fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

ZUS

Składki ZUS od pakietów medycznych

www.sxc.hu
Istnieje obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne od wartości finansowanej przez pracodawcę części składki na grupowe ubezpieczenie na życie i zdrowie pracowników (tzw. pakiet medyczny).

Tak uznał Zakład Ubezpieczeń Społecznych oddział w Lublinie w decyzji z 18 stycznia 2016 r. (WP1/200000/43/1472/2015).

Wnioskodawca wskazał, że zamierza podpisać umowę grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie, tzw. pakiet medyczny, z firmą ubezpieczeniową. Pracownicy, którzy przystąpią do ubezpieczenia, będą mogli korzystać z objętych nim usług medycznych i szczepień ochronnych. Składka miesięczna ma być finansowana po części przez zakład pracy i pracowników. W zależności, jaki wariant ubezpieczenia zostanie wybrany, podwładny będzie opłacał składkę w części, a różnicę pokryje zakład pracy.

We wniosku o wydanie interpretacji przedsiębiorca powołał się na zakładowy układ zbiorowy pracy, zgodnie z którym „pracodawca może finansować również inne dodatkowe świadczenia medyczne przewidziane odrębnymi przepisami na zasadach określonych w porozumieniu ze związkami zawodowymi". Jednocześnie wskazał, że do chwili zarejestrowania protokołu dodatkowego do tego układu przez PIP, obowiązuje u niego porozumienie zawarte przez zarząd z organizacjami związkowymi. Zgodnie z nim pracodawca przystąpi do tzw. pakietu medycznego przez zawarcie umowy grupowego ubezpieczenia medycznego ze wskazanym ubezpieczycielem.

Wnioskodawca wskazał też na treść § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, mówiącego, że podstawy składek nie stanowią korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagrodzeniu, polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług. Powołując się na ten przepis, wnioskodawca uważa, że różnica wartości pakietu, którą będzie opłacał za pracowników, wprawdzie jest ich przychodem, ale wolnym od składek społecznych i zdrowotnej.

Po przeanalizowaniu stanu faktycznego ZUS nie podzielił stanowiska przedsiębiorcy. Wskazał, że katalog przychodów wyłączonych z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe określony we wskazanym rozporządzeniu MPiPS zawiera w § 2 ust. 1 pkt 26 postanowienie, zgodnie z którym podstawy wymiaru składek nie stanowią korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji. Konstrukcja tego przepisu jednoznacznie wskazuje, iż aby móc zastosować wskazane wyłączenie:

- dana korzyść musi stanowić przychód pracownika z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy oraz

- prawo do uzyskania korzyści musi wynikać z przepisów układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, przewidujących partycypację pracownika w poniesieniu kosztów nabycia tych świadczeń.

Ponadto dana korzyść musi przybrać formę niepieniężną (formę zakupu po cenach niższych niż detaliczne artykułu lub usługi).

W opisanym zdarzeniu przyszłym nie zostanie spełniony warunek uzyskania przez pracownika świadczenia po cenach niższych niż detaliczne, na podstawie stosownych zapisów układów zbiorowych pracy. W konsekwencji należy uznać, że wartość finansowanego przez wnioskodawcę świadczenia będzie podlegać uwzględnieniu w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu stosunku pracy.

Komentarz eksperta

dr Marcin Wojewódka, radca prawny w Kancelarii Prawa Pracy Wojewódka i Wspólnicy sp.k.

Interpretacja przepisów dokonana przez ZUS może budzić pewne wątpliwości, w szczególności w zakresie ustalenia istnienia obowiązku opłacania składek od wartości finansowanej przez pracodawcę części składki na grupowe ubezpieczenie na życie i zdrowie. Żeby świadczenie nie było oskładkowane, muszą zostać spełnione dwie przesłanki zawarte w § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia MPiPS z 18 grudnia 1998 r. Po pierwsze, prawo przysługujące pracownikowi do skorzystania w tym przypadku z pakietów medycznych musi wynikać z wewnątrzzakładowego źródła prawa pracy. W opisanej sytuacji przesłanka została spełniona, takim źródłem jest bowiem obowiązujący zakładowy układ zbiorowy pracy. Drugą przesłanką jest niepieniężny charakter świadczenia oferowany pracownikowi w cenie niższej niż rynkowa. W związku z tym, że pracodawca partycypuje wspólnie z pracownikiem w kosztach takiego pakietu medycznego, pracownik otrzymuje wyżej wymienione świadczenie w cenie korzystniejszej, niż mógłby uzyskać, gdyby sam chciał wykupić taką opiekę medyczną. Wymóg ceny niższej niż detaliczna zostanie spełniony już w sytuacji, gdy pracodawca choćby w minimalnym stopniu partycypuje w kosztach pakietu medycznego. Praktyka pokazuje, że pracodawcy chętnie finansują takie świadczenie w większej części, natomiast pracownik musi dołożyć symboliczną złotówkę. W związku z powyższym trudno się zgodzić ze stanowiskiem przedstawionym przez ZUS, który uważa, że świadczenie nie jest oferowane w cenie niższej niż rynkowa.

Poza tym wygląda na to, że ZUS stanął na stanowisku, iż brak możliwości zwolnienia z oskładkowania wynika de facto także z tego, że brak jest takiego umocowania danego świadczenia w źródle zakładowego prawa pracy, z którego treści wynikałoby jednoznacznie, że pracownik będzie partycypował w kosztach świadczenia. To dosyć przewrotne, ale rzeczywiście można postawić tezę, że kluczowe dla posiadania zwolnienia jest dobre opisanie „ulgowego" świadczenia w zakładowym źródle prawa pracy. Nie zmienia to faktu, że moim zdaniem akurat w omawianym przypadku istnieją istotne argumenty przemawiające za tym, aby stwierdzić, że na pracodawcy nie spoczywa obowiązek oskładkowania wyżej opisanego świadczenia, ponieważ przesłanki wyłączające obowiązek składkowy zostały spełnione.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA