Po spadek do sądu albo do notariusza - procedury, koszty

Aby sprzedać odziedziczoną nieruchomość, trzeba uzyskać potwierdzenie praw do spadku.

Publikacja: 27.08.2022 23:09

Po spadek do sądu albo do notariusza - procedury, koszty

Foto: Adobe Stock

Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą na jego spadkobiercę z chwilą otwarcia spadku, a więc z chwilą śmierci spadkodawcy. Z formalnego punktu widzenia dziedziczenie wymaga jednak przeprowadzenia niekiedy nawet kilku postępowań sądowych lub dopełnienia odpowiednich czynności przed notariuszem. Oprócz opisanych już czynności sądowych z zakresu prawa spadkowego, spośród których większość zazwyczaj nie będzie musiała być przeprowadzona, występują również takie, które są konieczne dla formalnego potwierdzenia nabycia spadku przez konkretnego spadkobiercę lub potwierdzenia nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego przez konkretnego zapisobiercę. Bez uzyskania potwierdzenia praw do spadku spadkobierca nie ma możliwości wylegitymowania się np. przed kupującym nieruchomość (oraz notariuszem) dokumentem potwierdzającym przysługujące mu prawo własności.

Przepisy pozwalają na przeprowadzenie tej procedury na jeden z dwóch równoważnych sposobów, spośród których każdy ma pewne zalety, ale także wady. Są to:

- sądowe stwierdzenie nabycia spadku albo

- notarialne poświadczenie dziedziczenia.

1. Sądowe stwierdzenie nabycia spadku

Potwierdzenie, że konkretny spadkobierca lub spadkobiercy uprawnieni są do spadku po zmarłym lub konkretny zapisobierca lub zapisobiercy nabyli dane przedmioty zapisów windykacyjnych, możliwe jest w postępowaniu sądowym o stwierdzenie nabycia spadku lub przedmiotu zapisu windykacyjnego, prowadzonym przez sąd spadku.

Czytaj więcej

Czego spadkobiercy i inni uprawnieni mogą domagać się w sądzie spadku

Stwierdzenie nabycia spadku nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od otwarcia spadku, chyba że wszyscy znani spadkobiercy złożyli już oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Należy też mieć na uwadze, że samo postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku trwa zazwyczaj przynajmniej kilka miesięcy, a w przypadku rozbieżnych wniosków poszczególnych uczestników lub próby podważania testamentu, postępowanie może trwać nawet kilka lat przed sądem pierwszej instancji.

Kto może złożyć wniosek

Z wnioskiem o wszczęcie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku wystąpić może każda osoba mająca interes prawny w stwierdzeniu nabycia spadku przez spadkobiercę lub nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego przez zapisobiercę. W szczególności z wnioskiem może więc wystąpić spadkobierca (ustawowy lub testamentowy), zapisobierca windykacyjny, wykonawca testamentu, wierzyciel spadkodawcy, ale także wiele innych osób, dla których jest prawnie istotne stwierdzenie przez sąd kto i w jakim udziale nabywa spadek lub kto nabywa przedmiot zapisu windykacyjnego.

Elementy pisma

Treść wniosku o stwierdzenie nabycia spadku lub przedmiotu zapisu windykacyjnego powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym w przepisach dla pisma procesowego, a przykładowy wniosek powinien zawierać:

- oznaczenie sądu, do którego skierowany jest wniosek, a więc sądu spadku, przy czym wniosek kierowany jest do wydziału cywilnego tego sądu,

- imię, nazwisko i adres wnioskodawcy oraz jego numer PESEL, z wyjaśnieniem, kim wnioskodawca był dla spadkodawcy, w celu wykazania istnienia interesu prawnego w złożeniu wniosku (jeżeli wnioskodawca jest małoletni, to należy również wskazać imię, nazwisko i adres jego przedstawiciela ustawowego, a jeżeli wnioskodawca ma pełnomocnika, to trzeba wskazać imię i nazwisko pełnomocnika oraz jego adres),

- imiona, nazwiska i adresy uczestników oraz ich numery PESEL, przy czym uczestnikami omawianego postępowania będą wszyscy spadkobiercy ustawowi zmarłego oraz wszyscy spadkobiercy testamentowi, jeżeli zmarły pozostawił testament – również tutaj warto wskazać, kim poszczególni uczestnicy byli dla spadkodawcy (jeżeli któryś z uczestników jest małoletni, to należy również wskazać imię, nazwisko i adres jego przedstawiciela ustawowego),

- oznaczenie rodzaju pisma, poprzez nadanie tytułu: Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku (ewentualnie: oraz stwierdzenie nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego)

- osnowa wniosku, która w najprostszej formie sprowadzać się będzie do następującego żądania:

Wnoszę o stwierdzenie nabycia spadku po [imię i nazwisko spadkodawcy], zmarłym dnia [data śmierci spadkodawcy] w [miejscowość zgonu spadkodawcy], ostatnio zamieszkałym w [adres ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy] przez następujące osoby oraz w następujących udziałach: [imiona, nazwiska spadkobierców oraz udziały, w jakich dziedziczą].

(ewentualnie: Wnoszę także o stwierdzenie nabycia przez [imię i nazwisko zapisobiercy] [określenie przedmiotu], będącego przedmiotem zapisu windykacyjnego, dokonanego przez [imię i nazwisko spadkodawcy], zmarłego dnia [data śmierci spadkodawcy] w [miejscowość zgonu spadkodawcy], ostatnio zamieszkałego w [adres ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy].)

Zmarły w chwili śmierci pozostawał w związku małżeńskim z [imię i nazwisko małżonka spadkodawcy].

(ewentualnie: Zmarły w chwili śmierci nie pozostawał w związku małżeńskim.)

Do grona spadkobierców ustawowych po zmarłym należą: [imiona, nazwiska spadkobierców ustawowych spadkodawcy oraz ich stopień pokrewieństwa wobec spadkodawcy].

Zmarły pozostawił testament. Wnoszę o otwarcie i ogłoszenie testamentu zmarłego, sporządzonego w formie [forma testamentu spadkodawcy] dnia [data].

(ewentualnie: Zmarły nie pozostawił testamentu.)

W skład spadku po zmarłym wchodzą następujące rzeczy: [określenie składników spadku oraz ich szacowanej wartości].

- wnioski dowodowe, tj. wymienienie konkretnych dowodów (np. dokumentów, świadków) pozwalających na poczynienie ustaleń istotnych w sprawie oraz wskazanie faktów, na jakie miałyby zostać przez sąd przeprowadzone dowody, np.:

Wnoszę o dopuszczenie i przeprowadzenie następujących dowodów:

– odpis skrócony aktu zgonu [imię i nazwisko spadkodawcy] – na fakt zgonu spadkodawcy, który nastąpił dnia [data] w [miejscowość],

– testament holograficzny [imię i nazwisko spadkodawcy] z [data] – na fakt powołania [imię i nazwisko] do całości spadku po spadkodawcy,

– (…)

- uzasadnienie, w którym należy przedstawić argumentację przemawiającą za przychyleniem się przez sąd do sformułowanego wniosku o stwierdzenia nabycia spadku lub stwierdzenia nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego,

- podpis wnioskodawcy (względnie podpis jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika),

- wymienienie załączników, które powinny zostać załączone do wniosku, tj. w szczególności:

-- dowody uiszczenia opłat: w kwocie 100 zł tytułem opłaty sądowej od wniosku oraz 5 zł tytułem opłaty za wpis do Rejestru Spadkowego,

-- odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,

-- odpisy skrócone aktów urodzenia spadkobierców ustawowych (względnie także odpisy skrócone aktów małżeństwa spadkobierców ustawowych, jeżeli osoby te zmieniły nazwisko na skutek zawarcia małżeństwa),

-- odpis skrócony aktu małżeństwa małżonka spadkodawcy (jeżeli spadkodawca miał małżonka),

-- testament spadkodawcy (jeżeli spadkodawca pozostawił testament),

-- pełnomocnictwo do odbioru korespondencji adresowanej do uczestników postępowania zamieszkałych za granicą (jeżeli któryś z uczestników postępowania zamieszkuje za granicą),

-- odpisy aktualne z ksiąg wieczystych dotyczące nieruchomości należących do spadku,

-- pozostałe dokumenty lub inne dowody, o których przeprowadzenie wnioskuje wnioskodawca,

-- pełnomocnictwo udzielone przez wnioskodawcę (jeżeli ustanowił pełnomocnika) oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł, a także

-- odpisy wniosku wraz z odpisami wszystkich załączników – w liczbie egzemplarzy odpowiadającej liczbie uczestników.

Odpowiedź na wniosek

Każdy z uczestników może następnie złożyć do sądu odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, w której może przedstawić odmienne stanowisko co do grona spadkobierców (np. wskazując na podstawy nieważności testamentu, jeżeli takie zachodzą) oraz udziałów, w jakich dziedziczą, albo przychylić się do stanowiska wnioskodawcy. Odpowiedź powinna czynić zadość ww. wymogom przewidzianym w przepisach dla pisma procesowego, przy czym odpowiedź powinna zawierać dodatkowo nadaną przez sąd sygnaturę akt sprawy. Poza tym nie ma potrzeby składania do akt sprawy załączników, które zostały już złożone przez wnioskodawcę.

Postanowienie…

Po przeprowadzeniu odpowiednich czynności sądowych i całego postępowania, w szczególności po przeprowadzeniu rozprawy, na którą wezwany zostanie wnioskodawca oraz wszystkie osoby mogące należeć do grona spadkobierców ustawowych i testamentowych po spadkodawcy, sąd wyda postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub stwierdzeniu nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego. W treści postanowienia sąd wymienia spadkodawcę oraz wszystkich spadkobierców (ustalonych w toku postępowania), którym przypadł spadek i wskazuje wysokość ich udziałów w spadku. W treści postanowienia sąd stwierdza także nabycie danego przedmiotu zapisu windykacyjnego przez konkretną osobę, na rzecz której spadkodawca uczynił zapis windykacyjny.

…które można zaskarżyć

Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku można następnie zaskarżyć. Wymaga to w pierwszej kolejności złożenia do sądu opłaconego (aktualnie opłata wynosi 100 zł) wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia postanowienia. Należy go złożyć w terminie siedmiu dni od daty ogłoszenia postanowienia. Osoba, której doręczono uzasadnienie postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku, ma następnie możliwość złożenia apelacji od tego postanowienia w terminie 14 dni od daty doręczenia jej uzasadnienia. Przy braku wystąpienia przez któregokolwiek z uczestników o uzasadnienie postanowienia lub przy braku złożenia apelacji lub po zakończeniu postępowania przed sądem drugiej instancji (rozpoznaniu apelacji), postanowienie o stwierdzenie nabycia spadku staje się prawomocne. Podlega wtedy wpisowi do Rejestru Spadkowego, co sąd czyni z urzędu, a z treści postanowienia wynika domniemanie, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku, jest spadkobiercą.

2. Notarialne poświadczenie dziedziczenia

Alternatywnym sposobem potwierdzenia statusu spadkobiercy jest sporządzenie przez notariusza notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia lub stwierdzenie nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego w ramach procedury uregulowanej w ustawie – prawo o notariacie. Akt poświadczenia dziedziczenia może dotyczyć zarówno dziedziczenia ustawowego, jak i testamentowego, z wyłączeniem jednak opisanych wcześniej testamentów szczególnych.

Również notarialne poświadczenie dziedziczenia nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od otwarcia spadku, chyba że wszyscy znani spadkobiercy złożyli już oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

Sama procedura notarialnego poświadczenia dziedziczenia jest zaś zdecydowanie krótsza od postępowania sądowego o stwierdzenie nabycia spadku. Czynności notarialne powinny bowiem zostać przeprowadzone podczas jednego spotkania w kancelarii notarialnej.

Czytaj więcej

Testament to dopiero początek - jakie obowiązki mają spadkobiercy

Uczestnicy

W celu sporządzenia omawianego aktu przed notariuszem muszą stawić się wszystkie osoby zainteresowane, czyli osoby, które mogą należeć do grona spadkobierców ustawowych i testamentowych spadkodawcy, a także osoby, na rzecz których spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne. Nie dotyczy to jednak osób, które wcześniej odrzuciły spadek lub zapis windykacyjny albo zostały uznane za niegodne dziedziczenia.

Przy udziale wszystkich ww. osób notariusz spisuje protokół dziedziczenia. W odróżnieniu od opisanego już sądowego stwierdzenia nabycia spadku, w ramach notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia, złożone do protokołu oświadczenia wszystkich ww. osób muszą być zgodne, co uniemożliwia skorzystanie z omawianej procedury, gdy między spadkobiercami istnieje spór o spadek.

Wymagane dokumenty

Notariuszowi należy przekazać następujące dokumenty:

- odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,

- odpisy skrócone aktów urodzenia spadkobierców ustawowych (względnie także odpisy skrócone aktów małżeństwa spadkobierców ustawowych, jeżeli osoby te zmieniły nazwisko na skutek zawarcia małżeństwa),

- odpis skrócony aktu małżeństwa małżonka spadkodawcy (jeżeli spadkodawca miał małżonka),

- inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie praw do spadku, w tym testament spadkodawcy (jeżeli spadkodawca pozostawił testament), jako że notariusz dokonuje wtedy otwarcia i ogłoszenia testamentu.

Sporządzenie i zarejestrowanie aktu

Jeżeli opisane czynności zostały prawidłowo wykonane oraz nie zachodzą szczególne przeszkody wymienione w ustawie, to notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia, który następnie wpisuje do Rejestru Spadkowego, a adnotację o dokonaniu wpisu zamieszcza na akcie ze wskazaniem jego numeru. Akt poświadczenia dziedziczenia, który został zarejestrowany w Rejestrze Spadkowym, wywołuje skutki prawne przewidziane dla prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. Każda osoba, która wykaże istnienie interesu prawnego, w szczególności spadkobiercy lub zapisobiercy, może uzyskać od notariusza wypis zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia.

Ile zapłacimy u notariusza

Koszt sporządzenia protokołu dziedziczenia wynosi 100 zł, a aktu poświadczenia dziedziczenia 50 zł, przy czym, jeżeli poświadczenie dziedziczenia dotyczy zapisu windykacyjnego, to koszt aktu wyniesie 100 zł. Jeżeli w trakcie czynności następuje otwarcie i ogłoszenie testamentu, to należy zapłacić notariuszowi dodatkowo 50 zł za sporządzenie protokołu z tej czynności. Dodatkowymi kosztami objęte są również wypisy zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia.
Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą na jego spadkobiercę z chwilą otwarcia spadku, a więc z chwilą śmierci spadkodawcy. Z formalnego punktu widzenia dziedziczenie wymaga jednak przeprowadzenia niekiedy nawet kilku postępowań sądowych lub dopełnienia odpowiednich czynności przed notariuszem. Oprócz opisanych już czynności sądowych z zakresu prawa spadkowego, spośród których większość zazwyczaj nie będzie musiała być przeprowadzona, występują również takie, które są konieczne dla formalnego potwierdzenia nabycia spadku przez konkretnego spadkobiercę lub potwierdzenia nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego przez konkretnego zapisobiercę. Bez uzyskania potwierdzenia praw do spadku spadkobierca nie ma możliwości wylegitymowania się np. przed kupującym nieruchomość (oraz notariuszem) dokumentem potwierdzającym przysługujące mu prawo własności.

Pozostało 94% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Konsumenci
Jest nowy wyrok TSUE w polskiej sprawie. Upraszcza procesy frankowiczów
Materiał Promocyjny
Zwinny, wyrazisty i dynamiczny. SUV, który bryluje na europejskich salonach
Prawo karne
Marian Banaś składa doniesienie do prokuratury na Elżbietę Witek
Prawo dla Ciebie
Od dzisiaj możemy obniżyć rachunek za prąd. Trzeba spełnić jeden warunek
Prawo karne
Jest wyrok Sądu Najwyższego ws. symulacji zabójstwa abp. Jędraszewskiego
Materiał Promocyjny
THE FUTURE OF FINANCE
Praca, Emerytury i renty
Ogłoszono listę 10 najbogatszych emerytów w Polsce
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej