Wykluczeni przedsiębiorcy zawsze powinni żądać zwrotu wadium

Przepisy zobowiązują zamawiających, aby zażądali ponownego wniesienia wadium od wykonawców, których niesłusznie wykluczyli z przetargu lub bezprawnie odrzucili ich ofertę. Pojawia się jednak problem, co zrobić w sytuacji, gdy firma ubiegająca się o zamówienie nie zażąda zwrotu wadium, a jego ważność wygaśnie
Zgodnie z art. 46 ust. 2 pkt 2 i 3 prawa zamówień publicznych (dalej: pzp) zamawiający ma obowiązek niezwłocznie zwrócić wadium na wniosek wykonawcy, który został wykluczony z postępowania lub którego oferta została odrzucona.Przepis ten jest doskonale znany zarówno zamawiającym, jak i wykonawcom i nie przykuwałby on szczególnej uwagi, gdyby nowelizacja pzp z 13 kwietnia 2007 r. nie wprowadziła nowego brzmienia art. 46 ust. 3 pzp. Otóż zgodnie z tym przepisem zamawiający ma obowiązek zażądać od wykonawców ponownego wniesienia wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność ich wykluczenia lub odrzucenia ich oferty.Przepis ten wskazuje jednocześnie, że wezwanie to należy kierować do wykonawców, którym zwrócono wadium na ich wniosek po wykluczeniu ich z postępowania lub odrzuceniu ich oferty.Instytucję tę wprowadzono, aby wykonawcy, których niesłusznie wykluczono lub nieprawnie odrzucono ich oferty, mogli dalej brać udzi...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL