Poprawa funkcjonowania systemu wymiany danych gospodarczych, warunków działania biur informacji gospodarczej oraz lepsza ochrona wierzycieli to główne cele przyjętej w piątek (19 lutego) przez Sejm nowej ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych.

Przyjęte przepisy nie posługują się już pojęciami konsumenta i przedsiębiorcy. Zostały one zastąpione przez terminy – dłużnik i wierzyciel. Stworzy to większe możliwości przekazywania informacji, np. o najemcach lokali niebędących członkami spółdzielni mieszkaniowych, przez podmioty, których dziś nie można traktować jako przedsiębiorców (zakłady budżetowe gminy). Wierzyciel zyska prawo przekazywania do biura informacji gospodarczych w celu ich ujawnienia dopiero po zawarciu z biurem stosownej umowy. Wśród informacji gospodarczych będą mogły znaleźć się dane o dłużnikach nieregulujących opłat mieszkaniowych – czynszów czy za wywóz śmieci.

Ustawodawca zrezygnował z enumeratywnego wymieniania wierzycieli, którzy mogą przekazywać informacje do biur (będą nimi mogli być np. wierzyciele wtórni, którzy nabyli wierzytelność od banku). Łatwiejsze ma być też przekazywanie przez wierzyciela (z własnej inicjatywy) do BIG informacji pozytywnych, czyli o wywiązywaniu się dłużnika ze zobowiązań. Zniesiono wymóg podawania NIP przedsiębiorcy zagranicznego, dopuszczono możliwość przetwarzania danych archiwalnych. Istotne jest też ułatwienie współpracy z Biurem Informacji Kredytowej.