fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Jak zapłacić nauczycielowi za uzupełniający urlop w sobotę

123RF
Gdy uzupełniający urlop nauczyciela wypada w sobotę lub inny dzień wolny od pracy poza okresem feryjnym, nie należy mu się za to dodatkowe wynagrodzenie (ekwiwalent pieniężny).

Jesteśmy placówką szkolną feryjną. Do 18 grudnia ubiegłego roku nauczycielka przebywała na urlopie rodzicielskim. Następnie jeden dzień – 19 grudnia – była na urlopie wypoczynkowym, ale tzw. uzupełniającym. Wypadł on w sobotę. Nauczycielka uważa, że za ten dzień należy się jej dodatkowa gratyfikacja pieniężna, skoro urlop nauczyciela udzielany jest na wszystkie dni tygodnia w okresach feryjnych, a wtedy otrzymuje wynagrodzenie. Czy mamy wypłacić wynagrodzenie za dzień urlopu uzupełniającego, przy założeniu, że wypada on w sobotę, czyli dzień wolny od pracy nauczyciela i poza okresem feryjnym? – pyta czytelnik.

Nie. Gdy uzupełniający urlop wypoczynkowy wypadnie w sobotę, nauczycielowi placówki feryjnej nie należy się za ten dzień wynagrodzenie. Wynika to z następujących przepisów.

Osiem tygodni w innym czasie

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (dalej KN) nauczycielom zatrudnionym w placówkach (szkołach), w których przewidziano ferie szkolne, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania. Urlop wypoczynkowy tych nauczycieli trwa więc przez dwa tygodnie w czasie ferii zimowych oraz od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych (w czerwcu) do zakończenia roku szkolnego (31 sierpnia). W konsekwencji nauczyciel nie może skorzystać z urlopu w innym terminie niż ferie zimowe, wakacje letnie lub przerwy świąteczne.

Wyjątek od tej zasady przewiduje jednak art. 66 ust. 1 KN. Zgodnie z nim, gdy nauczyciel nie wykorzysta urlopu wypoczynkowego w całości lub części w okresie ferii szkolnych z powodu:

- niezdolności do pracy wywołanej chorobą lub odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną,

- urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego,

- odbywania ćwiczeń wojskowych albo krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego,

przysługuje mu urlop w ciągu roku szkolnego w wymiarze uzupełniającym do ośmiu tygodni.

Co istotne, urlop nauczycieli zatrudnionych w szkołach tzw. feryjnych obejmuje wszystkie dni tygodnia, czyli niedziele, święta oraz dni wolne od pracy (liczony jest więc w tygodniach). Takie stanowisko przyjęła też Państwowa Inspekcja Pracy w opinii zamieszczonej na swojej stronie internetowej (https://www.pip.gov.pl/pl/porady-prawne/nauczyciele/).

Tylko w naturze

Stosownie do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 25 listopada 2009 r. (I OSK 560/09) „zasadą jest wykorzystywanie urlopu w naturze. Jedynie w określonych przypadkach przysługuje ekwiwalent za niewykorzystany urlop. I tak, w art. 66 ust. 2 KN wskazano, że przysługuje on w razie niewykorzystania urlopu wypoczynkowego z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Do tego bowiem momentu przysługuje urlop, a nie jego ekwiwalent".

Według zasady z art. 67 ust. 1 KN nauczycielowi za okres urlopu przysługuje wynagrodzenie takie, jakie otrzymałby, gdyby w tym czasie pracował. Pojęcie: „gdyby w tym czasie pracował", oznacza, że wynagrodzenie za czas urlopu powinno być obliczone w taki sposób, jak gdyby pracownik faktycznie świadczył pracę. Takie stanowisko wynika z komentarza do art. 172 kodeksu pracy pod red. Urszuli Jackowiak („Kodeks pracy z komentarzem", Fun. Gosp. 2004), którego brzmienie jest identyczne z art. 67 KN. Podkreślenia przy tym wymaga to, że co do zasady nauczyciel nie świadczy pracy w sobotę czy inne dni wolne od zajęć.

Kiedy ekwiwalent

Art. 66 ust. 2 KN określa przypadki, w których nauczycielowi przysługuje prawo do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Powstaje ono, jeżeli nauczyciel nie skorzystał z ośmiu tygodni urlopu z powodu: rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, powołania do zasadniczej służby wojskowej albo do odbywania zastępczo obowiązku tej służby, do okresowej służby wojskowej lub do odbywania długotrwałego przeszkolenia wojskowego.

—Marcin Nagórek, radca prawny

podstawa prawna: art. 64 ust. 1, art. 66 ust. 1 i 2, art. 67 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 191 ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA