Tag:

Czynsze, Opłaty

Powiązane

Nieruchomości

Umowy najmu na rynku hotelowym: modele, aktualne trendy i wyzwania

Rynek hotelowy wyróżnia się spośród innych sektorów rynku nieruchomości swoją specyfiką – zarówno pod względem komercyjnym, jak i prawnym. Kluczowe różnice dotyczą sposobu obliczania i uiszczania czynszu i innych opłat przez najemcę.

Usługi wodne – zapewnienie dostępu i opłaty

Przepisy prawa wodnego dotyczące opłat za usługi wodne muszą być interpretowane z uwzględnieniem zasady „zanieczyszczający płaci”.

Jakie obowiązki zarządcy drogi

Umieszczenie reklamy w pasie drogowym bez zezwolenia może wiązać się z administracyjną karą pieniężną.

Inwestycja w nieruchomości komercyjne – na co zwrócić uwagę?

Przy zakupie nieruchomości komercyjnych kluczowe znaczenie ma analiza jej stanu prawnego i faktycznego. Dzięki niej kupujący może uniknąć ewentualnych trudności i bezpiecznie sfinalizować transakcję.

Jakie są instrumenty zarządzania wodą

System opłat za usługi wodne został, w duchu Ramowej Dyrektywy Wodnej, oparty na zasadzie zwrotu kosztów usług wodnych oraz zasadzie, że „zanieczyszczający płaci”.

Praw zmotoryzowanych mieszkańców nie można różnicować

Pozbawienie prawa do niższej opłaty w strefie płatnego parkowania mieszkańców, którzy użytkują samochody na podstawie umowy najmu lub użyczenia to dyskryminacja.

Kiedy budowla jest opodatkowana

Wiaty przystankowe, służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, nie są opodatkowane podatkiem od nieruchomości.

Opłaty śmieciowe pobierane przez dewelopera bez VAT

Od momentu odbioru lokalu po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie budynku do chwili przeniesienia własności na rzecz nabywcy, deweloper działa w charakterze właściciela budynku i powinien pobierać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od przyszłych właścicieli bez VAT.

Bezprawna kara za zajęcie pasa drogowego pod reklamę

Skoro działka, na której jest posadowiony obiekt reklamowy, jest własnością osoby prywatnej, to nie może mieć ona statusu drogi powiatowej.

Co dalej z opłatą planistyczną

Sposób naliczania opłaty planistycznej sprawia, że mnóstwo gruntów pozostaje przez wiele lat niewykorzystanych zgodnie z potencjałem wynikającym z planu miejscowego.