Tag: Zezwolenia

Powiązane

Akty Prawne

Sukcesja uniwersalna a przeniesienie zezwolenia na prowadzenie apteki

Wszelkie ograniczenia zasady wolności gospodarczej mają charakter wyjątku i nie mogą być rozumiane w sposób rozszerzający, a więc nie można ich dorozumiewać, czy domniemywać, bądź też przyjmować w drodze analogii.

Jaki jest charakter prawny pozwolenia na budowę

Rozpoczęcia przedsięwzięcia budowlanego możliwe jest na podstawie decyzji organu administracji architektoniczno-budowlanej, którym w pierwszej instancji jest starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu albo wojewoda. Zwolnienie od obowiązku uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę oraz instytucja zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych są wyjątkami.

Ukrinform: stoimy u progu możliwej wojny handlowej między Kijowem a Warszawą

Ukraina jeszcze w styczniu domagała się od Polski 200 tys. zezwoleń na międzynarodowe przewozy ciężarowe. W styczniu zamierzała wykorzystać wszystkie istniejące mechanizmy, łącznie z wniesieniem sporu do sądu.

Konsekwencje utraty zezwolenia

Czy zwrot nigdy nie uzyskanego wsparcia może grozić przedsiębiorcy, któremu cofnięto zezwolenie strefowe?

Prezes NFZ naruszył prawo w sprawie listy oczekujących na zabiegi rehabilitacyjne

Wniosek o nieskreślenie z listy oczekujących na zabiegi rehabilitacyjne wymagał decyzji administracyjnej.

Nowe prawo nie zmienia starego nakazu

Obecne przepisy nie mogły być zastosowane do decyzji sprzed ich wejścia w życie.

Nieważność pozwolenia na budowę ma określone konsekwencje

Stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę może prowadzić do podważenia bytu prawnego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie będącej decyzją zależną.

Przepis konstytucji nie wystarczył do skargi ws. transportu zbiorowego

Niepełnosprawna nie miała interesu prawnego w zaskarżeniu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego – uznały sądy administracyjne.

Dla Ukrainy pozostawić limity zezwoleń, dokąd nie poprawi się infrastruktura

Jak najszybciej powinny być rozbudowane terminale graniczne, aby zlikwidować kilkudniowe kolejki na granicach z Ukrainą.

Śmigłowce nie są na straconej pozycji, będą mogły lądować

Wyznaczenie lądowiska na terenie przeznaczonym w planach pod inne funkcje może być dopuszczalne.