Tomasz Musialski

CIT: darowizna jest opłacalna podatkowo

Darowizna przekazana na cele pożytku publicznego, po spełnieniu określonych warunków, może być odliczona od podstawy opodatkowania. Darczyńca powinien ująć podlegającą odliczeniu kwotę w rozliczeniu rocznym, a także złożyć informacje CIT-D oraz CIT-8/O.

Jak rozliczyć wyjazdy służbowe członka zarządu

Wydatki na hotel i pociąg, oddane menedżerowi przez spółkę, mogą być przez nią ujęte w kosztach uzyskania przychodów. Obowiązek ich zwrotu powinien jednak wynikać z umów, uchwał lub regulaminów regulujących tę kwestię.

Danina solidarnościowa: kto w 2020 roku zapłaci dodatkowo 4 proc. PIT

Chociaż przepisy o daninie solidarnościowej obowiązują od początku br., to po raz pierwszy podatnicy będą ją musieli wykazać w deklaracji, obliczyć i zapłacić w terminie do 30 kwietnia 2020 roku.

Programy motywacyjne dla pracowników a PIT

Przychód pracownika ze zbycia akcji otrzymanych w ramach programu motywacyjnego nie korzysta z preferencyjnego opodatkowania dla kapitałów pieniężnych (ryczałt 19 proc.). Jest obciążony PIT tak jak wynagrodzenie za pracę (18 i 32 proc.).

Unikanie podwójnego opodatkowania: kiedy plac budowy jest zakładem

Nawet całkowite podzlecenie prac przez generalnego wykonawcę nie jest okolicznością uzasadniającą twierdzenie, że nie doszło do ukonstytuowania zakładu budowlanego.

Jakie skutki w CIT wywołuje faktoring

Nie ma zgody fiskusa i sądów co do tego, czy zakup wierzytelności przez faktora oraz spłata należności faktorantowi prowadzą do powstania przychodu.

CIT: usługi pośrednictwa bez podatku u źródła

Fiskus często uznaje pośrednictwo za świadczenia podobne do doradztwa. Wyciąga jednak odmienne wnioski co do podlegania tych usług limitowaniu w kosztach i obowiązku pobrania podatku w przypadku ich zakupu od zagranicznego kontrahenta.

Jak amortyzować wartość firmy przy przejęciu spółki

Przejęcie spółki w ramach procesu połączenia nie jest równoznaczne z nabyciem przedsiębiorstwa. Nie można zatem dokonywać odpisów od wartości firmy, która powstała na skutek tego procesu.

CIT: które koszty podatkowe są objęte limitem

Limitem objęte są jedynie te koszty podatkowe, które wiążą się z uzyskaniem środków od podmiotów zewnętrznych i z korzystaniem z nich bądź odnoszą się do zabezpieczenia zobowiązań stanowiących finansowanie dłużne.

CIT: przepływy w obcej walucie pomiędzy centralą a zakładem, nie zawsze generują przychód

Przepływ środków finansowych w obcej walucie pomiędzy centralą a zakładem nie jest wykonaniem czynności prawa cywilnego. Rozporządzenia te nie prowadzą więc do powstania przychodów lub kosztów podatkowych.