Rolnicy

Wyższy zasiłek chorobowy rolnika

Od 19 czerwca zasiłek chorobowy rolnika zwiększa się z 7 do 8 zł za każdy dzień jego czasowej niezdolności do pracy
Rolnik otrzyma ten zasiłek jednak tylko wtedy, gdy jego choroba trwa nieprzerwanie co najmniej 30 dni.
Zmianę tę wprowadza rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 16 maja 2007 r. (DzU nr 98 poz. 652), które reguluje również wysokość jednorazowego odszkodowania, należnego w razie wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej. W tej drugiej sprawie nic się nie zmienia: tak jak dotąd jednorazowe odszkodowanie wyniesie 470 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Przepisy definiują, że jednorazowe odszkodowanie należy się rolnikowi, który przy rolniczej pracy doznał określonego procentowo stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu lub zapadł na chorobę zawodową. Jeśli rolnik przy pracy rolniczej utracił życie - odszkodowanie należy się jego rodzinie.
Za stały uszczerbek na zdrowiu uznaje się upośledzenie organizmu nierokujące poprawy, a za uszczerbek długotrwały - upośledzenie organizmu trwające co najmniej przez pół roku, ale rokujące poprawę. Ubezpieczony rolnik, który na skutek wypadku przy pracy stał się niezdolny do samodzielnej egzystencji, otrzyma należne mu jednorazowe odszkodowanie zwiększone o kwotę równą odszkodowaniu za dwudziestoprocentowy uszczerbek, czyli o 9400 zł (w sumie więc jego jednorazowe odszkodowanie wyniesie:470zł za każdy procent utraty zdrowia plus9400 zł). Pogorszenie stanu zdrowia rolnika jest także powodem zwiększenia odszkodowania. Jeśli orzeczony wcześniej uszczerbek zwiększy się co najmniej o 10 proc., rolnik może ubiegać się o nowe jednorazowe odszkodowanie w wysokości 470 zł za każdy procent powyżej ustalonej poprzednio utraty zdrowia. Utrata życia przy pracy rolniczej traktowana jest jako uszczerbek na zdrowiu wynoszący100 proc. Jednorazowe odszkodowanie wynosi wówczas 47 tys. zł dla uprawnionego małżonka lub dziecka albo połowę tej kwoty dla uprawnionego innego członka rodziny. Jeśli do odszkodowania po ubezpieczonym rolniku uprawniony jest małżonek zmarłego oraz jego dzieci, to na każde z dzieci KRUS wypłaca dodatkowo po 9400zł.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL