fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Odpady: nie trzeba się tłumaczyć z korekty deklaracji

Fotolia.com
Rada gminy ma prawne umocowanie do kształtowania zawartości wzoru deklaracji na odpady, ale nie może tego robić w dowolny sposób. Musi podejmować uchwały w granicach ustawowego upoważnienia.

- W gminie trwają prace nad zmianą wzoru deklaracji na odpady komunalne. Planowane jest m.in. wprowadzenie obowiązku złożenia korekty deklaracji z pisemnym uzasadnieniem. Czy taki zapis będzie prawidłowy?

Taki zapis będzie prawdopodobnie wadliwy. Wynika to z następujących okoliczności.

Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zawiera podstawy do określenia wzoru deklaracji przez radę gminy. Stanowi o tym przede wszystkim art. 6n tej ustawy. Postanowiono w nim, że rada gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ułatwienia składania deklaracji, określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego:

- wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, z uwzględnieniem art. 6m ust. 1a i 1b, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego; uchwała zawiera także informację o terminach i miejscu składania deklaracji;

- warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Ponadto z ust. 2 art. 6n wynika, że rada gminy w uchwale, o której mowa w ust. 1, tego artykułu może określić wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z ww. regulacją w korelacji pozostaje art. 6m ust. 1b ww. ustawy, gdzie postanowiono, że rada gminy określając wzór deklaracji może wymagać podania następujących danych: imię i nazwisko lub nazwę właściciela nieruchomości oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby; adres nieruchomości; dane stanowiące podstawę zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; numer telefonu właściciela nieruchomości; adres poczty elektronicznej właściciela nieruchomości; inne informacje niezbędne do wystawienia tytułu wykonawczego.

Z powyższego wynika więc, że ww. ustawa nie przewiduje aby rada gminy była upoważniona do nałożenia obowiązku składania wraz z korektą - dodatkowo jej uzasadnienia. Przeciwko takiej koncepcji znajdziemy argument przede wszystkim w art. 81 § 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Z dniem 1 stycznia 2016 r. zmieniono treść ww. regulacji i stanowi ona teraz: „Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji". Wcześniej ów zapis był rozszerzony o wymóg złożenia pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty. W zbliżonych stanach faktycznych organy nadzoru (regionalne izby obrachunkowe) uznawały zaś, że zapisy nakładające wspomniany obowiązek są prawnie wadliwe.

W uchwale Kolegium RIO w Poznaniu z 15 czerwca 2016 r. (nr 12/658/2016) wskazano, że nie jest możliwe, aby w deklaracji na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zamieszczać zapisy obligujące podatników - właścicieli nieruchomości do złożenia pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty. Podobnie w uchwale Kolegium RIO w Łodzi z 2 czerwca 2016 r. (nr 15/70/2016) wskazano: „Nakładanie, po zmianie art. 81 § 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa obowiązku składania pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości prowadzi do naruszenia art. 6n ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zw. z art. 81 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, mającego charakter istotnego naruszenia prawa".

Taki kierunek interpretacyjny jest kontynuowany również w najnowszym orzecznictwie, czego przykładem jest choćby uchwała Kolegium RIO w Białymstoku z 6 marca 2018 r. (nr 1248/18), na mocy której stwierdzono nieważność zapisów w zakresie zbliżonym do tych proponowanych przez gminę.

— Marcin Nagórek, radca prawny

podstawa prawna: Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 1289 ze zm.)

podstawa prawna: Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 201 ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA