fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustrój i kompetencje

Wiece wyborcze w koszarach są zabronione

Rzeczpospolita, Tomasz Wawer Tom Tomasz Wawer
W niektórych miejscach kampania wyborcza jest absolutnie zakazana. Nie wolno jej prowadzić m.in. w urzędach i sądach ani w placówkach podległych ministrowi obrony narodowej
Kampanii wyborczej nie wolno również prowadzić w lokalu wyborczym lub na terenie budynku, w którym lokal taki się znajduje. Ustawodawca określił też miejsca, w których kampanię można prowadzić, ale pod pewnymi warunkami.
Przykładowo można wskazać zakłady pracy. Prowadzenie kampanii wyborczej na ich terenie nie jest co do zasady zakazane. [b]Zabronione jest natomiast prowadzenie agitacji w sposób i w formach zakłócających ich normalne funkcjonowanie. Taki czyn jest już przestępstwem, za którego popełnienie grozi grzywna.[/b]
Grzywna grozi również za prowadzenie kampanii wyborczej na terenie szkół podstawowych lub gimnazjów, ale tylko takiej, która jest skierowana do uczniów nieposiadających praw wyborczych.
[srodtytul]Bez zgody[/srodtytul]
Kampanię wyborczą na rzecz wybranego komitetu może prowadzić każdy wyborca. Warunkiem jest posiadanie pisemnej zgody pełnomocnika wyborczego tego komitetu. Agitacja bez takiego pisma jest zakazana, a do tego jest czynem, za który grożą surowe kary. Nie tylko grzywny, ale nawet ograniczenia czy pozbawienia wolności. Mówi o tym art. 202 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=368145]ordynacji[/link].
Zgodnie z jego treścią k[b]to w związku z wyborami samorządowymi (do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw) prowadzi kampanię wyborczą bez uprzedniej zgody pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego, a koszt takiego działania wynosi od 500 do 50 tys. zł, podlega grzywnie nie mniejszej niż koszt takiego działania. [/b]
Gdy koszt prowadzonych bez zgody działań przekracza kwotę 50 tys. zł, wymierza się karę grzywny (w wysokości nie mniejszej niż koszt takiego działania) oraz karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.
Zakaz, o którym mowa w omawianym artykule, odnosi się do rozmaitych czynności związanych z agitacją wyborczą. Złamie go zatem ten, kto bez zgody pełnomocnika organizuje wiece, rozpowszechnia programy kandydatów lub komitetów, a także ten, kto rozpowszechnia inne materiały propagandowe, zwłaszcza za pośrednictwem środków masowego przekazu (radia, telewizji, prasy itp.).
[srodtytul]Wieszanie i usuwanie plakatów[/srodtytul]
Przestępstwom przeciwko wyborom lokalnym oraz karom, jakie grożą za ich popełnienie, poświęcony jest odrębny dział (VII) [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=368145]ustawy z 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jedn. DzU z 2010 r. nr 176, poz. 1190)[/link].
Jeden z zabronionych przez przepisy tej ustawy czynów wiąże się z wywieszaniem plakatów i haseł wyborczych. Materiały takie mogą być bowiem umieszczane albo w miejscach do tego celu wyznaczonych (przez wójta), albo za zgodą właściciela lub zarządcy nieruchomości, jeżeli mają być przyklejone do ścian budynków, ogrodzeń, latarni czy urządzeń energetycznych i telekomunikacyjnych. Ten, kto plakaty i hasła rozwiesza w miejscach niedozwolonych lub bez zgody wymienionych podmiotów, podlega karze grzywny.
Grzywną można ukarać również osoby umieszczające plakaty i hasła wyborcze na własnych urządzeniach ogłoszeniowych, które są ustawiane z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów porządkowych.
Karane jest też umieszczanie materiałów wyborczych w taki sposób, że nie można ich usunąć bez powodowania szkód.
Przepis art. 199a ust. 2 pkt 1 ordynacji przewiduje osobna karę grzywny dla pełnomocnika wyborczego. To na nim bowiem spoczywa obowiązek dopilnowania, by wszelkie materiały wyborcze zostały usunięte z ulic miast i wsi najpóźniej w terminie 30 dni po dniu wyborów. Jeżeli tak się nie stanie, na pełnomocnika może zostać nałożona grzywna.
[srodtytul]Grzywna za loterie[/srodtytul]
Art. 68 ust. 1 ordynacji zakazuje komitetom wyborczym, kandydatom oraz wyborcom prowadzącym na ich rzecz agitację organizowania w czasie trwania kampanii loterii fantowych, gier losowych czy konkursów, w których nagrodami są pieniądze lub przedmioty o wartości wyższej niż wartość przedmiotów zwyczajowo używanych w celach promocji czy reklamy (długopis, breloczek czy smycz do kluczy itp.).
Natomiast art. 202b ordynacji określa, jakie kary grożą za złamanie zakazu określonego w art. 68 ust. 1. [b]Organizator takiej loterii, gry losowej czy konkursu, w których wygranymi są nagrody pieniężne lub przedmioty o wartości wyższej niż wartość przedmiotów zwyczajowo używanych w celach reklamowych lub promocyjnych, podlega grzywnie od 5 do 50 tys. zł.[/b]
Grzywny w tej samej wysokości grożą również tym, którzy w czasie kampanii i w związku z wyborami samorządowymi dostarczają lub podają napoje alkoholowe nieodpłatnie lub po cenach sprzedaży netto możliwych do uzyskania, nie wyższych od cen nabycia lub kosztów wytworzenia (art. 202c).
[srodtytul]Skutki naruszenia ciszy wyborczej[/srodtytul]
W tegorocznych wyborach samorządowych rozpoczyna się ona 19 listopada o godz. 24 i trwa aż do zakończenia głosowania, czyli do 21 listopada do godz. 22. W tym czasie zabronione jest prowadzenie jakiejkolwiek agitacji wyborczej, jak również podawanie do publicznej wiadomości informacji o przewidywanych wynikach wyborów.
Jak wynika bowiem z art. 201, każdy, kto w okresie od zakończenia kampanii wyborczej do zakończenia głosowania agitację prowadzi (zwołuje zgromadzenia, organizuje pochody lub manifestacje, wygłasza przemówienia, rozdaje ulotki itp.), podlega karze grzywny.
Grzywna grozi również za podawanie do wiadomości publicznej wyników przedwyborczych badań (sondaży) opinii publicznej dotyczących przewidywanych zachowań wyborczych lub przewidywanych wyników wyborów albo wyników sondaży wyborczych przeprowadzanych w dniu głosowania. Jest ona jednak o wiele wyższa. Jej stawki wynoszą bowiem od 0,5 do 1 mln zł.
[ramka][b]Uwaga [/b]
Kto w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów lub sejmików województw nie umieszcza w materiałach wyborczych oznaczenia, od kogo pochodzą, podlega karze grzywny.[/ramka]
[ramka][b]Odpowiada też redaktor[/b]
Wszelkie informacje, apele, komunikaty i inne materiały wyborcze publikowane w prasie lub emitowane w radiu i telewizji muszą być opatrzone informacją, przez kogo są opłacone i od kogo pochodzą.
Obowiązek dopilnowania tego spoczywa na redaktorze, czyli dziennikarzu decydującym lub współdecydującym o publikacji materiałów prasowych. Jeżeli redaktor ciążącej na nim powinności nie wykona, to zapłaci grzywnę.[/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA