Artykuł 15c ust. 1 ustawy o CIT ogranicza możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na uzyskanie finansowania dłużnego. Przepisy definiują pojęcie kosztów finansowania dłużnego, wskazując, że są nimi wszelkiego rodzaju koszty związane z:

? uzyskaniem od innych podmiotów, w tym od podmiotów niepowiązanych, środków finansowych i

? korzystaniem z tych środków.

Czytaj także: Limit kosztów podatkowych - najczęstsze problemy

W szczególności są to odsetki, w tym skapitalizowane lub ujęte w wartości początkowej środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, opłaty, prowizje, premie, część odsetkowa raty leasingowej, kary i opłaty za opóźnienie w zapłacie zobowiązań oraz koszty zabezpieczenia zobowiązań, w tym koszty pochodnych instrumentów finansowych, niezależnie na rzecz kogo zostały one poniesione.

Prawo do sprzedaży po ustalonym kursie

Istota walutowego kontraktu forward sprowadza się do tego, że uprawniony z tego instrumentu nabywa prawo do sprzedaży na rzecz zobowiązanego określonej kwoty pieniężnej wyrażonej w walucie obcej, po z góry ustalonym kursie tej waluty, bez względu na rynkowy kurs waluty obowiązujący w momencie sprzedaży. Kontrakty forward znajdują różnorodne zastosowanie gospodarcze. Mogą one bowiem zostać wykorzystane w celach spekulacyjnych bądź na potrzeby ograniczenia ryzyka walutowego.

Pochodne instrumenty finansowe

Szczególną uwagę należy zwrócić na definicję instrumentów finansowych, które w ustawie o CIT zostały zdefiniowane poprzez odesłanie do postanowień ustawy z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (art. 4a pkt 22 ustawy o CIT). Według tej ustawy, pochodnym instrumentem finansowym jest co do zasady produkt finansowy, którego wartość jest zależna od zmiany wartości instrumentu bazowego, tj. określonej stopy procentowej, ceny papieru wartościowego lub towaru, kursu wymiany walut, indeksu cen lub stóp, oceny wiarygodności kredytowej lub indeksu kredytowego albo innej podobnej wielkości.

Co do zasady w pełnej kwocie

Do kosztów finansowania dłużnego należy zaliczyć te wydatki, które wiążą się bezpośrednio z uzyskaniem finansowania zewnętrznego i korzystaniem z niego w ramach prowadzonej działalności, w szczególności koszty zabezpieczenia zobowiązań, w tym także koszty pochodnych instrumentów finansowych.

Rozpatrywanie walutowych kontraktów forward w kontekście zastosowania art. 15c ustawy o CIT należy analizować w odniesieniu do rzeczywistego celu, w jakim transakcja ta została zawarta.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

Ograniczeniu w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów podlegają jedynie te koszty podatkowe, które wiążą się z uzyskaniem od podmiotów zewnętrznych i z korzystaniem ze środków finansowych bądź odnoszą się do zabezpieczenia zobowiązań stanowiących finansowanie dłużne. Tym samym należy wskazać, że te instrumenty finansowe, na mocy których uprawniony uzyskuje finansowanie dłużne, bądź które zabezpieczają wykonanie takich zobowiązań, objęte są ograniczeniem z art. 15c ustawy o CIT.

Innymi słowy, transakcje forward, które zostały zrealizowane w celu zabezpieczenia innych zobowiązań niż tych, które dotyczą finansowania dłużnego, nie są objęte tym ograniczeniem (interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 14 sierpnia 2018 r., 0114-KDIP2-2.4010.261.2018.1). Także kontrakty forward zawierane w celach spekulacyjnych nie powinny zostać uwzględnione w limicie kosztów finansowania dłużnego (interpretacja Dyrektora KIS z 24 kwietnia 2018 r., 0114-KDIP2-2.4010.54.2018. 1.AM).

Natomiast te walutowe kontrakty forward, które związane są z umowami będącymi źródłem finansowania, mają wpływ na wysokość kosztów finansowania dłużnego.

Przykład

Spółka zawarła dwa walutowe kontrakty forward. Pierwszy został zawarty w celu zabezpieczenia ryzyka finansowego związanego z zakupem towarów od zagranicznego przedsiębiorcy. Drugi kontrakt zabezpiecza kurs waluty związany ze spłatą pożyczki zaciągniętej w walucie obcej.

Wyłącznie kontrakt forward zabezpieczający spłatę pożyczki będzie miał wpływ na wysokość kosztów finansowania dłużnego.

—Tomasz Musialski jest kierownikiem Zespołu Podatków Bezpośrednich w EDCP Sp. z o.o.

—Kamil Stefaniak jest konsultantem podatkowym w ECDP Sp. z o.o.

www.ecdpgroup.com

Podstawa prawna: art. 4a oraz art. 15c ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 1036 ze zm.)