą:

1) dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych (spółka osiągnęła stratę w wysokości 33 000 zł, która nie pomniejszy dochodu z innych źródeł przychodów; strata może zostać odliczona w ciągu pięciu kolejnych lat podatkowych od dochodów z zysków kapitałowych – pod warunkiem, że spółka takie dochody uzyska),

2) dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów (dochód z działalności operacyjnej pomniejszy jedynie odliczenie z tytułu straty wykazanej przed 2018 r. – takie straty odlicza się na zasadach obowiązujących przed 2018 r., tzn. co do zasady można odliczać je również od dochodów z zysków kapitałowych – jeżeli takie występują).

Od 1 stycznia 2018 r. u podatników CIT (z wyjątkiem ubezpieczycieli, banków, SKOK-ów i instytucji finansowych) do przychodów z zysków kapitałowych zalicza się:

1) przychody z udziału w zyskach osób prawnych (m.in. dywidendy);

2) przychody z tytułu wniesienia do spółki będącej podatnikiem CIT wkładu niepieniężnego;

3) inne, niż określone w pkt 1 i 2, przychody z udziału (akcji) w spółce będącej podatnikiem CIT, w tym:

a) przychody ze zbycia udziału (akcji), w tym ze zbycia dokonanego celem ich umorzenia,

b) przychody uzyskane w wyniku wymiany udziałów;

4) przychody ze zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną;

5) przychody ze zbycia wierzytelności uprzednio nabytych przez podatnika oraz wierzytelności wynikających z przychodów zaliczanych do zysków kapitałowych;

6) przychody:

a) z praw autorskich, licencji, praw własności przemysłowej oraz know-how, z wyłączeniem przychodów z licencji bezpośrednio związanych z uzyskaniem przychodów niezaliczanych do zysków kapitałowych,

b) z papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych, z wyłączeniem pochodnych instrumentów finansowych służących zabezpieczeniu przychodów albo kosztów, niezaliczanych do zysków kapitałowych,

c) z tytułu uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych lub instytucjach wspólnego inwestowania,

d) z najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnych charakterze dotyczącej praw, o których mowa w lit. a-c,

e) ze zbycia praw, o których mowa w lit. a-c. ?

Autor jest prawnikiem w Kancelarii Ożóg Tomczykowski

podstawa prawna: ustawa z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (DzU poz. 2175)

podstawa prawna: art. 7 ust. 1 i 2 oraz art. 7b ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 2443 ze zm.)

Obowiązująca od początku 2018 r. zmiana polegająca na wprowadzeniu w ustawie o CIT źródeł przychodów może mieć duży (tzn. negatywny) wpływ na opodatkowanie podmiotów, które poza przychodami z działalności operacyjnej uzyskują również przychody zaliczane do kategorii zysków kapitałowych. Wcześniejsze regulacje co do zasady umożliwiały podatnikom ujmowanie w wyniku za dany rok podatkowy na bieżąco dochodów i strat bez względu na źródło przychodów, z jakiego dany dochód lub strata zostały osiągnięte. Obecnie obowiązujący podział na źródła przychodów w ustawie o CIT wprowadza rozwiązanie, które w niektórych przypadkach może trwale uniemożliwiać podatnikom rozliczanie strat podatkowych, co najlepiej obrazuje poniższy przykład.

Pozostało 87% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Edukacja i wychowanie
Medycyna u Rydzyka z zaświadczeniem od proboszcza. Resort Czarnka: to legalne
Prawo dla Ciebie
Od 1 października zaczyna obowiązywać Konwencja Stambulska
Zawody prawnicze
Egzamin na aplikacje prawnicze nieznacznie łatwiejszy niż rok temu
Prawo drogowe
Egzaminacyjna turystyka ma się dobrze. Gdzie najłatwiej zdać na prawo jazdy
Materiał Promocyjny
SSC/GBS Leadership Program 2023
Prawo dla Ciebie
Jak oddać głos w wyborach do Sejmu i Senatu oraz w referendum. Objaśniamy
Konsumenci
Zamieszanie w sprawach frankowych przez brak uchwały SN