W lipcu 2016 r. spółka wystąpiła o wykładnię przepisów akcyzowych. We wniosku o interpretację wyjaśniła, że prowadzi działalność gospodarczą polegającą na transporcie i handlu paliwami.

Dalej tłumaczyła, że przez przypadek w skutek niezamierzonego działania pracownika doszło u niej do zmieszania paliw, tj. benzyny z olejem napędowym. Od dostarczonego na stację paliwa została zapłacona akcyza według stawki podstawowej. W momencie zmieszania paliwa w zbiornikach stacji benzynowej została wstrzymana sprzedaż tej mieszaniny. Spółka podkreśliła, że mieszanina została przekazana do utylizacji jako odpad zgodnie z przepisami o ochronie środowiska. Utylizacje przeprowadziło specjalistyczne przedsiębiorstwo. Firma zastrzegła, że nie można wskazać symbolu CN powstałej substancji gdyż mieszanina była odpadem i nie spełnia warunków jakościowych określonych w odrębnych przepisach. Tym samym została oddana do utylizacji, a nie do dalszego obrotu.

Odpad do utylizacji

Podatniczka zapytała czy w sytuacji, gdy ma miejsce zmieszanie paliwa i mieszanina ta nie była sprzedana, a stała się odpadem do utylizacji występuje konieczność płacenia podwyższonej akcyzy?

Sama uważała, że zmieszanie paliw (powstanie odpadu) nie podlega opodatkowaniu. Wchodzące w skład mieszaniny produkty zostały już bowiem prawidłowo opodatkowane, a należna kwota akcyzy w całości została uiszczona. Mieszanina jest przedmiotem utylizacji i nie może być przedmiotem opodatkowania podatkiem akcyzowym.

Fiskus nie potwierdził tego stanowiska. Zauważył, że produkcją wyrobów energetycznych jest także mieszanie lub przeklasyfikowanie komponentów paliwowych. Tym samym producentem paliw jest każdy podmiot dokonujący wymieszania komponentów paliwowych. Fiskus zwrócił uwagę, że wśród przesłanek uznania procesu gospodarczego za produkcję paliw nie występuje celowość działania podmiotu lub osiągnięty rezultat.

Rola przypadku

W związku z tym nawet przypadkowe zmieszanie się paliw jest również produkcją paliw w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym. W ocenie urzędników opisane we wniosku przypadkowe zmieszanie paliw jest ich produkcją w wyniku, której powstanie obowiązek podatkowy od nowego wyrobu akcyzowego.

Urzędnicy przyznali jedynie, że uzyskana mieszanka paliw nie stanowi żadnego z wyrobów wymienionych w art. 89 ust. 1 pkt 1–13 ustawy o podatku akcyzowym. Dlatego należy ją uznać jako pozostałe paliwo silnikowe. W takiej sytuacji mieszkanka, czy jak chce spółka odpad, powinien być opodatkowany stawką podstawową, z uwzględnieniem obniżki przewidzianej w art. 89 ust. la ustawy.

Autopromocja
RADAR.RP.PL

Przemysł obronny, kontrakty, przetargi, analizy, komentarze

CZYTAJ WIĘCEJ

Spółka nie była zadowolona z takiego obrotu sprawy i zaskarżyła interpretację do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach. Nie zgadzała się, że niezamierzone – przez przypadkowe działanie, błąd człowieka – zmieszanie paliw spowodowało wytworzenie (mieszanie) wyrobu energetycznego opodatkowanego podatkiem akcyzowym.

Tymczasem prawidłowa interpretacja tych przepisów nie daje podstawy do uznania, że takie opodatkowanie powstanie.

Skarżąca przekonywała, że produkcja jest zawsze celową działalnością człowieka. W jej ocenie coś co stało się przypadkiem nie można określić produkcją, która z definicji powinna przynosić zysk.

Tymczasem w jej przypadku zmieszanie substancji przyniosło jedynie straty gospodarcze, które jeszcze zwiększą należności z tytułu zapłaty akcyzy.

Co to jest produkcja

Ta argumentacja przekonała kielecki WSA. W jego ocenie kluczowym dla rozstrzygnięcia sporu jest prawidłowe rozumienie znaczenia słowa „produkcja" oraz wzajemne relacje tego pojęcia z pojęciem„produkcja wyrobów energetycznych" na gruncie ustawy o podatku akcyzowym.

WSA zauważył, że w ustawie podatkowej nie ma legalnej definicji pojęcia produkcja. W tej sytuacji sąd sięgnął do wykładni językowej. To w przekonaniu sądu wymaga się sięgnięcia do wykładni językowej. Jego zdaniem słownikowe rozumienie słowa ,,produkcja" pozwala na przyjęcie, że to wszelka działalność gospodarcza, której celem jest wytwarzanie określonych dóbr materialnych, przynoszących zyski producentowi i zaspokajająca potrzeby społeczeństwa.

Proces produkcyjny to działalność polegająca na wydobywaniu surowców mineralnych bądź przetwarzaniu surowców i materiałów na wyroby gotowe. WSA zgodził się ze skarżącą, że produkcja jest zawsze celową działalnością człowieka. Coś co stało się przypadkiem nie można określić produkcją w kontekście jakiegokolwiek aktu prawnego. Jak wynika z definicji produkcji powinna ona przynosić zysk.

Mieszanie musi być celowe

W konsekwencji zdaniem WSA mieszanie substancji w rozumieniu art. 87 ust 1 ustawy to celowe połączenie dwóch wyrobów akcyzowych. Tymczasem w spornym przypadku zmieszanie substancji nastąpiło w wyniku błędu ludzkiego, działania niezamierzonego. Wytworzona substancja nie stanowiła dla spółki żadnej wartości i podlegała utylizacji. Zatem takie niezamierzone działanie podatnika przyniosło mu jedynie straty gospodarcze, które jeszcze zwiększą należności z tytułu zapłaty akcyzy.

WSA zgodził się, że przypadkowe zmieszanie substancji nie jest żadnym procesem produkcyjnym, a uzyskana mieszanka nie powinna być opodatkowana podatkiem akcyzowym.

Wyrok WSA w Kielcach z 20 kwietnia 2017 r. ©?

Sygnatura akt: I SA/Ke 116/17

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki: a.tarka@rp.pl