fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Opłata skarbowa od zaświadczenia o zawieszeniu

www.sxc.hu
Od 1 lutego 2011 osoba, która zawiesiła działalność gospodarczą, może zarejestrować się jako bezrobotny. Niektóre urzędy potwierdzające ten fakt zaczęły jednak pobierać opłatę skarbową. Niesłusznie
Zmiana wynika z ustawy z 16 grudnia 2010 o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2010 r. nr 257, poz. 1725). I od razu powstał problem zasygnalizowany nam przez czytelnika.
– W powiatowym urzędzie pracy wymagane jest zaświadczenie, że działalność gospodarcza jest zawieszona albo wyrejestrowana. W związku z tym należy pobrać z organu rejestracyjnego, czyli z urzędu miasta, zaświadczenie, które jest płatne, a wysokość opłaty skarbowej wynosi 17 zł.
Tymczasem ustawa o tej opłacie zwalnia z obowiązku jej uiszczania, gdy zaświadczenie jest pobierane na potrzeby zatrudnienia. Urząd pracy żąda więc zaświadczenia, a  urząd miasta wydaje je za odpłatnością.
Czy rejestracja w urzędzie pracy jest „w celu zatrudnienia”? Jak należy interpretować art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. c oraz lit. f  ustawy o opłacie skarbowej?
Z wymienionych przepisów wynika, że nie podlega opłacie skarbowej m.in. wydanie zaświadczenia w sprawach:
- świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej i przepisów o zatrudnieniu socjalnym,
- zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę.
Pozostaje rozważyć zwolnienie z opłaty, gdy zaświadczenie jest wydawane w sprawach zatrudnienia. Czy dotyczy to również tego o zawieszeniu działalności gospodarczej?
Niestety, w przepisach nie ma definicji, jak rozumieć pojęcie „w sprawach zatrudnienia”. Czy chodzi tu wyłącznie o zatrudnienie w rozumieniu kodeksowym?  A co w takim razie z prowadzącymi działalność gospodarczą?
Korzystną dla nich interpretację znaleźliśmy w piśmie zastępcy dyrektora Departamentu Podatków i Opłat Lokalnych z 25 maja 2007, opublikowanym w Biuletynie Skarbowym nr 3 z 2007 r. (PL-835-2):
„Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. f) ustawy nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii między innymi w sprawach zatrudnienia.
Z wyłączenia tego korzystają nie tylko czynności organów administracji publicznej bezpośrednio związane ze stosunkiem pracy, ale również te czynności wykonywane na podstawie przepisów ustawy z 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, których celem jest podjęcie zatrudnienia.
Mając powyższe na uwadze, zdaniem Ministerstwa Finansów, wydawane przez wójta zaświadczenia osobom, w celu przedłożenia w powiatowym urzędzie pracy, w sprawach związanych z rejestracją i nabywaniem statusu bezrobotnego korzystają z wyłączenia na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. f) ustawy jako wydawane w sprawach zatrudnienia”.
 
O zawieszeniu działalności gospodarczej i prawie do zasiłku dla bezrobotnych pisaliśmy w artykułach:

 

Szersze informacje o konsekwencjach zawieszenia działalności gospodarczej w serwisach:
Zawieszenie działalności (konsekwencje podatkowe)
Zawieszenie działalności (konsekwencje składkowe)
Więcej informacji kiedy należy uiścić opłatę skarbową w serwisie:
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA