fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wolno oswajamy się z nowinkami

Bloomberg
Urządzenia ubieralne ma 7 proc. polskich internautów. Choć wielu wie, czym są, ich zakup rozważa na razie tylko kilkanaście procent użytkowników sieci.

Z naj­now­sze­go ra­por­tu do­mu me­dio­we­go MEC – MEC Mo­bi­le Re­port – wy­ni­ka, że przy­naj­mniej je­den ubie­ral­ny ga­dżet ma 6,7 pol­skich użyt­kow­ni­ków sie­ci. – Więk­szość z nich (4 proc. ogó­łu ba­da­nych) de­kla­ru­je, że to in­te­li­gent­ny ze­ga­rek. Tak zwane we­ara­bles oka­zu­ją się naj­po­pu­lar­niejsze w gru­pie 25–29-lat­ków: aż 14 proc. z nich twier­dzi, że ma któ­reś z urzą­dzeń co­dzien­ne­go użyt­ku łą­czą­cych się z in­ter­ne­tem, a 11 proc. de­kla­ru­je, że ma in­te­li­gent­ny ze­ga­rek – po­da­je MEC.

Choć naj­więk­sza gru­pa in­ter­nau­tów nie za­mie­rza ku­po­wać ubie­ral­nych urzą­dzeń (oprócz ze­gar­ków mo­gą to być oku­la­ry lub na ra­zie znacz­nie bar­dziej po­wszech­ne in­te­li­gent­ne opa­ski mo­ni­to­ru­ją­ce zu­ży­cie ka­lo­rii czy stan zdro­wia), 78 proc. z nich wie, co to jest. Za­kup ubie­ral­ne­go ga­dże­tu pla­nu­je jed­...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA