Na podstawie § 5 ust. 1 rozporządzenia ministra rozwoju i finansów z 24 lutego 2017 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (DzU z 2017 r., poz. 430; dalej: rozporządzenie), zwalnia się od akcyzy zużycie energii elektrycznej wyprodukowanej z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW przez podmiot, który zużywa tę energię.

Uwaga na limit

Moc objęta zwolnieniem wynosi maksymalnie 1 MW i wydaje się, że limit ten dotyczy łącznej mocy wszystkich generatorów wykorzystywanych przez danego przedsiębiorcę. W sytuacji, gdy zsumowana moc wszystkich posiadanych generatorów nie przekracza 1 MW, spełniona jest pierwsza przesłanka niezbędna dla skorzystania ze zwolnienia. Warto pamiętać, że przepisy ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym nie zawierają żadnych specjalnych regulacji odnoszących dla generatorów (agregatów) rezerwowych. Jeżeli więc dany przedsiębiorca posiada urządzenia wytwarzające energię elektryczną w systemie ciągłym oraz agregaty rezerwowe wykorzystywane tylko sporadycznie, to przy ustalaniu spełnienia limitu 1 MW należy uwzględniać również generatory rezerwowe.

Przykład

Gmina X posiada instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 0,5 MW wykorzystywane w sposób ciągły oraz trzy generatory rezerwowe na olej napędowy (uruchamiane w razie braku zasilania), z których każdy ma moc 0,2 MW. Łączna moc posiadanych przez gminę urządzeń stanowi sumę mocy instalacji fotowoltaicznych i generatorów na olej napędowy. Oznacza to w jej przypadku brak możliwości skorzystania ze zwolnienia od akcyzy dla produkowanej i zużywanej energii elektrycznej, z uwagi na to, że łączna moc wszystkich posiadanych urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej wynosi 1,1 MW.

Nie na sprzedaż

Należy mieć na uwadze, że omawiane zwolnienie od akcyzy dla małych generatorów obejmuje swym zakresem wyłącznie energię elektryczną produkowaną i zużywaną na potrzeby własne wytwórcy (jest to więc drugi wymóg uzyskania zwolnienia). Gdy energia elektryczna zostanie przez producenta sprzedana, to wówczas do tej ilości energii elektrycznej ulga nie znajdzie zastosowania.

Przykład

Firma X produkuje energię elektryczną w dwóch elektrowniach wodnych o łączonej mocy 0,6 MW. Całość wyprodukowanej energii elektrycznej jest dostarczana do nabywców końcowych (podmiotów nieposiadających koncesji w zakresie energii elektrycznej). Oznacza to, że firma X obowiązana będzie do zapłaty akcyzy od produkowanej i sprzedawanej nabywcom końcowym energii elektrycznej.

Skąd pochodzą wyroby energetyczne

Trzeci warunek niezbędny dla uzyskania zwolnienia od akcyzy dla małych generatorów zamieszczony został w § 5 ust. 2 rozporządzenia. Przepis ten stanowi, że w przypadku wykorzystywania do produkcji energii elektrycznej wyrobów energetycznych innych niż pochodzące z odnawialnych źródeł energii w rozumieniu ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (DzU z 2015 r. poz. 478 ze zm.; dalej: ustawa o OZE), zwolnienie od akcyzy, o którym mowa w ust. 1, może być stosowane pod warunkiem, że od tych wyrobów energetycznych została zapłacona akcyza w należnej wysokości.

Definicja zawarta w art. 2 pkt 22 ustawy o OZE wskazuje, że do odnawialnych źródeł energii elektrycznej należy zaliczać odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów.

Przywołana regulacja § 5 ust. 2 rozporządzenia zawiera więc dodatkową przesłankę zwolnienia od akcyzy dla małych generatorów, polegającą na konieczności zapłaty akcyzy od wyrobów energetycznych wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej. Ma ona jednak zastosowanie tylko i wyłącznie w przypadku nieodnawialnych źródeł energii. Względem odnawialnych źródeł energii elektrycznej warunek zapłaty akcyzy od wyrobów energetycznych wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej nie musi być spełniony.

Przykład

Firma Y prowadzi wysypisko śmieci, na którym produkowana jest energia elektryczna z wykorzystaniem biogazu w generatorze A o mocy 0,2 MW. Jednocześnie firma Y sporadycznie produkuje również energię elektryczną z wykorzystaniem generatora B na olej napędowy o mocy 0,15 MW. Całość produkowanej przez firmę Y energii elektrycznej jest zużywana na jej potrzeby własne. Oznacza to, że firma Y jest uprawniona do korzystania ze zwolnienia od akcyzy dla produkowanej i zużywanej na potrzeby własne energii elektrycznej, pod warunkiem, że do napędu generatora B jest zużywany olej napędowy, od którego została zapłacona akcyzy (firma Y nie musi samodzielnie rozliczać akcyzy od oleju napędowego, może być to olej napędowy nabyty przez nią na stacji paliw z akcyzą zapłaconą). W przypadku natomiast generatora A, dla zastosowania zwolnienia od akcyzy dla produkowanej i zużywanej na potrzeby własne energii elektrycznej firma Y nie musi płacić akcyzy od biogazu zużywanego w tym urządzeniu, ponieważ biogaz jest zaliczany do odnawialnych źródeł energii. ?

Autor jest doradcą podatkowym, kierownikiem Zespołu ds. VAT i Akcyzy, trenerem ECDDP Sp. z o.o.

www.ecddp.com