Jak zatrudnić obywatela Ukrainy - poradnik

Podjęcie pracy przez obywateli Ukrainy. Zasady zatrudniania obywateli Ukrainy.

Aktualizacja: 23.03.2022 13:12 Publikacja: 23.03.2022 11:59

Jak zatrudnić obywatela Ukrainy - poradnik

Foto: Adobe Stock

a) prawo do wykonywania pracy

Obywatel Ukrainy jest uprawniony do wykonywania pracy w Polsce w przypadku, gdy:

1)     wjechał do Polski 24 lutego 2022 r. lub później;

2)     wjechał legalnie do Polski przed 24 lutego 2022 r.

– jeżeli pracodawca powiadomi o tym fakcie w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania. Powiadomienie następuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – praca.gov.pl. W powiadomieniu tym, pracodawca przekazuje, m.in.:

1)     informację dot. pracodawcy (imię i nazwisko, dane firmy wraz z adresem, numer NIP, REGON, PKD działalności);

2)     dane osobowe obywatela Ukrainy;

3)     rodzaj zawartej umowy;

4)     stanowisko lub rodzaj wykonywanej pracy;

5)     miejsce wykonywanej pracy.

WAŻNE. Obywatel Ukrainy może zarejestrować się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy i skorzystać z przysługujących w związku z tym uprawnień, np. szkolenia zawodowe, zasiłek dla bezrobotnych czy pomoc w znalezieniu pracy.

Pod tym linkiem znajduje się wykaz urzędów pracy w całej Polce: https://psz.praca.gov.pl/wybor-urzedu.

Czytaj więcej

Ukraińcy - pierwsze kroki w Polsce (poradnik)

b) prawo do prowadzenie działalności gospodarczej

Obywatele Ukrainy, mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą w Polsce na takich samych zasadach jak obywatele polscy, pod warunkiem uzyskania przez obywatela Ukrainy numeru PESEL. Oznacza to, że obywatele Ukrainy mogą prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą i uzyskać wpis w CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, czyli rejestr przedsiębiorców), a także mogą być udziałowcami spółek kapitałowych i osobowych.

c) wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy

Obywatelowi Ukrainy, na podstawie złożonego wniosku, udziela się zezwolenia na pobyt czasowy. Zezwolenia na pobyt czasowy udziela się jednorazowo na okres 3 lat, licząc od dnia wydania decyzji.

Obywatelowi Ukrainy odmawia się udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy, w przypadku, gdy:

1)     wymagają tego względy bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa;

2)     dane obywatela Ukrainy znajdują się w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany;

3)     złożenie wniosku nastąpiło po terminie.

Obywatelowi Ukrainy cofa się zezwolenie na pobyt czasowy, gdy wystąpiła przynajmniej jedna z okoliczności wskazanych powyżej.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy:

1)     składa się nie wcześniej niż po upływie 9 miesięcy od dnia wjazdu (24 lutego 2022 r.) a nie później niż w okresie 18 miesięcy od dnia 24 lutego 2022 r.;

2)     wniosek złożony przed upływem 9 miesięcy od dnia wjazdu nie będzie rozpoznany;

3)     wniosek składa się do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu obywatela Ukrainy w dniu złożenia wniosku.

WAŻNE. Obywatel Ukrainy, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy, jest uprawniony do wykonywania pracy w Polsce bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę. W Polsce zatrudnienie nawiązuje się poprzez zawarcie umowy o pracę lub umowę cywilnoprawną, np. umowa zlecenie, umowa o dzieło.

d) wniosek o udzielenie zezwolenie na pobyt stały

Kolejną metodą przedłużenia legalności pobytu w Polsce, jest złożenie wniosku o zezwolenie na pobyt stały. O zezwolenie na pobyt stały mogą się ubiegać osoby, które należą do jednej z kategorii wymienionych w ustawie o cudzoziemcach, w szczególności cudzoziemcy polskiego pochodzenia i posiadacze ważnej Karty Polaka.

Zezwolenie na pobyt stały może zostać również udzielone:

1)     cudzoziemcowi, który bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały przebywał nieprzerwanie w Polsce przez okres nie krótszy niż 5 lat na podstawie statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych;

2)     cudzoziemcowi, który bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały przebywał nieprzerwanie w Polsce przez okres nie krótszy niż 10 lat na podstawie zgody na pobyt tolerowany1;

3)     cudzoziemcowi, któremu udzielono w Polsce azylu.

Główne wymagane dokumenty do wniosku o zezwolenie na pobyt stały:

1)     formularz wniosku;

2)     fotografie paszportowe;

3)     kopia paszportu i oryginał paszportu;

4)     dokumenty potwierdzające posiadania środków finansowych wystarczających na pokrycie kosztów utrzymania;

5)     dowód posiadania publicznego ubezpieczenia zdrowotnego lub prywatnego ubezpieczenia medycznego dla podróżnych;

6)     dokumenty potwierdzające wymagany nieprzerwany pobyt w Polsce;

7)     opłata urzędowa w kwocie 640 zł za zezwolenie i 50 zł za kartę pobytu.

Wzór wniosku o zezwolenie na pobyt stały: https://cudzoziemcy.gov.pl/wp-content/uploads/2017/03/Wniosek-o-udzielenie-zezwolenia-na-pobyt-staly.pdf

WAŻNE. Zezwolenie udzielane jest na czas nieoznaczony. Na jego podstawie wydawana jest karta pobytu, ważna przez 10 lat. Dokument ten odbiera się osobiście. Karta pobytu w okresie swojej ważności potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu w Polsce oraz uprawnia go, wraz z ważnym dokumentem podróży, do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy. Cudzoziemiec, który posiada zezwolenie na pobyt stały, uprawniony jest do wykonywania pracy na terytorium Polski bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę. W karcie pobytu, wydanej w związku z udzieleniem cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały, zamieszczana jest adnotacja ,,dostęp do rynku pracy”.

Ważne adresy i telefony dla obywateli ukraińskich

Bezpłatne infolinie pomocowe dla uchodźców:

- ogólny telefon do spraw cudzoziemców po ukraińsku: +48 47 721 75 75;

- ogólny numer interwencyjny: 987;

- całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia po polsku i ukraińsku: 800 190 590.

Lista punktów informacyjnych infolinii: https://www.gov.pl/web/udsc/punkty-informacyjne-i-infolinie-urzedow-wojewodzkich

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK)

- teleporada medyczna: 800 137 200;

- od poniedziałku do piątku - od 18.00 do 8.00;

- w soboty i niedziele oraz inne dni wolne od pracy od 8.00 do 8.00 następnego dnia;

- infolinia obsługiwana jest w języku polskim, angielskim i ukraińskim.

Wsparcie psychologiczne

Ośrodek Interwencji Kryzysowej – infolinia całodobowa: +12 421 92 82;

Fundacja "Nasz wybór" – infolinia całodobowa: +48 727 805 764;

Pomocy można szukać również na grupie na Facebooku "Psycholodzy i Psycholożki dla Ukraińców".

Adresy Urzędów

Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej (Al. J.Ch. Szucha 7 00-580 Warszawa) sprawy konsularne i wizowe: +22 621-39-79, Ambasada: +48 22 629-34-46 lub 22 622 47 97 strona internetowa: www.poland.mfa.gov.ua;

Urząd ds. Cudzoziemców w Warszawie (ul. Taborowa 33, 02-699 Warszawa), infolinia: +48 47 721 75 75;

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie (Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa), infolinia 222 500 119);

Dane teleadresowe urzędów miejskich w Warszawie: https://www.informacja.warszawa.pl/urzedy_miejskie.

__________

1 Zgoda na pobyt tolerowany jest udzielana na podstawie przepisów ustawy o cudzoziemcach.    

Za pomoc w przygotowaniu materiału dziękujemy:

mat pras

Zobacz wersję w języku ukraińskim

Czytaj też pierwszą część poradnika: Ukraińcy - pierwsze kroki w Polsce

 

 

 

 

 

a) prawo do wykonywania pracy

Obywatel Ukrainy jest uprawniony do wykonywania pracy w Polsce w przypadku, gdy:

Pozostało 99% artykułu
Sądy i trybunały
Sędzia Igor Tuleya: Możliwe, że zgodziłem się na Pegasusa
Materiał Promocyjny
Dlaczego warto mieć samochód w nowej firmie?
https://autosalon.moto.rp.pl/artykul/nowy-samochod-w-nowej-firmie
Prawo karne
Niesłusznie spędził w więzieniu 18 lat. Historia Tomasza Komendy wstrząsnęła Polską
Sądy i trybunały
Sędzia Schab odwołany. Bodnar znalazł sposób na pominięcie nowej KRS
Nauczyciele
Rozporządzenie podpisane. MEN: Rekordowe podwyżki dla nauczycieli
Podatki
Czy kieszonkowe od dziadków jest zwolnione z podatku od spadków i darowizn?