Tag: Prawo Cywilne

Niesolidnych rodziców nie należy premiować

Dziecko uczące się za granicą może otrzymywać świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Jak miarkowana jest kara umowna?

Zastrzeżenie w umowie kary umownej w określonej wysokości nie oznacza, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi w każdym przypadku przez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości przewidzianej w umowie. Kwota ta może zostać zmniejszona, gdy spełnione zostaną określone przesłanki.

Zawarcie umowy użytkowania akcji miało jasny cel biznesowy

Pozorność zdefiniowana w art. 83 § 1 kodeksu cywilnego ma miejsce wtedy, gdy strony stwarzają na zewnątrz wrażenie, że dokonały określonej czynności prawnej. Istotą pozorności jest więc brak zamiaru wywołania skutku prawnego, który to zamiar jest konstytutywnym elementem oświadczenia woli (art. 60 kodeksu cywilnego).

Piotr Kosmaty: Uprowadzenie dziecka

Sprawcą przestępstwa uprowadzenia nie mogą być te osoby, na których ciąży obowiązek opieki.

Małgorzata Filipiak: Zostawmy w spadku coś większego na Ziemi

Spisując ostatnią wolę, możemy zrobić ważne rzeczy nie tylko dla bliskich, ale i dla osób, których nie znamy, na przykład dla dzieci z organizacji charytatywnej – mówi Małgorzata Filipiak, terapeuta i hipnoterapeuta.

Hanna Żuchowska-Stacha: Kontrakty na budowę „pod klucz”

Każdy kontrakt może być inny. Zawsze należy go przeanalizować przed podjęciem decyzji o złożeniu oferty czy o podpisaniu umowy.

Gmina może korzystać z cudzej nieruchomości

- Czy dopuszczalne jest dokonanie nakładów przez gminę na nieruchomości powiatu? Jednostki samorządu terytorialnego chcą zawrzeć umowę użyczenia nieruchomości, aby gmina mogła wybudować w 2023 roku boisko do piłki nożnej z bieżnią – pyta radny.

Nowa skala z nową stawką podatku

1 lipca br. wprowadzono obniżoną 12-proc. stawkę podatku.

Polski Ład 2.0: ulga na dzieci - warunki, limity, ograniczenia

Rodzic skorzysta z ulgi na pełnoletnie uczące się dziecko, którego dochody w 2022 r. nie przekroczą 16 061,28 zł.

Ekspert o reparacjach: Siłą Niemiec przed sądem nie postawimy

Reparacje to nie tylko przelew z jednego konta rządu na drugie. To przede wszystkim upamiętnienie ofiar niemieckich zbrodni w Polsce – mówi dr Mateusz Piątkowski, Katedra Prawa Międzynarodowego, Uniwersytet Łódzki.