Edukacja i wychowanie

Organizacja szkół i przedszkoli – rozporządzenie MEN

Fotorzepa
Rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli podpisała w piątek minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska

Nowe przepisy wejdą w życie 1 września 2017 r. Odpowiadają zakresowi spraw wskazanych w dotychczas obowiązującym rozporządzeniu w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

Treść rozporządzenia | uwagi zgłoszone w ramach uzgodnień | raport z konsultacji

Patron szkoły z uzasadnieniem

Rozporządzenie wskazuje,  z jakich elementów powinna składać się nazwa szkoły i przedszkola, a także warunki i sposób używania nazwy przedszkola i szkoły na pieczęciach, tablicach urzędowych oraz sztandarze, a w przypadku szkoły również na świadectwie i legitymacji szkolnej.

W rozporządzeniu zezwolono na fakultatywne zawieranie w nazwie szkoły określeń wskazujących na funkcjonowanie w szkole oddziałów przedszkolnych, specjalnych, integracyjnych, sportowych, mistrzostwa sportowego oraz dwujęzycznych. Zostały również dostosowane regulacje umożliwiające ujęcie w nazwie szkoły: języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego w szkołach, w których zajęcia edukacyjne są prowadzone w języku mniejszości narodowej, języku mniejszości etnicznej lub języku regionalnym lub gdy zajęcia edukacyjne są prowadzone w dwóch językach: polskim oraz języku mniejszości narodowej, języku mniejszości etnicznej lub języku regionalnym.

Doprecyzowano również tryb nadawania imienia szkole i przedszkolu. Wniosek w sprawie nadania imienia powinien uzasadniać wybór imienia, w tym kandydata na patrona szkoły lub przedszkola. Ma on także określać plan działań szkoły lub przedszkola, związanych z nadaniem imienia i przewidywany termin uroczystości.

Dodano przepis o charakterze informacyjnym, w którym przewidziano, że utworzenie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, oddziału specjalnego, integracyjnego, dwujęzycznego, sportowego, mistrzostwa sportowego oraz oddziału przysposabiającego do pracy, nie stanowi przekształcenia (o którym mowa w art. 89 ust. 9 ustawy – Prawo oświatowe) – w celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych oraz ułatwienia działań podejmowanych przez organy prowadzące.

Doprecyzowano przepisy odnoszące się do możliwości tworzenia w szkole i przedszkolu zespołów nauczycieli do realizacji zadań szkoły określonych w statucie.

W rozporządzeniu została wskazana także możliwość zlokalizowania, w uzasadnionych przypadkach, poszczególnych oddziałów przedszkolnych (nie więcej jednak niż 6) w różnych lokalach położonych na terenie danej miejscowości, jeżeli organ prowadzący zapewni dyrektorowi przedszkola warunki sprawowania bezpośredniego nadzoru nad tymi oddziałami.

Asystent w dużej klasie

Rozporządzenie zachowuje dotychczasowe rozwiązania dotyczące liczebności dzieci i uczniów w oddziale przedszkolnym oraz w klasach I–III szkoły podstawowej (przewidziane w art. 61 ustawy o systemie oświaty), co oznacza, że liczba ta nie może być większa niż 25.

Przewidziano ponadto, że liczba dzieci w oddziale przedszkola integracyjnego i oddziale integracyjnym w przedszkolu ogólnodostępnym oraz liczba uczniów w oddziale szkoły integracyjnej i w oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej wynosi nie więcej niż 20, w tym nie więcej niż 5 dzieci lub uczniów z niepełnosprawnościami. Zaproponowano przepis, zgodnie z którym doboru kandydatów do oddziału integracyjnego dokonuje dyrektor szkoły lub przedszkola z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym uczniów z niepełnosprawnościami.

Przewidziano regulacje wskazujące maksymalną liczbę uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności (nie więcej niż 5 dzieci), którzy mogą uczyć się w zorganizowanych dla nich łącznych oddziałach szkoły specjalnej i przedszkola specjalnego oraz łącznych oddziałach specjalnych w szkole ogólnodostępnej i przedszkolu ogólnodostępnym.

W celu uporządkowania regulacji dotyczących liczebności oddziałów klas I–III szkoły podstawowej, z art. 61 ustawy o systemie oświaty zostały przeniesione do rozporządzenia przepisy dotyczące liczebności oddziałów w przypadku przyjmowania uczniów do klas I–III w trakcie roku szkolnego. I tak, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktycznych, w przypadku przyjęcia z urzędu do oddziału klasy I, II lub III szkoły podstawowej ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły, dyrektor szkoły (po poinformowaniu rady oddziałowej) ma obowiązek podzielić dany oddział, jeżeli liczba uczniów zwiększyłaby się ponad 25. W opisanej sytuacji, na wniosek rady oddziałowej, oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego, dyrektor szkoły może odstąpić od takiego podziału, zwiększając liczbę uczniów w oddziale, jednak nie więcej niż o 2 dzieci. W takim przypadku obligatoryjnie należy zatrudnić asystenta nauczyciela, który będzie wspierał nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale w ciągu całego etapu edukacyjnego.

Rozporządzenie zawiera regulacje dotyczące form organizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych. W każdej szkole obowiązkowe zajęcia edukacyjne powinny być organizowane w oddziałach. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne mogą odbywać się także w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej, międzyklasowej lub międzyszkolnej, zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla szkół publicznych.

Standardy w internatach

W związku z tym, że w obecnym systemie prawnym brakuje regulacji określających minimalny standard warunków pobytu uczniów w internatach organizowanych przez publiczne szkoły, w rozporządzeniu określono normy dotyczące liczby uczniów w grupie wychowawczej. Liczba uczniów w grupie wychowawczej nie może przekraczać 30 uczniów w szkole podstawowej i 35 uczniów w szkole ponadpodstawowej. W grupie wychowawczej obejmującej wyłącznie uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym liczba uczniów ma odpowiadać liczbie uczniów oddziału szkoły specjalnej lub oddziału specjalnego w szkole ogólnodostępnej.

Dodatkowo w rozporządzeniu zostały określone zadania internatu oraz standardy dotyczące pobytu uczniów w internacie i sprawowania opieki nad nimi.

Nowym rozwiązaniem w zakresie funkcjonowania internatu jest rozgraniczenie tygodniowego wymiaru zajęć opiekuńczych i wychowawczych z jedną grupą wychowawczą w szkole podstawowej (co najmniej 70 godzin) i ponadpodstawowej (co najmniej 49 godzin). Dodatkowo wprowadzono możliwość działania w internacie zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji uczniów.

W rozporządzeniu przewidziano także, że za zgodą organu prowadzącego szkołę, w internacie można zatrudnić wychowawcę – opiekuna nocnego, który ma zapewnić opiekę uczniom w porze nocnej.

Jeden opiekun w świetlicy na 25 dzieci

W rozporządzeniu doprecyzowano rozwiązania dotyczące organizacji zajęć edukacyjnych w klasach łączonych szkoły podstawowej. Znalazły się też regulacje dotyczące czasu trwania zajęć edukacyjnych oraz zajęć rewalidacyjnych.

Rozporządzenie reguluje także liczbę uczniów, jaka może pozostawać pod opieką jednego nauczyciela na zajęciach świetlicowych w szkole podstawowej (nie więcej niż 25 dzieci) oraz  zasady tworzenia i funkcjonowania w szkołach podstawowych oddziałów przysposabiających do pracy.

Podpisane rozporządzenie określa terminy opracowania, opiniowania i zatwierdzania arkusza organizacji szkoły i przedszkola z uwzględnieniem przepisów art. 110 ustawy – Prawo oświatowe. Ponadto, rozszerzono wykaz treści, jakie powinien zawierać arkusz organizacji szkoły i przedszkola. Regulacja ta ma na celu ujednolicenie wymagań organu prowadzącego wobec dyrektora szkoły i przedszkola.

W rozporządzeniu określono sposób organizowania kształcenia w szkole dla dorosłych w formie stacjonarnej i zaocznej, z uwzględnieniem częstotliwości i form organizacji zajęć edukacyjnych dla dorosłych.

Źródło: rp.pl

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL