fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Nowe zasady zawieszenia działalności

www.sxc.hu
Dotychczasowe przepisy pozwalały na zawieszenie działalności jedynie, gdy przedsiębiorca nie zatrudniał pracowników. To się zmieniło od 30 kwietnia tego roku.

30 kwietnia 2018 roku weszła w życie ustawa - Prawo przedsiębiorców. Jest częścią Konstytucji biznesu, pakietu ustaw upraszczających i reformujących przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej. Na jakich warunkach przedsiębiorca może, zgodnie z nowymi regulacjami, zawiesić prowadzoną działalność? Jakie czynności może podejmować w okresie zawieszenia?

Może także pracodawca

Aktualnie możliwość zawieszenia działalności została przyznana także przedsiębiorcy, który wprawdzie zatrudnia pracowników, ale są to wyłącznie pracownicy przebywający na:

- urlopie macierzyńskim,

- urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego,

- urlopie wychowawczym,

- urlopie rodzicielskim, o ile nie łączą oni korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu.

Zakończenie korzystania z ww. urlopów lub złożenie przez pracownika wniosku dotyczącego łączenia korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu, nie powoduje konieczności wznowienia prowadzenia działalności. Jednak do zakończenia okresu zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej pracownikowi przysługiwać będzie prawo do wynagrodzenia jak za przestój, określonego przepisami prawa pracy.

Co dla spółki cywilnej

Nowym rozwiązaniem, jest także możliwość zawieszenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców prowadzących ją jako wspólnicy spółki cywilnej. Nowe przepisy przewidują, że przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej oraz poza tą spółką może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej z tych form. Dodatkowo, przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik w więcej niż jednej spółce cywilnej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej lub kilku takich spółkach.

Warunkiem zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej w spółce cywilnej jest jednak jej zawieszenie przez wszystkich wspólników. Oznacza to, że wszyscy wspólnicy spółki cywilnej, której działalność ma zostać zawieszona muszą zawiesić wykonywanie działalności w tej formie.

Na czas nieokreślony

Przed wejściem w życie nowych przepisów, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG mógł zawiesić jej prowadzenie na minimum 30 dni, a maksymalnie do 24 miesięcy. Aktualnie, przedsiębiorca taki może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni.

W razie zawieszenia działalności gospodarczej na czas nieokreślony, przedsiębiorca decydując się na podjęcie prowadzenia tej działalności składa do CEIDG wniosek wskazujący datę podjęcia działalności.

W przypadku natomiast zawieszenia działalności na czas określony, po upływie okresu na jaki działalność została zawieszona, CEIDG z urzędu dopisze do wpisu przedsiębiorcy informację o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej, począwszy od dnia następującego po upływie ostatniego dnia okresu zawieszenia wskazanego we wniosku o zawieszenie działalności gospodarczej. Takie automatyczne wznowienie działalności nie nastąpi jednak, jeżeli przedsiębiorca złoży wniosek o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej wskazujący inny dzień. Rozwiązanie to odbiega od dotychczas obowiązującego, jednocześnie będąc bardziej elastycznym. Przepisy uprzednio obowiązujące przewidywały bowiem, że przedsiębiorca, który nie złożył w odpowiednim terminie wniosku o wznowienie działalności, był wykreślany z CEIDG.

Możliwość zawieszenia działalności na czas nieokreślony nie dotyczy jednak przedsiębiorców podlegających wpisowi do KRS. Tacy przedsiębiorcy swoją działalność będą mogli zawiesić jedynie na okres od 30 dni do 24 miesięcy.

Co można w okresie zawieszenia

W porównaniu do poprzednio obowiązujących przepisów zmianie nie uległy prawa i obowiązki przedsiębiorcy, który zawiesił prowadzoną działalność. W dalszym ciągu przedsiębiorca taki, w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Musi on także wykonywać wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa.

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca może natomiast:

- wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywania zawartych wcześniej umów,

- przyjmować należności i jest obowiązany regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,

- zbywać własne środki trwałe i wyposażenie,

- osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,

- zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Przedsiębiorca taki ma także prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

W świetle dokonanych zmian, umożliwiających przedsiębiorcom wykonującym działalność gospodarczą jako wspólnicy kilku spółek cywilnych lub prowadzących jednocześnie działalność jako wspólnicy spółki cywilnej oraz poza tą spółką, należy pamiętać, że powyższe prawa i obowiązki zastosowanie znajdą jedynie do konkretnej, zawieszonej działalności. Pozostała działalność, co do której nie złożono wniosku o zawieszenie jej wykonywania, może być prowadzona na zasadach ogólnych.

Autorka jest prawnikiem

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA