Komplementariusze w spółkach komandytowo-akcyjnych od Nowego Roku będą uznawani za osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Tak wynika z pkt 4b dodanego podczas naprawy Polskiego Ładu w art. 8 ust. 6  ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

W efekcie komplementariusz spółki komandytowo-akcyjnej, tak jak inne podmioty uznawane za prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą,  zostanie objęty obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym, wypadkowym (chorobowym - dobrowolnie) oraz zdrowotnym.

Obowiązek ubezpieczenia komplementariusza spółki komandytowo-akcyjnej powstanie od dnia wpisania spółki komandytowo-akcyjnej do Krajowego Rejestru Sądowego albo od dnia nabycia ogółu praw i obowiązków w spółce do dnia wykreślenia spółki z KRS albo zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce.