fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Dyrektor szkoły przyłapany na kradzieży straci posadę z dnia na dzień

Fotorzepa, Bartlomiej Zborowski
Bardzo dobra ocena pracy dyrektora szkoły dotycząca organizacji procesu kształcenia i zarządzania placówką nie jest przeszkodą do jego natychmiastowego odwołania.

Czego dotyczył spór

We wrześniu 2014 r. burmistrz miasta odwołał ze stanowiska dyrektorkę zespołu szkół bez wypowiedzenia. Przypomniał, że organ prowadzący szkołę może w przypadkach szczególnie uzasadnionych – art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty – odwołać nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia po uzyskaniu opinii właściwego organu nadzoru pedagogicznego. Zdaniem burmistrza takie okoliczności zaistniały w przypadku odwołanej dyrektor. Tłumaczył, że kobieta w lipcu 2014 r. została ukarana mandatem karnym za kradzież alkoholu w sklepie. Czyn ten został popełniony w dużym sklepie dyskontowym w obecności wielu kupujących oraz obsługi sklepu. Samo zdarzenie zostało też bardzo źle ocenione przez społeczność 20-tysięcznego miasta.

Burmistrz podkreślał, że krytyczny artykuł na ten temat opublikowała gazeta regionalna. Zdarzenie zostało również skomentowane na forum internetowym.

W ocenie organu prowadzącego szkołę kobieta, dopuszczając się wykroczenia uwłaczającego godności dyrektora szkoły i nauczyciela, naruszyła art. 9 ust. 1 pkt 2 Karty nauczyciela. Dalsze zajmowanie przez nią stanowiska dyrektora placówki oświatowej godzi w interes szkoły i destabilizuje placówki oświatowe w zakresie ich zadań wychowawczych.

Z inicjatywy byłej już dyrektorki wojewoda wszczął postępowanie nadzorcze w sprawie oceny ważności zarządzenia burmistrza. I po analizie sprawy unieważnił zarządzenie burmistrza. Organ nadzorczy przypomniał, że odwołanie w trakcie roku szkolnego możliwe jest tylko w przypadkach szczególnie uzasadnionych. A to zdaniem wojewody zawęża pole zastosowania tej procedury do sytuacji zupełnie wyjątkowych, nadzwyczajnych. Ponadto nakłada na organ prowadzący placówkę oświatową obowiązek szczegółowego przedstawienia i umotywowania zarządzenia o odwołaniu nauczyciela z kierowniczego stanowiska. Zdaniem organu nadzoru kontrolowane zarządzenie zostało wydane z naruszeniem art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty.

Wojewoda zwrócił uwagę szczególnie na treść negatywnej opinii kuratora oświaty w sprawie odwołania dyrektorki, który podkreślał w niej, że odwołana z funkcji nienagannie współpracowała z kuratorium, a w 2013 r. otrzymała nagrodę MEN za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej. Tak pozytywna opinia organu nadzoru pedagogicznego wydana wobec dyrektor świadczy o dbałości odwołanej o interesy zarządzanej placówki oświatowej.

Zdaniem wojewody szczególne przypadki, o jakich mowa w art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty, to takie, które obiektywnie powodują destabilizację pod względem dydaktycznym, wychowawczym czy oświatowym jednostki oświatowej kierowanej prze nauczyciela. A jedyną możliwością zapobiegnięcia takiej sytuacji jest odwołanie dyrektora w trakcie roku szkolnego.

Rozstrzygnięcie

Burmistrz zaskarżył rozstrzygnięcie wojewody do sądu i wygrał. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku uznał, że jego działanie było oparte na prawie i mieściło się w jego granicach, tj. uprawnienia do natychmiastowego odwołania z funkcji dyrektora placówki oświatowej prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Sąd zauważył, że art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty nie definiuje pojęcia „szczególnie uzasadnionego przypadku" ani nie zawiera katalogu przypadków (stanów) mogących uzasadniać natychmiastowe odwołanie z funkcji dyrektora placówki oświatowej prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego.

W jego ocenie mogą to być zatem zarówno przypadki związane z zaniedbaniami w organizacji pracy placówki oświatowej i kierowaniu nią, jak również wiążące się z naganną postawą dyrektora placówki poza miejscem pracy. Przy czym nie muszą się one pokrywać, choć mogą, z kodeksowymi przyczynami rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia. Ocena konkretnego przypadku z punktu widzenia potrzeby natychmiastowego odwołania z funkcji dyrektora placówki oświatowej pozostawiona została organowi, który powierzył nauczycielowi stanowisko kierownicze.

Odwołując się do orzecznictwa, WSA zgodził się, że przypadki szczególnie uzasadnione, to zdarzenia (działanie lub zaniechanie) o charakterze wyjątkowym, nadzwyczajnym, mające charakter niedopełnienia obowiązków lub naruszenia prawa przez dyrektora placówki. A natychmiastowe odwołanie z funkcji kierownika placówki oświatowej nie może być dowolne, arbitralne i powinno być starannie uzasadnione.

Jednak zdaniem sądu burmistrz należycie wykazał, że zaistniało obiektywne zdarzenie związane z nagannym zachowaniem dyrektora placówki oświatowej, którego charakter i następstwa uzasadniały natychmiastowe jego odwołanie. Zdarzeniem tym był bezsporny fakt ukarania mandatem za wykroczenie polegające na kradzieży alkoholu w sklepie.

Sąd uznał, że sam fakt popełnienia przez dyrektora tego wykroczenia pozwalał organowi prowadzącemu szkołę na natychmiastowe odwołanie dyrektora ze stanowiska. Jego zachowanie bowiem, oceniane z perspektywy moralnej, musiało być odebrane w sposób jednoznacznie negatywny.

Bardzo dobra ocena pracy dyrektora na odcinku organizacji procesu kształcenia i zarządzania placówką oświatową nie stanowi przeszkody do natychmiastowego odwołania dyrektora z kierowniczego stanowiska w sytuacji, gdy zdarzeniem uzasadniającym odwołanie jest wiążące się z naruszeniem porządku prawnego niegodne zachowanie w życiu prywatnym.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 3 marca 2015 r., sygn. akt II SA/Bk 1179/14

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA