Tag: Likwidacja Działalności

Do nowelizacji fiskus nie mógł żądać CIT od likwidowanej spółki, która wydała majątek udziałowcom - wyrok WSA

Przed 2021 r. wydanie przez spółkę składników majątku swoim udziałowcom w ramach likwidacji nie rodziło powstania przychodu oraz związanego z nim obowiązku zapłaty podatku.

Uproszczone restrukturyzacje: poczekajmy z pochwałami

Miarą sukcesu powinna być liczba układów zatwierdzanych, a następnie wykonanych – zauważa sędzia Cezary Zalewski, orzekający w sprawach gospodarczych.

Likwidacja spółki z o.o. - jak się przygotować

Likwidacja spółki wymaga dopełnienia wielu prawnych i księgowych obowiązków. Poziom skomplikowania tego procesu zależy od wielkości spółki oraz od przyczyn ustania jej działalności.

Rozwiązanie spółki osobowej bez przychodu u wspólnika

Zarówno w przypadku likwidacji spółki komandytowej, jak i w razie jej rozwiązania w drodze porozumienia wspólników, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, środki pieniężne otrzymane z tego tytułu przez wspólnika nie stanowią dla niego przychodu podatkowego.

Restrukturyzacja: trzeba ustalić exit fee

Przy wyznaczaniu wysokości wynagrodzenia należy w pierwszej kolejności uwzględnić przychody i zyski, jakie mogły być oczekiwane przez podmiot przenoszący, jeżeli do restrukturyzacji by nie doszło.

Restrukturyzacja: organ przeprowadzi weryfikację

Fiskus oceni czy przeprowadzona zmiana była opcją najwłaściwszą z możliwych i uzasadnioną, czy może racjonalnie działający podmiot wybrałby alternatywny scenariusz.

Restrukturyzacja nadal budzi wątpliwości

Przenoszone pomiędzy podmiotami powiązanymi istotne funkcje, aktywa czy ryzyka zazwyczaj niosą za sobą możliwość generowania zysku. Cały proces powinien być zgodny z warunkami, jakie byłyby do zaakceptowania dla niezależnego przedsiębiorcy.

Rozwiązanie spółki komandytowej bez przeprowadzania likwidacji

Jeśli rozwiązanie spółki następuje bez przeprowadzania likwidacji, wspólnicy mogą umówić się na podział jej majątku w naturze, bez konieczności jego wcześniejszego spieniężania.

Likwidacja spółki partnerskiej - jak przeprowadzić

Powstanie jednej z wymienionych w art. 98 § 1 kodeksu spółek handlowych przyczyn rozwiązania spółki partnerskiej (dalej: sp.p.) aktualizuje obowiązek zgłoszenia do KRS otwarcia jej likwidacji, chyba że uzgodniono inny sposób zakończenia działalności podmiotu (np. sprzedaż przedsiębiorstwa).

Czy podzial majatku generuje przychód w likwidowanej spółce

Z przepisów nie wynika wprost, aby przekazanie składników majątku spółki na rzecz wspólnika w związku z zakończeniem jej funkcjonowania powodowało powstanie po jej stronie obowiązku rozliczenia podatku dochodowego.