Spółka jest podwykonawcą polskiej firmy. Wykonuje usługi montażu konstrukcji metalowych, a następnie na tych konstrukcjach montuje maszyny specjalistyczne w nowo powstających fabrykach. Usługi montażu są wykonywane bezpośrednio na terytorium innych państw UE oraz państw trzecich. Montaż maszyn w nieruchomości przebiega w następujący sposób:

- do podłoża budynku przytwierdzone zostają ramy, konstrukcje metalowe,

- następnie są do nich przytwierdzane (np. spawane, przykręcane śrubami) poszczególne elementy maszyny.

Konstrukcje metalowe wraz z urządzeniami są przytwierdzone do fundamentów za pomocą śrub i innych elementów w sposób trwały, ale istnieje techniczna możliwość ich odłączenia, zdemontowania, choć nie w łatwy sposób. Dużo elementów ulegnie wtedy trwałemu uszkodzeniu, zniszczeniu i nie będzie się nadawała do powtórnego montażu. Niektóre elementy urządzeń są łączone za pomocą spawania i ich demontaż spowoduje trwałe zniszczenie, poszczególne elementy nie będą nadawały się do dalszego montażu.

Spółka nie jest dostawcą tych maszyn, wyłącznie je montuje. Czy opisane usługi montażu konstrukcji i urządzeń tworzących linię produkcyjną w obiekcie (nieruchomości) położonym na terytorium innych państw UE oraz państw trzecich należy traktować jako usługi związane z nieruchomością opodatkowane VAT w miejscu położenia nieruchomości? – pyta czytelniczka?

Dla prawidłowego rozliczenia VAT w przypadku świadczenia usług, kluczowe jest określenie miejsca świadczenia danej usługi. Od poprawności określenia miejsca świadczenia będzie zależeć, czy dane świadczenie będzie podlegało opodatkowaniu VAT w Polsce, czy nie.

Związane z nieruchomościami...

Dla usług związanych z nieruchomościami ustawodawca w sposób szczególny określa miejsce ich świadczenia. I tak, stosownie do art. 28e ustawy o VAT, miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług:

- świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami,

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

- zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi,

- użytkowania i używania nieruchomości oraz

- przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego

– jest miejsce położenia nieruchomości.

... czyli jakie

Usługi związane z nieruchomościami są zawsze opodatkowane w kraju położenia nieruchomości, niezależnie od tego, dla jakiego podmiotu są wykonywane oraz gdzie znajduje się siedziba usługodawcy. Należy jednak podkreślić, że jedynie świadczenie usług, które pozostają w wystarczająco bezpośrednim związku z nieruchomością, mieści się w zakresie stosowania art. 28e ustawy o VAT. Konieczne jest, aby przedmiotem świadczenia usług była sama nieruchomość. Tak dzieje się w szczególności wówczas, gdy nieruchomość określoną w sposób wyraźny należy uznać za konstytutywny element świadczenia usług, ponieważ stanowi ona centralny i nieodzowny element tego świadczenia. Artykuł 28e ustawy o VAT ma zastosowanie tylko w sytuacjach, w których wynik prac wiąże się z konkretną nieruchomością.

Stosownie do art. 31a ust. 1 rozporządzenia, usługi związane z nieruchomościami, o których mowa w art. 47 dyrektywy 2006/112/WE, obejmują jedynie te usługi, które mają wystarczająco bezpośredni związek z daną nieruchomością.

Szczegóły w rozporządzeniu

Usługi uważa się za mające wystarczająco bezpośredni związek z nieruchomością gdy:

a) wywodzą się z nieruchomości, a dana nieruchomość stanowi element składowy usługi i jest elementem centralnym oraz niezbędnym z punktu widzenia świadczonych usług;

b) są świadczone w odniesieniu do nieruchomości lub dla niej przeznaczone i mają na celu zmianę prawnego lub fizycznego stanu danej nieruchomości.

Należy zwrócić uwagę, że art. 31a ust. 1 rozporządzenia:

- obejmuje w szczególności instalację lub montaż maszyn lub sprzętu, które po zainstalowaniu lub zamontowaniu są uznane za nieruchomość (zob. art. 31a ust. 2 lit. m rozporządzenia)

- nie ma zastosowania do instalacji lub montażu maszyn lub sprzętu (...), które nie są lub nie stają się częścią nieruchomości (zob. art. 31a ust. 3 lit. m) rozporządzenia).

Nie można łatwo zdemontować

W przedstawionym stanie faktycznym świadczone usługi montażu konstrukcji i urządzeń tworzących linię produkcyjną, które nie mogą zostać w łatwy sposób odłączone lub zdemontowane bez uszkodzenia lub trwałego zniszczenia poszczególnych elementów, mają charakter usług związanych z nieruchomościami. Zatem miejscem ich świadczenia, jako usług związanych z nieruchomościami, jest miejsce położenia tych nieruchomości. Oznacza to, że usługi świadczone przez spółkę na nieruchomościach znajdujących się na terytorium państw UE oraz państw trzecich nie podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce. Spółka powinna rozliczyć sprzedaż jako świadczenie usług poza terytorium kraju, tzw. eksport usług (por. interpretację Izby Skarbowej w Poznaniu z 21 lutego 2017 r., 3063-ILPP1-3.4512. 207.2016.2.KM).

—Marcin Szymankiewicz, doradca podatkowy

podstawa prawna: ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 710 ze zm.)

podstawa prawna: rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 282/2011 z 15 marca 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (DzU UE L 77 z 23 marca 2011 r., str. 1, ze zm.)

CZYM JEST NIERUCHOMOŚĆ

W myśl art. 13b rozporządzenia 282/2011 (dalej: rozporządzenie), do celów stosowania dyrektywy 2006/112/WE za nieruchomość uznaje się:

a) każdą określoną część ziemi, na jej powierzchni lub pod jej powierzchnią, która może stać się przedmiotem własności i posiadania;

b) każdy budynek lub każdą konstrukcję przytwierdzone do gruntu lub w nim osadzone powyżej lub poniżej poziomu morza, których nie można w łatwy sposób zdemontować lub przenieść;

c) każdy zainstalowany element stanowiący integralną część budynku lub konstrukcji, bez którego budynek lub konstrukcja są niepełne, taki jak drzwi, okna, dachy, schody i windy;

d) każdy element, sprzęt lub maszynę zainstalowane na stałe w budynku lub konstrukcji, które nie mogą być przeniesione bez zniszczenia lub zmiany budynku lub konstrukcji.