Tag: Zezwolenia

Powiązane

Akty Prawne

Program osłonowy dla mieszkańców gminy musi spełniać kryteria

Wraz z galopującymi podwyżkami opłat za gaz czy prąd coraz wyraźniej widać potrzebę stosowania różnych form społecznego wsparcia.

Pozwolenie wodnoprawne – zmiany w przepisach

Dostawcy ścieków przemysłowych ubiegający się o pozwolenie wodnoprawne będą mogli od 10 września 2021 r. dołączyć do wniosku umowę o odprowadzanie ścieków zawartą z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, bez konieczności dodatkowego uzyskiwania zgody.

Bliźniak czy zabudowa jednorodzinna dwulokalowa

Planując inwestycję, należy mieć na uwadze, że organ architektoniczno-budowlany może odmówić realizacji zabudowy jednorodzinnej dwulokalowej zbliżonej funkcjonalnie do zabudowy bliźniaczej na terenach, gdzie prawo miejscowe tej ostatniej zakazuje.

Jak ustanowić w gminie pomnik przyrody

Na co powinna uważać rada gminy ustanawiając pomnik przyrody? Jak należy postępować z wnioskiem złożonym w takiej sprawie przez mieszkańców gminy?

Plotki nie mogą utrudniać biznesu - wyrok WSA

Odmowa wydania spółce zezwolenia kateringowego została oparta na anonimach i artykule prasowym.

Przepis uchwały może także realizować funkcję tylko informacyjną - wyrok WSA w Poznaniu

Naruszenie prawa przez organ gminy może mieć charakter istotny lub nieistotny, zaś tylko akt sprzeczny z prawem, a więc naruszający prawo w sposób istotny, jest nieważny.

Sąd: Podlewanie ogródka może podnieść rachunki za odpady

Gdy opłata za śmieci jest powiązana ze zużyciem wody, rada gminy w uchwale określa zasady ustalania jej ilości. Przepisy nie nakazują liczenia poboru wody tylko według wodomierza głównego, tj. wewnętrznego.

W statucie Willi Lentza nie było siedziby - wyrok WSA

Skoro siedziba instytucji kultury ma być wskazana w akcie założycielskim i dokumentach statutowych, nie można było jej pominąć w żadnym z nich.

Kto decyduje o dodatkowej inwestycji z budżetu gminy

- Wójt gminy uzyskał informację, że radni gminy zamierzają – wbrew jego projektowi w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej – wprowadzić nowe zadanie inwestycyjne (przedsięwzięcie) w postaci budowy drogi na nowym osiedlu. Inwestycja na być w latach 2021–2023. Wg wójta gmina nie będzie miała wystarczających środków. Co w tej sytuacji zrobić? Jak interweniować? – pyta radna.

Straciła mandat radnej przez inkaso i catering dla miasta - wyrok WSA w Białymstoku

Nie można łączyć funkcji radnego i pełnomocnika spółki, która uzyskuje przychody i ma umowę z samorządem o pobór opłaty uzdrowiskowej.