fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustrój i kompetencje

Przejęcie gospodarstwa za rentę unieważnia minister rolnictwa

Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji o przejęciu na własność Skarbu Państwa gospodarstwa rolnego za emeryturę powinien rozpatrywać minister rolnictwa i rozwoju wsi - ustalił Naczelny Sąd Administracyjny
Takich wniosków, związanych z przekazywaniem państwu gospodarstw rolnych za rentę, wpływa wciąż dużo i do wydania orzeczenia przez NSA nie bardzo było wiadomo, kto powinien je rozpatrywać.
O unieważnienie decyzji z 1977 r. naczelnika miasta i gminy Rejowiec Fabryczny o przejęciu przez państwo gospodarstwa rolnego za rentę wystąpiła Krystyna P. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Chełmie przekazało jej wniosek ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi. Minister ocenił jednak, że nie jest właściwy w takich sprawach, i wystąpił do NSA o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego.
Przypomniał, że zgodnie z ustawą z 1974 r. o przekazywaniu gospodarstw rolnych na własność państwa za rentę i spłaty pieniężne decyzje wydawał naczelnik gminy. Obecnie organem wyższego stopnia w indywidualnych sprawach administracyjnych, należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego, są samorządowe kolegia odwoławcze. Wniosek Krystyny P. powinno więc rozpatrzyć SKO w Rejowcu Fabrycznym.
SKO stwierdziło, że należy to do ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Ustawa kompetencyjna z 1990 r. nie wskazała organu właściwego w sprawach przejęcia nieruchomości na podstawie ustawy z 1974 r. Skoro jednak sprawy przejęcia gospodarstwa rolnego przez państwo przeszły do właściwości administracji rządowej, to za właściwy organ należy uznać ministra rolnictwa i rozwoju wsi.
NSA zgodził się z tym. Przypomniał, że ustawa z 1974 r., zastąpiona ustawą z 1977 r. o zaopatrzeniu emerytalnym oraz innych świadczeniach dla rolników i ich rodzin, przewidywała wydawanie decyzji przez naczelnika gminy. W myśl kolejnej ustawy z 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin przekazanie państwu gospodarstwa rolnego następowało na podstawie decyzji terenowych organów administracji państwowej stopnia podstawowego. W wyniku reformy ustrojowej z 1990 r. orzekały o tym rejonowe organy rządowej administracji ogólnej. W kolejnej zaś ustawie z 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników przewidziano, że przejęcie nieruchomości i ustalenie odpłatności następuje w drodze decyzji Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. A od 2003 r. na mocy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego - decyzji Agencji Nieruchomości Rolnych.
Zgodnie z ustawą z 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa kompetencje nadzorcze nad agencją ma minister właściwy ds. Skarbu Państwa, a w zakresie zadań określonych w przepisach o kształtowaniu ustroju rolnego - minister właściwy ds. rozwoju wsi. Ten ostatni powinien więc rozpatrywać wnioski o stwierdzenie nieważności decyzji o przejęciu na własność Skarbu Państwa gospodarstwa rolnego za rentę (sygn. IOW61/06).
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA