Zadania

Kto bada legalność taryf za wodę

shutterstock
Rada gminy nie jest upoważniona do samodzielnej weryfikacji celowości taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

- Rada gminy zatwierdza zweryfikowane przez wójta taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Czy może ona samodzielnie oceniać celowość ustalenia taryf, jeśli zostały one zaakceptowane przez organ wykonawczy?

Nie. Taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków określa przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne. Dokonuje tego na okres 1 roku, na podstawie niezbędnych przychodów po dokonaniu ich alokacji na poszczególne taryfowe grupy odbiorców usług (art. 20 ust. 2 ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków; dalej: ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę).

W terminie 70 dni przed planowanym dniem wejścia taryf w życie przedsiębiorstwo przedstawia wójtowi wniosek o ich zatwierdzenie wraz ze szczegółową kalkulacją cen i stawek opłat oraz aktualnym planem (art. 24 ust. 2 i 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę). Wójt sprawdza czy taryfy i plan opracowano zgodnie z przepisami i weryfikuje koszty związane ze świadczeniem usług, poniesione w poprzednim roku obrachunkowym, uwzględniając planowane zmiany tych kosztów w roku obowiązywania taryfy pod względem celowości ich ponoszenia (art. 24 ust. 4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę). Pozytywnie zweryfikowane przez wójta taryfy przekazywane są radzie gminy, która w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku o ich zatwierdzenie podejmuje stosowną uchwałę o ich zatwierdzeniu, albo o odmowie ich zatwierdzenia - jeśli taryfy zostały sporządzone niezgodnie z przepisami (art. 24 ust. 5 ustawy).

Rada gminy nie posiada kompetencji do dokonywania samodzielnej oceny legalności i celowości sporządzania taryf. Ona tylko zatwierdza taryfy ocenione przez wójta. Zgodnie z wyrokiem NSA w Warszawie z 19 maja 2016 r. (sygn. akt II GSK 1151/16) organem, który bada legalność taryf i zasadność poszczególnych wydatków w oparciu, o które został sporządzony przedstawiony cennik usług, jest organ wykonawczy gminy. Zaś rada gminy jest upoważniona jedynie do zatwierdzenia lub do odmowy zatwierdzenia taryfy przedłożonej przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, nie może natomiast dokonywać merytorycznej zmiany w zakresie wysokości stawek.

Także WSA w Olsztynie w wyroku z 6 maja 2014 r. (sygn. akt II SA/Ol 269/14) oraz WSA w Poznaniu w wyroku z 24 maja 2017 r. (sygn. akt IV SA/Po 289/17) uznały, że rada gminy nie jest upoważniona do samodzielnej weryfikacji legalności i celowości sporządzania taryf. Rada zatwierdza tylko taryfy pozytywnie zweryfikowane przez wójta, zaś odmawia ich zatwierdzenia, gdy w ocenie organu wykonawczego taryfy zostały sporządzone niezgodnie z przepisami prawa. Odmowa zatwierdzenia taryfy nie może być oparta na subiektywnej ocenie rady. Ponadto podstawą uchwały o odmowie zatwierdzenia taryf nie może być przekonanie radnych o potencjalnym sporządzeniu taryf na podstawie nierzetelnych kalkulacji i danych.   —dr Anna Ryl

podstawa prawna: art. 20 ust 2, art. 24 ust. 1-5 ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 328 ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL