Podatki

Najem prywatny i firmowy można rozliczać różnie

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Jeśli od dochodów z najmu w ramach działalności gospodarczej podatnik płaci stawkę liniową, może od dochodów z najmu prywatnego mieszkania opłacać ryczałt ewidencjonowany
Możliwość taką potwierdziła [b]Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji z 27 listopada 2009 r. (IPPB1/415-763/09-2/EC).[/b]
Podatniczka w ramach działalności gospodarczej (wpis do ewidencji) wynajmuje lokale użytkowe i mieszkalne. Od uzyskanych dochodów płaci podatek liniowy. Od października wynajęła prywatne mieszkanie. Jest to najem niezwiązany z działalnością gospodarczą. Dochody z tego tytułu chce opodatkować ryczałtem ewidencjonowanym. Nie była jednak pewna, czy może. Zapytała więc fiskusa, czy dochody z najmu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mogą być opodatkowane podatkiem liniowym, natomiast dochody z najmu prywatnego mieszkania niezwiązanego z działalnością gospodarczą w formie ryczałtu.
[srodtytul]Dwa odrębne źródła[/srodtytul] Izba skarbowa zgodziła się na taki sposób rozliczenia. Przypomniała, że zgodnie z art. 2 ust. 1a [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=C1B802161D78F06A7744830F97AF9A38?n=1&id=80474&wid=333569]ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne[/link], osoby fizyczne osiągające przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Co istotne, prawo do objęcia przychodów z prywatnego najmu ryczałtem nie jest uzależnione od nieuzyskiwania przez podatnika przychodów z najmu prowadzonego w ramach działalności gospodarczej. Wprawdzie gdy podatnik świadczy usługi wymienione w załączniku nr 2 do ustawy o ryczałcie ewidencjonowanym (m.in. usługi w zakresie wynajmowania nieruchomości na własny rachunek), to na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e) ustawy nie może podlegać opodatkowaniu w formie ryczałtu ewidencjonowanego. Ograniczenie to nie dotyczy jednak przychodów z tzw. prywatnego najmu. Mówi o tym jednoznacznie art. 6 ust. 1b ustawy. A to oznacza, że nie ma przeciwwskazań, aby w tej sytuacji wybrać ryczałt. [srodtytul]Decyduje wola…[/srodtytul] Z art. 5a pkt 6 ustawy wynika, że pozarolniczą działalnością gospodarczą jest m.in. działalność zarobkowa wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 – 9. Przychody uzyskiwane z najmu zaliczonego do źródła przychodów wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mogą być opodatkowane – zgodnie z wolą podatnika – na zasadach ogólnych określonych w ustawie o podatku dochodowym albo ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych określonym w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Mówi o tym art. 6 ust. 1a ustawy. [srodtytul]… i deklaracje w urzędzie[/srodtytul] Sama chęć opłacania ryczałtu nie wystarczy jednak. Aby skorzystać z tej formy opodatkowania, podatnik musi złożyć pisemne oświadczenie o jej wyborze. Pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do 20 stycznia roku podatkowego. Jeśli podatnik rozpoczyna działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego, to oświadczenie składa do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. [b]Jeżeli do 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.[/b] Zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy o ryczałcie w przypadku osiągania przychodów, o których mowa w art. 9 ust. 1a, przepisy dotyczące oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stosuje się odpowiednio. W praktyce oznacza to tyle, że wybór opodatkowania przychodów z najmu ryczałtem ewidencjonowanym w jednym roku podatkowym skutkuje opodatkowaniem w tej formie na dalsze lata podatkowe (aż do odwołania przez podatnika). „Oznacza to również, że w ciągu roku nie ma obowiązku zgłaszania do urzędu skarbowego przerw w wynajmie lokalu” – czytamy we wspomnianej wcześniej interpretacji izby skarbowej. [ramka][b]Uwaga[/b] Przychody z najmu prywatnego mieszkania nie będą zaliczane do źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT. Stanowić one będą odrębne źródło przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=80474]ustawy o PIT[/link]. Z tego względu przychód osiągany z tego tytułu może być opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych, natomiast przychód z najmu osiągany w ramach działalności gospodarczej na zasadach wymienionych w art. 30c ustawy o PIT, tj. podatkiem liniowym.[/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL