fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca w samorządzie

Spór o procedurę wypłaty trzynastki i nagrody jubileuszowej

Czy rada gminy może upoważnić przewodniczącego rady do czynności związanych z wypłatą trzynastki i nagrody jubileuszowej wójtowi? Lubelski sąd administracyjny nie ma jednolitego poglądu w tej sprawie
Rada Gminy Stoczek Łukowski upoważniła przewodniczącego rady do dokonywania wobec wójta czynności z zakresu prawa pracy i wskazała jednocześnie, że upoważnienie obejmuje m.in. sprawy związane z przyznaniem nagrody jubileuszowej i dodatkowego wynagrodzenia rocznego, tzw. trzynastki. Wojewoda lubelski w trybie nadzoru zakwestionował ten zapis jako sprzeczny z art.4 pkt 1 ustawy o pracownikach samorządowych (dalej: ups). Według tego przepisu uchwała upoważniająca przewodniczącego rady gminy do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta nie może obejmować prawa do ustalenia wynagrodzenia. Ta kompetencja zastrzeżona jest wyłącznie dla rady. Zdaniem wojewody nagroda roczna i nagroda jubileuszowa to elementy szeroko rozumianego wynagrodzenia.
Rada Gminy Stoczek Łukowski, podobnie jak Rada Powiatu Łukowskiego (tu wojewoda także zakwestionował sporny zapis), zaskarżyła rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody do sądu. Argumentowała, że trzynastka i nagroda jubileuszowa nie są świadczeniami uznaniowymi. Są obligatoryjnie wypłacane po spełnieniu przesłanek ustawowych. Rolą przewodniczącego rady jest jedynie zlecenie wypłacenia tego świadczenia, a nie ustalenie jego wysokości, bo ta wynika z czystej arytmetyki. Nie ma więc przeszkód, aby rada scedowała na przewodniczącego czynność w sprawach wynagrodzenia, kiedy prawo do jego składnika lub wysokości określają przepisy prawa, tak jak jest z trzynastką i nagrodą jubileuszową.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie nie ma jednolitego poglądu na tę sprawę. Jeden skład orzekający podzielił stanowisko Rady Gminy w Stoczku Łukowskim (sygn. IIISA/Lu75/07). Uznał, że wypłata świadczeń, do których rada upoważniła przewodniczącą, jest czynnością techniczną nie mającą nic wspólnego z ustaleniem wynagrodzenia. Ono ustalone zostało już w oddzielnych przepisach.
- Ustawa nie uzależnia przyznania tych świadczeń od decyzji pracodawcy. Są one wypłacane jakby automatycznie po spełnieniu określonych przesłanek ustawowych. Podobnie zresztą jak dodatek stażowy -uzasadniał sąd.
Skład rozpoznający sprawę ze skargi Rady Powiatu Łukowskiego (sygn. III SA/Lu 93/07) podzielił zaś pogląd wojewody i uznał, że upoważnienie przewodniczącego rady gminy nie może obejmować czynności związanych z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i nagrodą jubileuszową, gdyż są one zaliczane do elementów wynagrodzenia. Zdaniem sądu użyte w art. 4 pkt 1 ups pojęcie "wynagrodzenie" należy interpretować nie tylko jako wynagrodzenie za pracę, ale i jako inne świadczenia pieniężne związane ze stosunkiem pracy, w tym trzynastkę i jubileuszówkę. Sąd zgodził się z argumentem rady, że są one wypłacane na podstawie przesłanek ustawowych, ale zaznaczył, że przesłanki te musi uprzednio zbadać właściwy organ, i to on następnie decyduje o przyznaniu świadczenia uprawionemu pracownikowi samorządowemu.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA