Tag:

Likwidacja Działalności

Sprzedaż udziału kapitałowego w spółce komandytowej – skutki w PIT

Osoba fizyczna będąca wspólnikiem w spółce komandytowej może zrezygnować z prowadzenia działalności gospodarczej, zbywając przysługujący jej ogół praw i obowiązków w takiej spółce. Ma to określone konsekwencje podatkowe.

Czy syndyk ma legitymację wyłączną dla skargi pauliańskiej

W ramach postępowania upadłościowego wyłączona jest możliwość indywidualnego zaspokojenia się przez wierzyciela z przedmiotu ubytku z masy upadłości.

Co dzieje się z licencjami, gdy przedsiębiorca jest w upadłości?

Umowy licencji pozostają skuteczne po ogłoszeniu upadłości, ale postępowanie upadłościowe ma wpływ na prawa z nich wynikające. Istotne jest to, czy upadłość ogłaszana jest w stosunku do licencjodawcy, czy licencjobiorcy.

Transfer nieruchomości obciążonej hipotecznie – skutki dla wierzyciela

Zaspokojenie z nieruchomości przez wierzyciela zarówno pauliańskiego, jak i hipotecznego, następuje w drodze sprzedaży likwidacyjnej.

Sprawozdanie finansowe spółki w likwidacji

Pomimo zaistnienia przesłanek do rozwiązania spółki i otwarcia likwidacji, to kierownictwo w dalszym ciągu zobowiązane jest do spełniania szeregu obowiązków rachunkowych oraz księgowych, a w tym między innymi do sporządzenia, zatwierdzenia i złożenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z działalności spółki po każdym zakończonym roku obrotowym.

Źle się dzieje wśród małych firm. 550 dziennie przestaje działać

W 2024 r. przybyło jedynie 11,3 tys. jednoosobowych firm. Powstaje ich nadal sporo, ale tylko niewiele mniej jest likwidowanych. Coraz więcej działalności jest też zawieszanych, w 2023 r. aż 550 dziennie.

Podatek od nieruchomości – grunty poeksploatacyjne

Zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej na zrekultywowanych gruntach nie wyklucza możliwości wykorzystywania ich do prowadzenia działalności gospodarczej.

Rozwiązanie spółki przez sąd rejestrowy na podstawie art. 271 k.s.h. (aspekty proceduralne)

Celem omówienia problemu rozwiązania spółki przez sąd rejestrowy na podstawie art. 271 k.s.h. należy zwrócić uwagę na tło proceduralne, pozwalające w pełni zastosować reguły materialnoprawne zawarte w przepisie.

Rozwiązanie spółki przez sąd rejestrowy na podstawie art. 271 k.s.h. (aspekty materialnoprawne)

Unormowanie ujęte w art. 271 Kodeksu spółek handlowych, dotyczące rozwiązania spółki przez sąd rejestrowy, wywołuje liczne problemy praktyczne. W wielu przypadkach pojawiają się trudności w ocenie analizowanego stanu faktycznego, co więcej, wykładnia tego przepisu nie była jednolita. Z uwagi na użycie klauzul generalnych w powołanym przepisie wypowiedzi w judykaturze dostarczają jedynie ogólnych wskazówek dotyczących jego interpretacji.

Co słychać w publicznych mediach? Likwidator skutecznie zastępuje zarząd

Sądy zalegalizowały wszczęcie likwidacji większości spółek prowadzących media publiczne. Tam, gdzie to się jeszcze nie stało, spory rozstrzygną sędziowie.