Moja firma zatrudnia na zlecenie kilka osób, które są jednocześnie pracownikami innych firm. Tam uzyskują wynagrodzenie powyżej kwoty minimalnej. Dotychczas od tych zleceń płaciliśmy jedynie składki zdrowotne. Czy w związku ze zmianami w systemie ubezpieczeń od stycznia br. nadal musimy opłacać tylko składki zdrowotne czy pełne społeczne? – pyta czytelnik.

Od stycznia obowiązuje istotna nowelizacja wprowadzona ustawą z 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2014 r., poz. 1831). Zmiana dotyczy zasad rozstrzygania zbiegów tytułów do ubezpieczenia emerytalnego i rentowych, o których mowa w art. 9 ust. 2c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa o sus).

Jakie zmiany

Zgodnie z art. 9 ust. 2c ustawy o sus w obecnym brzmieniu zleceniobiorca i osoba współpracująca przy wykonywaniu umowy, dla których podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w miesiącu jest niższa od minimalnego wynagrodzenia, spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych tytułów, podlega obowiązkowo tym ubezpieczeniom jako zleceniobiorca (albo osoba współpracująca) oraz z innych tytułów. Jednak tych zasad się nie stosuje, jeżeli łączna podstawa wymiaru składek z wykonywania pracy na podstawie zlecenia lub współpracy przy jej wykonywaniu lub innych tytułów, osiąga kwotę minimalnego wynagrodzenia.

Ustawa zmieniająca nie wprowadziła jednak żadnych zmian przy ustalaniu podstawy wymiaru składek dla zleceniobiorców. Kwota minimalnego wynagrodzenia nie jest kwotą graniczną podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Ustalenia łącznej podstawy wymiaru składek dokonuje się jedynie po to, aby rozstrzygnąć obowiązek ubezpieczeń emerytalnego i rentowych w razie zbiegu tytułów do ubezpieczeń.

Warto również zauważyć, że w art. 9 ust. 2 dodano zastrzeżenie w ust. 2c.: „osoba spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z kilku tytułów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 4–6 i 10, jest objęta obowiązkowo ubezpieczeniami z tego tytułu, który powstał najwcześniej. Może ona jednak dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi także z pozostałych, wszystkich lub wybranych, tytułów lub zmienić tytuł ubezpieczeń, z zastrzeżeniem ust. 2c i 7".

Oznacza to, że ustalenia łącznej podstawy wymiaru składek dla celów rozstrzygnięcia zbiegu tytułów dokonuje się według kolejności ich powstawania.

Przynajmniej minimum

Osoba spełniająca jednocześnie warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi ze stosunku pracy oraz innych tytułów, jest obejmowana tymi ubezpieczeniami ze stosunku pracy, jeżeli:

Autopromocja
SZKOLENIE ONLINE

Prawne uwarunkowania prowadzenia e‑sklepu w 2022 roku

WEŹ UDZIAŁ

- w umowie o pracę ma zagwarantowane co najmniej minimalne wynagrodzenie (obecnie 1850 zł brutto),

- w razie braku zagwarantowania co najmniej minimalnego wynagrodzenia (niepełny wymiar), jeżeli podstawa wymiaru składek ze stosunku pracy w przeliczeniu na miesiąc wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie.

Co najistotniejsze, w tym zakresie zasada rozstrzygania zbiegów tytułów nie zmieniła się.

Gdy podstawa wymiaru składek z tytułów wymienionych w art. 6 ust. 1 pkt 1–5 ustawy o sus w przeliczeniu na pełny miesiąc będzie niższa niż minimalne wynagrodzenie (przy braku gwarancji minimalnego wynagrodzenia w umowie o pracę), stosuje się art. 9 ust. 2c ustawy. Przy ustalaniu łącznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zawsze w pierwszej kolejności uwzględnia się podstawę z tytułów, o których mowa w pkt 1–5 (m.in. umowa o pracę). Do tych tytułów nie odnosi się art. 9 ust. 2 ustawy o sus.

Odpowiadając czytelnikowi

Z pytania wynika, że spółka korzysta z usług osób na umowach-zleceniach i jest to dla nich praca dodatkowa. Głównym tytułem do ubezpieczeń jest zatrudnienie na umowie o pracę, z której uzyskują co najmniej minimalne wynagrodzenie. Dlatego za tych zleceniobiorców czytelnik nie musi odprowadzać składek społecznych od zawartych umów cywilnych.

podstawa prawna: art. 9, art. 9 ust. 2c ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. DzU z 2015 r., poz. 121 ze zm.)