Tak czytamy w tezie wyroku w sprawie uchwały Rady Miejskiej w Augustowie. W orzeczeniu tym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zinterpretował art. 70 ustawy o prokuraturze.

Uchwała Rady Miejskiej w Augustowie, opublikowana w 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, ustalała maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz związane z tym warunki i odstępstwa. Właśnie te odstępstwa zakwestionował prokurator regionalny w Białymstoku.

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przewiduje między innymi, że sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów o mocy powyżej niż 4,5 proc. alkoholu może odbywać się na imprezach na otwartym powietrzu oraz na stadionach i innych obiektach sportowych tylko za zezwoleniem i tylko w wyznaczonych do tego miejscach. Augustowska Rada wprowadziła natomiast w § 5 uchwały odstępstwo od tych rygorów „w obrębie terenów do tego wyznaczonych", w trakcie plenerowych imprez kulturalnych i rozrywkowych, organizowanych przez Gminę Miasto Augustów i podległe jej jednostki.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku na ten punkt uchwały prokurator domagał się stwierdzenia jego nieważności. Ustawodawca upoważnił rady jedynie do określenia miejsca publicznego, w którym będą obowiązywały odstępstwa od zakazu sprzedaży alkoholu. Nie uprawnił ich do określania dodatkowych warunków.

Czytaj więcej

Skarga prokuratora była uzasadniona, ale tylko częściowo

Rada Miejska w Augustowie, która podzieliła zarzuty i argumenty skargi, zwróciła się o umorzenie postępowania. Poinformowała sąd, że we wrześniu 2021 r. podjęła nową uchwałę, zgodnie z którą utraciła moc uchwała z 2018 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku nie umorzył jednak postępowania, lecz stwierdził nieważność zaskarżonego § 5 uchwały z 2018 r.

– W ocenie sądu ów przepis nie mieści się w granicach upoważnienia ustawowego i w sposób istotny narusza prawo – uzasadniał wyrok sędzia sprawozdawca Grzegorz Dudar. – Skarga prokuratora na uchwałę Rady Miejskiej w Augustowie miała więc uzasadnione podstawy. Artykuł 70 ustawy o prokuraturze przewiduje, że jeżeli uchwała lub zarządzenie organu samorządu terytorialnego albo rozporządzenie wojewody są niezgodne z prawem, prokurator zwraca się do organu, który je wydał, o ich zmianę lub uchylenie. Może także wystąpić do sądu administracyjnego o stwierdzenie ich nieważności. Zdaniem WSA w Białymstoku uprawnia to do sformułowania tezy, że gdy zachodzi niezgodność z prawem aktu organu samorządu terytorialnego, prokurator powinien w pierwszej kolejności wystąpić do tego organu lub do organu nadzoru z wnioskiem o uchylenie lub zmianę aktu. Skarga do sądu administracyjnego powinna być ostatecznością.

Wyrok jest nieprawomocny.

Autopromocja
SZKOLENIE ONLINE

Prawne uwarunkowania prowadzenia e‑sklepu w 2022 roku

WEŹ UDZIAŁ

Sygnatura akt: I SA/Bk 464/21