Ustawa z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym wprowadza aktualizację kodów Nomenklatury Scalonej (CN), używanych do określania większości wyrobów akcyzowych, stosowanych dla potrzeb ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. Zgodnie z treścią uzasadnienia do nowelizacji, dla celów określania konsekwencji w podatku akcyzowym od 1 stycznia 2019 r. właściwa będzie Nomenklatura Scalona obowiązująca w roku 2018.

Czytaj także: Jak dokumentować przemieszczenia towarów akcyzowych

Zmodyfikowana lista wyrobów akcyzowych

Nowelizacja, która wejdzie w życie już 1 stycznia 2019 r., wprowadza zmiany, jak się okazuje, również w samym katalogu wyrobów akcyzowych, wykluczając z obecnego brzmienia art. 86 ustawy akcyzowej i  z załącznika nr 1 do tej ustawy pozycje 40 i 41 obejmujące kody CN 3824 90 91 oraz 3824 90 97, do których klasyfikuje się szeroka gama wyrobów przemysłu chemicznego. Ustawodawca nie pozostawia jednak luki i w to miejsce wprowadza wyroby klasyfikowane w 2018 roku do podpozycji CN 3826 00, która obejmuje m.in. biodiesel i jego mieszaniny, również pozostawiając warunek konieczności przeznaczenia tych wyrobów do celów opałowych lub napędowych. Jak się okazuje, są w tej kategorii produkty, które zgodnie z klasyfikacją CN stosowaną w 2009 r., czyli tą obowiązującą dla celów akcyzy jeszcze do końca 2018 roku, mogły klasyfikować się właśnie do jednego z tych dwóch kodów CN należących do pozycji CN 3824. Nowelizację ustawy o podatku akcyzowym w tym zakresie od 2019 roku można zatem odczytywać w ten sposób, że pozostawia ona w katalogu wyrobów akcyzowych jedynie niewielki wycinek produktów klasyfikowanych w 2009 r. do pozycji CN 3824.

Pakiet przewozowy

W praktyce zmiana w przepisach ustawy o podatku akcyzowym, w zakresie wykluczenia jako wyrobów akcyzowych kategorii wyrobów klasyfikowanych dziś do pozycji CN 3824 ma wpływ na wnioski płynące z innego aktu prawnego nakładającego na przedsiębiorców szeroką gamę obowiązków – ustawy z 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów. Chodzi o tzw. pakiet przewozowy lub SENT. Zgodnie z regulacjami pakietu przewozowego m.in. przewóz tzw. wyrobów wrażliwych podlega obowiązkowi monitorowania za pomocą specjalnego systemu SENT. Wśród nich zostały również wymienione wyroby klasyfikowane do pozycji CN 3824, jeśli są wymienione w załączaniu nr 1 do ustawy o podatku akcyzowym.

Co interesujące, w związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi właśnie obowiązku monitorowania szerokiego wachlarza wyrobów klasyfikowanych do pozycji CN 3824, 14 czerwca 2018 r. weszły w życie zmiany przepisów pakietu przewozowego, zgodnie z którymi m.in. przewóz towarów klasyfikowanych do pozycji CN 3824 podlega systemowi monitorowania przewozu tylko w przypadku, gdy towary te są wymienione w załączniku nr 1 do ustawy o podatku akcyzowym, ale bez względu na ich przeznaczenie (aby towary te były uznane za wyroby akcyzowe w obecnym stanie prawnym, muszą być przeznaczone do celów opałowych albo napędowych). W konsekwencji, zmiana z 14 czerwca 2018 r. w przepisach o SENT zawęziła obowiązek monitorowania wyłącznie do przypadków wyrobów klasyfikowanych do CN 3824 90 91 oraz 3824 90 97 (czyli tych, których kod CN jest wskazany w załączniku nr 1 do ustawy o podatku akcyzowym) oraz jednoznacznie określiła, że obowiązek ten nie zależy w żaden sposób od ich przeznaczenia.

Dlatego też z jednej strony dziwi, a z drugiej cieszy fakt, że już od 1 stycznia 2019 r., rozpatrując przepisy pakietu przewozowego w powiązaniu z regulacjami ustawy o podatku akcyzowym i z brzemieniem załącznika nr 1 do niej, wszelkie wyroby klasyfikowane zgodnie z obecną Nomenklaturą Scaloną do pozycji CN 3824 nie będą już podlegały obowiązkowi monitorowania za pomocą systemu SENT. W rezultacie, rozpatrując chronologicznie zmiany przepisów, najpierw w pierwszej połowie roku ograniczono konieczność monitorowania przewozów wyłącznie do wyrobów klasyfikowanych do pozycji CN 3824, jeśli są one wyrobami akcyzowymi. Natomiast od przyszłego roku, jako że wyroby klasyfikowane w 2018 r. do pozycji CN 3824 nie będą wymienione w wykazie wyrobów akcyzowych, ich przewóz zostanie wyłączony z obowiązku jego monitorowania.

Mniej obowiązków

Autopromocja
SZKOLENIE ONLINE

Prawne uwarunkowania prowadzenia e‑sklepu w 2022 roku

WEŹ UDZIAŁ

Zmiany te należy ocenić pozytywnie. W ich efekcie wielu przedsiębiorców wykorzystujących w swojej działalności szeroką gamę produktów chemicznych, stosowanych np. w branży budowlanej czy produkcyjnej, zostanie zwolnionych z obowiązku monitorowania ich przewozu. W przypadku wielu przedsiębiorców pozwoli to zapewne na pełne wyeliminowanie obowiązków w ramach monitorowania przewozu towarów. W tym momencie nie toczą się oficjalne prace nad żadnym projektem ustawy, która miałaby zmienić przepisy pakietu przewozowego dotyczące wyrobów klasyfikowanych do pozycji CN 3824. Nie można jednak wykluczyć, że w przyszłości ustawodawca postanowi zmienić dyspozycję przepisów o SENT, która de facto po 1 stycznia 2019 r. będzie pusta i ponownie wprowadzi zapis, który będzie wskazywał na objęcie obowiązkiem monitorowania tego typu wyrobów.

Anna Wibig jest starszym menedżerem w zespole podatku akcyzowego Deloitte

Mateusz Jopek jest menedżerem w zespole podatku akcyzowego Deloitte

Podstawa prawna:art. 28 ustawy z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (DzU z 2018 r. poz. 2244)