fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Tylko 5 proc. daniny od dochodów z praw własności intelektualnej

123RF
Projekt ustawy o zmianie ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje wprowadzenie od 2019 r. nowego rozwiązania dla przedsiębiorców, będącego rozwinięciem ulgi B+R.

Celem projektowanej zachęty podatkowej, tzw. Innovation Box, jest zwiększenie zainteresowania pracami badawczo-rozwojowymi prowadzonymi w Polsce. Ma ona polegać na preferencyjnym opodatkowaniu dochodów osiągniętych z praw wytworzonych w prowadzonej przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej. Z uzasadnienia do projektu nowelizacji wynika, że podobne rozwiązania funkcjonują w systemach podatkowych innych państw, m.in. Holandii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Luksemburga, Francji.

Projektodawcy proponują opodatkowanie 5-proc. (zamiast 19-proc.) stawką podatkową dochodów uzyskiwanych przez podatnika z praw własności intelektualnej, które:

- będą podlegały ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych (chodzi o zastrzeżenie prawa ochronnego do określonego prawa własności intelektualnej lub uzyskanie co najmniej ekspektatywy takiego prawa),

- zostały wytworzone, rozwinięte lub ulepszone w prowadzonej przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej.

Jakie prawa wejdą w zakres ulgi

Zgodnie z nowymi art. 30ca ustawy o PIT i odpowiednio art. 24d ustawy o CIT, kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej będą:

1) prawo do wynalazku (patent),

2) prawo ochronne na wzór użytkowy,

3) prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,

4) prawo z rejestracji topografii układu scalonego,

5) dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub środek ochrony roślin,

6) prawo z rejestracji produktu leczniczego i weterynaryjnego dopuszczone do obrotu,

7) wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin,

8) autorskie prawo do programu komputerowego.

Dochodem kwalifikującym się do ulgi Innovation Box będzie:

- dochód uzyskany z tytułu należności (opłat licencyjnych) lub innych należności związanych z wykorzystywaniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej,

- dochód ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej,

- dochód z tego aktywa uwzględniony w cenie sprzedaży lub usługi określany na zasadzie ceny rynkowej (w praktyce będzie to skomplikowane, a ustawodawca odsyła tutaj do równie nowych jak sama ulga przepisów dotyczących cen transferowych),

- dochód z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. (...) ?

Wskaźnik

Gdy nie będzie możliwe ustalenie dochodu przypadającego na poszczególne kwalifikowane prawa własności intelektualnej, podatnik będzie mógł obliczyć dochód dla tego samego rodzaju produktu lub usługi lub dla tej samej grupy produktów lub usług, w których zostało wykorzystane to kwalifikowane prawo własności intelektualnej.

Poziom dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej będzie wyliczany przy zastosowaniu poniższego wzoru:

(a+b)x1,3/(a+b+c+d)

gdzie poszczególne litery oznaczają faktycznie poniesione przez podatnika koszty na:

a – prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo–rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej,

b – nabycie wyników prac badawczo–rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu niepowiązanego w rozumieniu przepisów ustawy o PIT lub CIT,

c – nabycie wyników prac badawczo–rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu powiązanego w rozumieniu przepisów ustawy o PIT lub CIT,

d – nabycie przez podatnika kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Obowiązkowa ewidencja

Podatnicy będą zobowiązani do zaprowadzenia szczegółowej ewidencji i:

• wyodrębnienia w prowadzonych księgach rachunkowych każdego z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, od których podatek będzie obliczony wg stawki 5 proc.;

• prowadzenia ksiąg rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów, dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej;

• wyodrębnienia kosztów przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie dochodu kwalifikowanego.

Z uzasadnienia projektu wynika również możliwość skorzystania z ulgi Innovation Box w sytuacji, gdy podatnik dokona zakupu kwalifikowanych praw własności intelektualnej, o których mowa powyżej, pod warunkiem, że następnie poniesie on koszty związane z rozwojem lub ulepszeniem nabytego prawa, na co wskazuje też przedstawiony powyżej wzór do wyliczenia wysokości kwalifikowanego dochodu.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA