Opiekun tymczasowy dla ukraińskiego dziecka – zasady i procedura

Opiekun tymczasowy reprezentuje oraz sprawuje opiekę nad małoletnim obywatelem Ukrainy, który przebywa w Polsce bez opieki osób dorosłych odpowiedzialnych za niego zgodnie polskim prawem. W Polsce małoletnim jest osoba poniżej 18 roku życia.

Publikacja: 25.03.2022 11:15

Opiekun tymczasowy dla ukraińskiego dziecka – zasady i procedura

Foto: Maxim Romanov / Anadolu Agency/ABACAPRESS.COM

Prawa i obowiązki opiekuna tymczasowego:

1) jest upoważniony do reprezentowania małoletniego oraz sprawowania pieczy nad jego osobą i majątkiem;

2) powinien uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą małoletniego, np. (wybór szkoły dla dziecka, ustalenie miejsca pobytu dziecka, umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej, uzyskanie zgody na poddanie dziecka poważniejszemu zabiegowi lekarskiemu, wyjazd dziecka za granicę, zmiana nazwiska dziecka).

Wniosek o wszczęcie postępowania dotyczącego ustanowienia opiekuna tymczasowego zawiera, m.in.:

1) oznaczenie sądu;

2) dane wnioskodawcy wraz z adresem zamieszkania/pobytu;

3) dane małoletniego wraz z adresem zamieszkania/pobytu;

4) imiona i nazwiska rodziców oraz nazwisko rodowe matki małoletniego bądź informację, że nie są one znane;

5) płeć małoletniego;

6) datę i miejsce urodzenia małoletniego;

7) rodzaj oraz serię i numer dokumentu, stanowiącego podstawę przekroczenia granicy przez małoletniego (jeżeli posiada), np. ukraiński paszport;

8) imię i nazwisko kandydata na opiekuna tymczasowego: datę urodzenia, adres zamieszkania/pobytu oraz serię i numer dokumentu tożsamości, stopień pokrewieństwa, albo informację o braku kandydata.

Czytaj więcej

Призначення тимчасового опікуна для української дитини – правила та процедура

Uprawnionymi do złożenia wniosku w sprawie ustanowienia opiekuna tymczasowego są, m.in.:

1) Straż Graniczna;

2) wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, marszałek województwa;

3) prokurator;

4) Policja;

5) kierownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;

6) osoba sprawująca faktyczną pieczę nad małoletnim;

7) osoba, która opiekuje się małoletnim po wjeździe przez niego do Polski i sprawuje opiekę w dniu złożenia wniosku.

Procedura:

1) opiekuna tymczasowego ustanawia sąd opiekuńczy właściwy ze względu na miejsce pobytu małoletniego po przeprowadzeniu rozprawy;

2) sąd przesłuchuje kandydata na opiekuna tymczasowego i osobę sprawującą faktyczną opiekę nad małoletnim oraz wysłuchuje małoletniego;

3) sąd rozpoznaje sprawę bezzwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia wpływu do sądu wniosku o ustanowienie opiekuna;

4) opiekun tymczasowy powinien być wybrany przede wszystkim spośród krewnych, a w przypadku braku takich osób, sąd zwróci się do jednostki pomocy społecznej, która wskaże takiego kandydata w terminie 48 godzin;

5) dla rodzeństwa – w miarę możliwości – sąd ustanawia tego samego opiekuna;

6) postępowanie o ustanowienie opiekuna tymczasowego może być wszczęte na wniosek lub z urzędu;

7) w postępowaniu nie pobiera się żadnych od opłat;

8) postanowienie o ustanowieniu opiekuna jest wykonalne od razu, w chwili jego ogłoszenia przez sąd. To oznacza, że w dniu ogłoszenia wyroku opiekun zaczyna sprawować opiekę nad małoletnim. Informacja o zakończonym postępowaniu (odpis postanowienia) jest przekazywana do Komendanta Głównego Straży Granicznej oraz do uczestników, którzy brali udział w postępowaniu i do jednostki pomocy społecznej.

Za pomoc w przygotowaniu materiału dziękujemy:

mat pras

Nauczyciele
Godziny czarnkowe po nowemu. Oto, co się zmieni dla nauczycieli
Prawo karne
Sąd Najwyższy nie posłuchał TK ws. prawa łaski dla Kamińskiego i Wąsika
Sądy i trybunały
Prof. Andrzej Zoll: premier zachowuje się w sposób niedopuszczalny
Prawo karne
Komisja wystawi wilczy bilet do pełnienia funkcji państwowych
Sądy i trybunały
TK ma wesprzeć PiS w odblokowaniu Trybunału