Karolina Durbacz

Fundacja rodzinna a unikanie opodatkowania

Kiedy wykorzystanie fundacji rodzinnej może zostać zakwestionowane na podstawie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania?

Wsteczne rozliczenie a ujęcie kosztu w czasie

Jeśli pomimo jednorazowego rozliczenia wynagrodzenia za lata minione jego koszty mogą zostać przypisane do poszczególnych lat podatkowych, których dotyczą, to należy je rozliczyć odpowiednio w tych latach.

Wycofanie samochodu ze spółki bez CIT

Nieodpłatne „przesunięcie” (przeniesienie) samochodu z majątku spółki komandytowej do majątku jej wspólników nie powoduje powstania przychodu po stronie spółki.

Podatnik wybierze które udziały umarza

Podmiot zbywający udziały w celu ich dobrowolnego umorzenia jest uprawniony do wyboru w jakiej kolejności będzie je zbywał, a w konsekwencji ma prawo do przypisania odpowiedniego kosztu uzyskania przychodu z ich zbycia, zależnego m.in. od sposobu w jaki je nabył.

Kiedy spółka komandytowa może skorzystać z preferencji w CIT

Oceniając kryteria w zakresie możliwości opodatkowania stawką 9 proc., w zakresie bieżącego roku podatkowego spółka komandytowa będąca podatnikiem CIT od 1 maja br. powinna odwołać się do okresu od 1 maja do 31 grudnia 2021 r. Natomiast w odniesieniu do poprzedniego roku podatkowego powinna brać pod uwagę poprzedni rok obrotowy, tj. okres do 31 grudnia 2020 r.

Kiedy podatnik traci prawo do preferencyjnej stawki CIT

Przekroczenie progu umożliwiającego opodatkowanie dochodu 9-proc. stawką podatku powoduje, że już od miesiąca/kwartału, w którym nastąpiło przekroczenie, podatnik zobowiązany jest stosować stawkę podstawową. Nie wiąże się z tym natomiast obowiązek skorygowania zaliczek miesięcznych wpłaconych do tego momentu ani obowiązek zapłaty odsetek.

Spółka komandytowa: jak rozliczyć zaliczkę na poczet zysku dla komplementariusza?

Komplementariusz, któremu spółka komandytowa wypłaciła zaliczkę na poczet zysku, uzyskuje przychód. Na spółce ciąży więc obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od tej kwoty.

CIT: jak są opodatkowane niepodzielone zyski przekształconej spółki

Przekształcając spółkę komandytową w spółkę niebędącą osobą prawną, podatek od tzw. niepodzielonych zysków należy pobrać wyłącznie od zysku wygenerowanego przez spółkę komandytową od dnia uzyskania przez nią statusu podatnika CIT do dnia poprzedzającego dzień przekształcenia.

Limit odliczenia straty w CIT dotyczy odrębnie każdego roku podatkowego - interpretacja podatkowa

Niezależnie od tego który ze sposobów rozliczenia straty podatkowej wybierze podatnik, limit jej 50 proc. lub ten w wysokości 5 mln zł dotyczy odliczenia od dochodu straty danego roku. Limit ten należy przyporządkować osobno do każdej ze strat.

Nie ma przychodu przy umorzeniu udziałów bez wynagrodzenia

Obniżenie kapitału zakładowego w trybie tzw. procedury dobrowolnego umorzenia udziałów bez wynagrodzenia pozostaje po stronie spółki, której udziały są umarzane, bez wpływu na dochód podlegający opodatkowaniu.