Uznanie zagranicznego dyplomu ukończenia studiów lekarskich za równoważny z dyplomem polskim, ważnym w państwach UE, wymaga przeprowadzenia procedury nostryfikacyjnej określonej w ustawie o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w rozporządzeniu z 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą. Rozpoczyna ją wniosek do uczelni nostryfikującej.

Obywatel Syrii zwrócił się do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku o nostryfikację dyplomu wydanego w 2017 r. przez Uniwersytet Syryjski na Wydziale Stomatologicznym. Powołując się na przepisy oraz opinię Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA), rektor białostockiej uczelni odmówił nostryfikacji dyplomu. NAWA stwierdziła, że zaświadczenie syryjskiej uczelni potwierdza jedynie ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku lekarsko-dentystycznym. Rektor podkreślił, że takie studia nie mają w Polsce odpowiednika. Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny są prowadzone wyłącznie jako jednolite studia magisterskie. I odmówił uznania dyplomu za równoważny polskiemu.

Czytaj także: Farmaceuci w pandemii chcą wyręczać lekarzy

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku jej autor dowodził, że organizacja szkolnictwa wyższego w Syrii, czas studiów i ich program odpowiadają programowi jednolitych studiów magisterskich w Polsce. Można to było zresztą sprawdzić, zwracając się do organów syryjskich o udzielenie dodatkowych informacji. Tymczasem rektor stwierdził, że wobec nieprzedłożenia dokumentu ukończenia studiów jednolitych lub drugiego stopnia na kierunku dentystycznym niemożliwa jest nostryfikacja.

Sąd uwzględnił skargę i uchylił postanowienie rektora. W ocenie WSA nie należało odmawiać nostryfikacji postanowieniem, ale wydać decyzję administracyjną. Uczelnia nie powinna się opierać wyłącznie na opinii NAWA, wydanej, nawiasem mówiąc, na podstawie opracowania dotyczącego ogólnych zasad organizacji szkolnictwa w Syrii. Przyjęto ją za jedyny wiążący dowód w sprawie. Nie przeprowadzono też dowodów, o które prosił skarżący. Nie ustosunkowano się m.in. do zaświadczenia ambasadora Syrii w Polsce, że ukończone studia na państwowej uczelni, jaką jest Uniwersytet Syryjski, to pięcioletnie studia jednolite. Postępowanie nostryfikacyjne należy więc przeprowadzić ponownie. Wyrok jest nieprawomocny.

Sygnatura akt: II SA/Bk 585/20