fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

CIT: e-deklaracje w tym roku już obowiązkowe

Fotorzepa, Jerzy Dudek
1 stycznia weszły w życie zmiany dotyczące składania zeznań CIT. Poza nielicznymi wyjątkami formularze te muszą być składane w formie elektronicznej i zawierać e-podpis.

Od 2015 r. wprowadzono zmiany dotyczące składania zeznań CIT-8. Od stycznia 2015 r. zeznanie to w zasadzie musi być złożone w formie elektronicznej oraz podpisane podpisem elektronicznym. Złożenie CIT-8 w formie papierowej jest nieskuteczne (poza ściśle określonymi wyjątkami, o których jest mowa w dalszej części artykułu). Należy o tym pamiętać także dlatego, że jeżeli deklaracja zostanie uznana za złożoną nieprawidłowo, to osoby odpowiedzialne za nieterminowe przekazanie jej do urzędu skarbowego mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności karnoskarbowej.

Do tej pory popularne było składanie deklaracji VAT w formie elektronicznej. Około 35 proc. deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D to e-deklaracje. W VAT obowiązywała jednak i nadal obowiązuje dowolność. Podatnik może bowiem składać deklaracje w formie papierowej.

Do tej pory składanie elektroniczne deklaracji CIT nie było popularne i z tej formy w 2014 r. skorzystało zaledwie około 12 proc. podatników. Prawdopodobnie proporcje podatników składających zeznanie elektronicznie do podmiotów kontynuujących składanie ich w formie papierowej ulegną odwróceniu. Tylko małe firmy mogą zostać przy tradycyjnej metodzie. Pozostałym ustawodawca nie pozostawił wyboru.

Które druki i kiedy

We wrześniu 2014 r. uchwalono nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2014 r., poz. 1563). Nowe przepisy weszły w życie 1 stycznia 2015 r. i dotyczą m.in. obowiązku składania niektórych deklaracji PIT oraz CIT drogą elektroniczną.

W zakresie CIT obowiązek składania deklaracji elektronicznej dotyczy przede wszystkim deklaracji rocznych CIT-8, CIT-8A, CIT-8B oraz informacji IFT-2/IFT2R. Należy pamiętać, że załączniki składane z tymi deklaracjami (np. CIT-8/O, CIT-ST, SSE-R, CIT-D) również należy złożyć elektronicznie, jeżeli stanowią załącznik do składanej elektronicznie deklaracji. Wynika to z integralności zeznania rocznego oraz deklaracji będących załącznikami do niej.

Doskonale widać to na przykładzie deklaracji CIT-ST. Gdy jest składana z zeznaniem podatkowym, które podatnik ma obowiązek złożyć elektronicznie, również powinna być złożona w ten sposób. Jeżeli natomiast jest składana jako niezależna deklaracja miesięczna, to może być złożona w formie papierowej. Nowelizacja dotycząca obowiązkowego składania deklaracji drogą elektroniczną nie obejmuje bowiem deklaracji CIT-ST.

Co do pozostałych deklaracji CIT, np. CIT-10Z czy IFT-3, to podatnicy mogą sami zdecydować, czy wyślą je w papierowej czy elektronicznej formie, ponieważ obowiązek składania deklaracji elektronicznie dotyczy wyłącznie tych wskazanych w art. 26 i 27 ustawy o CIT i objętych nowelizacją. Natomiast obowiązek składania deklaracji CIT-10Z wynika z art. 26a ustawy o CIT, a ten artykuł nie był objęty nowelizacją.

Zasadniczo terminy składania omawianych deklaracji CIT, niezależnie od formy składania ich do urzędu skarbowego, pozostały bez zmiany. Należy je złożyć do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego podatnika CIT.

Wszystkie formularze w tzw. interaktywnym formacie PDF są dostępne na stronie Ministerstwa Finansów. Jest tam również dostępne narzędzie do przesyłania tych deklaracji do organów podatkowych.

Są też wyłączenia

Artykuł 45ba ustawy o PIT odnosi się do zwolnienia z obowiązku elektronicznego składania wskazanych deklaracji w określonym przypadku. Otóż ustawodawca wskazał, że deklaracje, informacje oraz roczne obliczenie podatku mogą być składane urzędowi skarbowemu w formie dokumentu pisemnego, jeżeli płatnicy bądź inne podmioty wskazane w ustawie o PIT są obowiązani sporządzić informacje lub roczne obliczenie podatku za dany rok dla nie więcej niż pięciu podatników PIT. Wyjątek ten nie ma jednak zastosowania do deklaracji, informacji oraz rocznego obliczenia podatku, które w imieniu i na rzecz płatników lub innych podmiotów składa urzędowi skarbowemu przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą obejmującą prowadzenie ksiąg podatkowych w rozumieniu przepisów ordynacji podatkowej. Nowelizacja przepisów o PIT dotycząca obowiązków płatników PIT odnośnie do składania deklaracji drogą elektroniczną zdeterminowała w tym zakresie również obowiązki podatników CIT.

Tym samym obowiązek elektronicznego składania zeznania podatkowego objął praktycznie znakomitą większość podatników CIT, gdyż warunek pozwalający na papierowe złożenie deklaracji spełnia niewielki odsetek małych podatników.

UPL-1 warto złożyć wcześniej

Aby jednak złożyć deklaracje elektronicznie, podatnik musi dopełnić kilku formalności.

1. W przypadku podatnika CIT (czyli osoby prawnej) osoba składająca w jego imieniu zeznanie CIT musi dysponować bezpiecznym podpisem elektronicznym.

2. Ponadto podatnik zobowiązany jest poinformować właściwy dla siebie urząd skarbowy o tym, kto w jego imieniu jest upoważniony do składania elektronicznie deklaracji. W tym celu musi złożyć odpowiednie pełnomocnictwo do właściwego ze względu na swoją siedzibę urzędu skarbowego. Formularz UPL-1 jest właśnie takim pełnomocnictwem do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Należy je złożyć w formie papierowej przed pierwszym przesłaniem elektronicznej deklaracji. Wskazane jest kilkudniowe wyprzedzenie, tak aby dać organom podatkowym czas na wprowadzenia odpowiedniej informacji do systemów.

Formularz UPL-1 jest pełnomocnictwem, które powinno być podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji danego podatnika. Jeżeli przepisy prawa podatkowego wymagają podpisania deklaracji przez więcej niż jedną osobę, to pełnomocnictwo do podpisania tej deklaracji jest skuteczne, jeśli udzieliły go wszystkie osoby. Innymi słowy: jeżeli zeznanie roczne CIT zgodnie z zasadami reprezentacji podatnika powinny podpisać dwie osoby, to formularz UPL-1 powinien zostać podpisany przez obie. Do składania deklaracji drogą elektroniczną może zostać upoważniona osoba (np. pracownik działu księgowości), która nie jest oficjalnym reprezentantem podatnika (tj. nie widnieje w KRS).

Krok w dobrym kierunku

Czy nowelizacja przepisów wprowadzająca obowiązek składania deklaracji CIT elektronicznie jest korzystna? Na pewno jest krokiem w dobrym kierunku i w dłuższym okresie powinna usprawnić komunikację podatników z urzędami. Padały zarzuty o brak okresu przejściowego, jednak należy uznać, że nie są one w pełni uzasadnione. Od pewnego czasu CIT-8 można już było składać elektronicznie, tylko metoda ta nie była popularna.

Z opublikowanych przez Ministerstwo Finansów danych dotyczących składania deklaracji podatkowych drogą elektroniczną wynika, że jest to coraz częściej stosowana forma. W ciągu dwóch lat liczba deklaracji CIT złożonych tą drogą wzrosła ponaddwukrotnie.

Jednak nadal nie jest tak popularna jak w przypadku deklaracji PIT czy VAT.

Organy podatkowe podkreślają, że składanie deklaracji drogą elektroniczną usprawni zarówno pracę organów podatkowych, jak i samych podatników. Podatnicy muszą tylko wdrożyć nowe przepisy w życie i przyzwyczaić się do wprowadzonych rozwiązań.

Aleksandra Pieńczuk jest konsultantką w dziale prawnopodatkowym PwC Mikołaj Woźniak jest starszym menedżerem w dziale prawnopodatkowym PwC

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA