fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Jaka stawka VAT na projekt budynku

123RF
Architekt, który działa jak twórca, przenosząc na klienta autorskie prawa majątkowe do stworzonego projektu ma prawo zastosować 8-proc. VAT na dotyczącą tej czynności część honorarium.

- Przedsiębiorca – osoba fizyczna wykonuje m.in. kompleksowe projekty budowlane. Podstawowe składniki kompleksowego projektu budowlanego to projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany budynku. Projekt zagospodarowania terenu jest nadrzędny w stosunku do architektoniczno-budowlanego, ponieważ to on decyduje o lokalizacji budynku na działce budowlanej, ekspozycji budynku, obsłudze komunikacyjnej i charakterze obiektu budowlanego.

Przedsiębiorca wykorzystuje zakupione typowe projekty architektoniczne, które będą wchodzić w skład kompleksowego projektu. Nabywa prawa autorskie do tych projektów, co umożliwia mu nanoszenie w nich zmian. Na podstawie przepisów prawa budowlanego projektant adaptujący typowy projekt architektoniczno-budowlany przejmuje za niego pełną odpowiedzialność. Opracowany kompleksowy projekt budowlany jest utworem architektoniczno-urbanistycznym wymienionym w art. 1 ust. 2 pkt 6 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Przedsiębiorca wykonuje je jako twórca.

Za wykonane kompleksowe projekty budowlane przedsiębiorca otrzymuje zapłatę na podstawie wystawionej faktury. Część kwoty netto to honorarium, a pozostała część to pokrycie kosztów technicznego wykonania projektu. Na podstawie umowy z klientem – zleceniodawcą, następuje przeniesienie praw autorskich do tych projektów. Czy wykonywanie opisanych kompleksowych projektów budowlanych z wykorzystaniem projektów typowych może być objęte 8-proc. VAT? – pyta czytelnik.

Na podstawie poz. 181 załącznika nr 3 w zw. z art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2 ustawy o VAT z obniżonej 8-proc. stawki VAT korzystają usługi twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania (bez względu na symbol PKWiU).

Odniesienie do innych regulacji

Ustawa o VAT nie zawiera definicji twórcy, odsyłając do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (u.p.a.p.p.).

Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór; art. 1 ust. 1 u.p.a.p.p.). W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne (art. 1 ust. 2 pkt 6 u.p.a.p.p.). Opracowanie cudzego utworu, w szczególności tłumaczenie, przeróbka, adaptacja, jest przedmiotem prawa autorskiego bez uszczerbku dla prawa do utworu pierwotnego (art. 2 ust. 1 u.p.a.p.p.).

Określenie: przejaw działalności twórczej oznacza jakikolwiek uzewnętrzniony rezultat działalności człowieka o charakterze kreacyjnym. Przesłanka ta jest spełniona, gdy mamy do czynienia z subiektywnym nowym wytworem intelektu.

Kiedy powstaje utwór

Aby określone dzieło mogło być przedmiotem prawa autorskiego musi posiadać następujące cechy:

- mieć źródło w pracy człowieka (twórcy),

- stanowić przejaw działalności twórczej,

- posiadać indywidualny charakter.

Prawo autorskie przysługuje twórcy, o ile ustawa nie stanowi inaczej (art. 8 ust. 1 u.p.a.p.p.). Domniemywa się, że twórcą jest osoba, której nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach utworu lub której autorstwo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek inny sposób w związku z rozpowszechnianiem utworu (art. 8 ust. 2 u.p.a.p.p.).

Twórcą w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych jest zatem każda osoba prowadząca faktycznie działalność twórczą, czyli działalność, której efektem jest powstanie utworu.

Określenie „utwory" wskazuje, że dla zakwalifikowania określonego rezultatu działalności architektonicznej lub architektoniczno-urbanistycznej (np. projektu architektonicznego) jako przedmiotu prawa autorskiego konieczne jest spełnienie przesłanek utworu określonych w art. 1 ust. 1 u.p.a.p.p., tzn. aby był on przejawem działalności twórczej oraz miał indywidualny charakter. Tylko w razie spełnienia tych przesłanek przysługują twórcy zarówno autorskie prawa osobiste, jak i autorskie prawa majątkowe, w szczególności zaś wynagrodzenie za korzystanie z utworu. Cecha indywidualności przejawia się w samym procesie twórczym i oznacza oryginalność, niepowtarzalność.

Uwaga! Nie każdy projekt architektoniczny lub architektoniczno-urbanistyczny spełnia przesłanki utworu w rozumieniu u.p.a.p.p. Dotyczy to w szczególności projektów będących powieleniem innych projektów, a więc niebędących rezultatem działalności twórczej o indywidualnym charakterze, jak również projektów typowych, zawierających powtarzalne, nieoryginalne rozwiązania architektoniczne.

Skoro przedsiębiorca wykonuje projekty architektoniczne jako twórca i artysta w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a przedmiotem sprzedaży są kompleksowe projekty wraz z przeniesieniem autorskich praw do nich w celu realizacji na konkretnej działce i otrzymuje wynagrodzenie w formie honorarium oraz pokrycie kosztów technicznego wykonania projektu, to czynność ta będzie podlegała opodatkowaniu VAT wg stawki 8-proc. na podstawie art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2 w związku z poz. 181 załącznika nr 3 do ustawy o VAT – w części dotyczącej honorarium za przeniesienie praw autorskich do projektu (por. interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15 lutego 2018 r., 0111-KDIB3-3.4012.142. 2017.2.PK).

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA