Jak czytamy w komunikacie prasowym, Komisja Europejska przyjęła dzisiaj sprawozdanie roczne z kontroli stosowania prawa unijnego. Ogłoszono też pakiet decyzji dotyczy w szczególności podstawowych praw i wartości oraz praworządności w UE. - Komisja podejmuje kolejne działania wobec Polski w postępowaniu o uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego dotyczącym kwestionowania pierwszeństwa prawa UE przez polski Trybunał Konstytucyjny – czytamy na stronie KE.

Chodzi o skierowanie do polskiego rządu tzw. uzasadnionej opinii w sprawie polskiego Trybunału Konstytucyjnego i jego najnowszego orzecznictwa. Polskie władze dostały dwa miesiące na naprawienie lub co najmniej przedstawienie wiarygodnego planu usunięcia naruszeń unijnego prawa przez Trybunał Konstytucyjny. Jeśli Polska się nie dostosuje, to Komisja będzie mogła skierować skargę do TSUE.

Postępowanie wszczęto 22 grudnia ubiegłego roku. - Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniach z 14 lipca 2021 r. i 7 października 2021 r. uznał postanowienia traktatów unijnych za niezgodne z Konstytucją RP, wyraźnie kwestionując prymat prawa unijnego – wyjaśniała wówczas Komisja.

Czytaj więcej

Trybunał Konstytucyjny ogranicza TSUE

Komisja uważa, że te orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego naruszają ogólne zasady autonomii, pierwszeństwa, skuteczności i jednolitego stosowania prawa unijnego oraz moc wiążącą orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

- W szczególności w lipcowym orzeczeniu Trybunał Konstytucyjny odmówił wiążącej mocy prawnej wszelkich zarządzeń Trybunału Sprawiedliwości wydanych na podstawie art. 279 TFUE w celu zagwarantowania skutecznej kontroli sądowej przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony ustawą. W październikowym orzeczeniu Trybunał Konstytucyjny naruszył swoje obowiązki wynikające z prawa unijnego, uznając za niekonstytucyjną – a tym samym nieskutkującą w polskim porządku prawnym – dokonaną przez Trybunał Sprawiedliwości wykładnię art. 19 ust. 1 TUE, zgodnie z którą sąd krajowy może wezwać zbadanie legalności procedury powołania sędziego i stwierdzenie nieprawidłowości w procesie powoływania w celu sprawdzenia, czy sędzia lub sąd, w którym sędzia orzeka, spełnia wymogi art. 19 ust. 1 TUE - stwierdza Komisja.

Czytaj więcej

Trybunał Konstytucyjny orzekł o wyższości polskiego prawa nad prawem unijnym

Komisja uważa też że orzeczenia te naruszają art. 19 ust. 1 TUE, który gwarantuje prawo do skutecznej ochrony sądowej, nadając mu nadmiernie restrykcyjną wykładnię, a tym samym pozbawia obywateli przed polskimi sądami pełnych gwarancji przewidzianych w tym przepisie Traktatu.

Ponadto Komisja Europejska wskazuje na nieprawidłowy skład TK, czyli trzech tzw. sędziów-dublerów powołanych przez prezydenta Dudę na miejsca, które powinny być obsadzone sędziami wybranymi w 2015 roku. - Komisja uznała, że Polska uchybiła zobowiązaniom wynikającym z Traktatu o Unii Europejskiej, ponieważ z powodu nieprawidłowości w procedurach mianowania trzech sędziów w grudniu 2015 roku. oraz w wyborze prezesa TK w grudniu 2016 roku, Trybunał Konstytucyjny nie spełnia już wymogu niezależnego i bezstronnego trybunału ustanowionego wcześniej na mocy prawa – ogłoszono dziś w Brukseli.

Czytaj więcej

Komisja Europejska wszczęła postępowanie przeciw Polsce za działania TK