Marcin Kryszko

Uprawnienia dla obywateli Ukrainy

Na jaką ochronę i pomoc mogą liczyć uchodźcy z Ukrainy.

Українські підприємці - як перенести бізнес до Польщі, як створити нову

Українські підприємці – перенесення підприємницької діяльності з України в Польщу, правила відкриття бізнесу в Польщі.

Jak przenieść firmę z Ukrainy do Polski? Jak otworzyć nową?

Ukraińscy przedsiębiorcy mogą działać w Polsce tak jak polscy. Na jakich zasadach można otworzyć firmę w Polsce? Jak przenieść działalność gospodarczą z Ukrainy do Polski?

Студенти – інформація для студентів – продовження навчання

Законодавство передбачає, що громадянин України може бути визнаний студентом відповідного рівня навчання в Польщі шляхом перевірки досягнутих результатів навчання. Для цього необхідно подати заяву про те, що станом на 24 лютого 2022 року особа, яка претендує на зарахування на навчання, навчалася на конкретному році навчання за певним напрямком та рівнем навчання у ВНЗ, що діє в Україні, та не має документів, що підтверджують періоди навчання, складені іспити, заліки чи професійну практику, видані цим ВНЗ. Після цього польський університет, до якого студент подає документи на вступ, проводить перевірку досягнутих результатів навчання.

Informacje dla studentów z Ukrainy – kontynuacja nauki

Przepisy przewidują, że obywatelowi Ukrainy mogą zostać uznane w Polsce odpowiednie okresy studiów w drodze weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się. Niezbędne w tym celu jest złożenie oświadczenia, że 24 lutego 2022 r. osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia studiowała na określonym roku studiów na danym kierunku i poziomie studiów w uczelni działającej w Ukrainie i nie dysponuje dokumentami poświadczającymi okresy studiów, zdane egzaminy, zaliczenia lub praktyki zawodowe, wydanymi przez tę uczelnię. Następnie polska uczelnia, w której student ubiega się o przyjęcie, przeprowadza weryfikację osiągniętych efektów uczenia się.

Призначення тимчасового опікуна для української дитини – правила та процедура

Тимчасовий опікун представляє та піклується про неповнолітнього громадянина України, який перебуває в Польщі без нагляду дорослих, відповідальних за нього відповідно до польського законодавства. У Польщі неповнолітньою вважається особа, яка не досягла 18 років.

Opiekun tymczasowy dla ukraińskiego dziecka – zasady i procedura

Opiekun tymczasowy reprezentuje oraz sprawuje opiekę nad małoletnim obywatelem Ukrainy, który przebywa w Polsce bez opieki osób dorosłych odpowiedzialnych za niego zgodnie polskim prawem. W Polsce małoletnim jest osoba poniżej 18 roku życia.

Jak zatrudnić obywatela Ukrainy - poradnik

Podjęcie pracy przez obywateli Ukrainy. Zasady zatrudniania obywateli Ukrainy.

Працевлаштування громадян України в Польщі - oсновні правила

Роботодавець повинен повідомити про цей факт протягом 14 днів з дня прийняття громадянина України на роботу районний центр зайнятості за місцем перебування або місцем проживання.