Koncesje na hazard bez dyskryminowania firm z UE

Państwo członkowskie UE nie może dyskryminować firm z innych krajów Unii w dostępie do rynku gier hazardowych.

Aktualizacja: 04.03.2018 18:10 Publikacja: 04.03.2018 05:00

Koncesje na hazard bez dyskryminowania firm z UE

Foto: Fotolia

Tak wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu w sprawie brytyjskiej spółki Sporting Odds Ltd przeciwko węgierskiemu fiskusowi (C - 3/17)

Grzywna za brak koncesji

Sporting Odds ma zezwolenie na organizację w Internecie gier losowych, w tym gier kasynowych, w Zjednoczonym Królestwie. W 2016 r. węgierski organ podatkowy stwierdził, że  spółka oferowała usługi gier losowych także w Internecie na Węgrzech, choć nie miała koncesji i zezwolenia wymaganych przez węgierskie przepisy. Za to naruszenie węgierska skarbówka ukarała Sporting Odds grzywną w wysokości 3 500 000 forintów węgierskich (ok. 11 260 euro).

Sporting Odds zaskarżyła tę decyzję do sądu administracyjnego w Budapeszcie. Podniosła, że węgierskie uregulowanie dotyczące gier losowych w Internecie, zwłaszcza gier w internetowych kasynach, jest sprzeczne z prawem Unii.

Przed wydaniem rozstrzygnięcia węgierski sąd nabrał wątpliwości,  czy  krajowe przepisy o grach w kasynach tradycyjnych i internetowych są zgodne z unijną zasadą swobody świadczenia usług. Postanowił zapytać o to Trybunał w Luksemburgu.

Państwo może zarabiać na grach

W ogłoszonym 28 lutego 2018 r. wyroku Trybunał stwierdził najpierw, że nie można uznać za sprzeczną z zasadą swobody świadczenia usług sytuacji, w której monopolem państwa objęte są tylko niektóre rodzaje gier losowych (m.in. zakłady sportowe i konne), podczas gdy inne (gry w kasynach tradycyjnych i internetowych) mogą być organizowane przez prywatnych operatorów, jeśli tylko posiadają stosowne zezwolenia.

- Taki dualny system sam w sobie nie wpływa negatywnie na możliwość realizacji przez monopol państwowy założonego w nim celu, jakim jest przeciwdziałanie uzależnieniu obywateli od hazardu - uznał TSUE.

W jego ocenie fakt, że taki dualny system dąży również do generowania dodatkowych dochodów budżetowych i wspierania kontrolowanej ekspansji działalności gier losowych, także nie podważa jego zgodności z prawem Unii  pod warunkiem, że system ów rzeczywiście zmierza do osiągnięcia tych celów. Skontrolować to powinien węgierski sąd.

W konsekwencji Trybunał stwierdził, że dualny system organizacji rynku gier losowych na Węgrzech jest zgodny z prawem Unii.

Tort nie tylko dla swoich

Natomiast przewidziana w węgierskich przepisach możliwość uzyskania zezwolenia na organizację gier w kasynach internetowych wyłącznie przez operatorów prowadzących koncesjonowane kasyno znajdujące się na terytorium Węgier, to dyskryminujące ograniczenie.

- Tak radykalne ograniczenie zasady swobody świadczenia usług nie może być uzasadnione celami porządku i zdrowia publicznego, na które powołuje się rząd węgierski, ponieważ osiągnięcie tych celów byłoby możliwe poprzez mniej restrykcyjne środki - uważa Trybunał.

Trybunał odniósł się do jeszcze jednej kwestii:  czy Węgry zapewniają -  w sposób niedyskryminujący - spełnienie przez operatorów wstępnego warunku do uzyskania zezwolenia na internetowe kasyno, czyli posiadanie koncesji na prowadzenie tradycyjnego kasyna. TSUE przypomniał swój ubiegłoroczny wyrok w sprawie maltańskiej spółki Unibet International (C-49/16), w którym stwierdził, już w innym kontekście, niezgodność z prawem węgierskich przepisów dotyczących dostępu do umów koncesyjnych umożliwiających organizację gier losowych w Internecie. Chociaż bowiem węgierskie prawo przewiduje możliwość organizacji przetargów w celu zawarcia umów koncesyjnych, to przetargi takie nie zostały jeszcze na Węgrzech przeprowadzone. Druga sprawa: państwo węgierskie może zawierać umowy koncesyjne nawet bez przetargów wyłącznie z „wiarygodnym" operatorem gier losowych. Taki zaś powinien wcześniej wykonywać przez 10 lat działalność w zakresie organizacji gier losowych na Węgrzech. To  wprowadza odmienne traktowanie, bo wymóg ten stawia operatorów gier losowych mających siedzibę w innych państwach członkowskich w mniej korzystnej sytuacji niż  operatorów krajowych.

W tych okolicznościach Trybunał orzekł, że zarówno węgierskie przepisy dotyczące udzielania koncesji na prowadzenie tradycyjnych kasyn jak też węgierskie przepisy dotyczące organizacji gier w kasynach internetowych są niezgodne z zasadą swobody świadczenia usług.

sygn. akt C - 3/17

Jak jest z e-hazardem w Polsce?

Zgodnie z art. 5 ust. 1b ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471, z późn. zm.) urządzanie gier hazardowych przez sieć Internet, z wyjątkiem zakładów wzajemnych i loterii promocyjnych, jest objęte monopolem państwa. Działalność w zakresie zakładów wzajemnych urządzanych przez Internet wymaga uzyskania zezwolenia. To samo dotyczy loterii promocyjnych. Zgodnie z art. 29a ustawy o grach hazardowych zakazane jest uczestniczenie w grach hazardowych urządzanych przez sieć Internet przez podmioty niewykonujące monopolu państwa w tym zakresie, które urządzają gry hazardowe przez sieć Internet bez wymaganego zezwolenia. Uczestnik gry hazardowej urządzanej bez koncesji, bez zezwolenia lub bez zgłoszenia podlega karze pieniężnej. Wyjątkiem są uczestnicy loterii promocyjnych, loterii audioteksowych, loterii fantowych i gry bingo fantowe. Oni nie muszą obawiać się kar. Karze pieniężnej podlegają także dostawcy usług płatniczych, którzy nie przestrzegają zakazu udostępniania usług płatniczych na stronach wykorzystujących nazwy domen internetowych wpisanych do "Rejestru Domen Służących do Oferowania Gier Hazardowych Niezgodnie z Ustawą" oraz przedsiębiorca telekomunikacyjny niewywiązujący się z obowiązku blokowania dostępu do stron internetowych wykorzystujących nazwy domen wpisanych do Rejestru. Zgodnie z art. 107 § 2 ustawy Kodeks karny skarbowy  karze grzywny do 120 stawek dziennych podlega, kto na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczy w zagranicznej grze hazardowej. Taka sama kara jest przewidziana dla uczestnika   gry hazardowej urządzanej lub prowadzonej wbrew przepisom ustawy lub warunkom koncesji lub zezwolenia (art. 109 K.k.s.)

Prawo karne
Wincenty Witos uniewinniony. Wyrok SN ws. procesu brzeskiego
Prawo karne
SN: koniec sprawy Żulczyka, który nazwał Andrzeja Dudę "debilem". Kary nie będzie
Ustrój i kompetencje
Na wieki wieków złoże, czyli groźna dla samorządów zmiana prawa górniczego
Sądy i trybunały
Nie nikną wątpliwości wobec uchwały SN o jednoosobowych sądach
Materiał Promocyjny
ESG - Raportowanie w praktyce – IV edycja
Prawo karne
Dziennikarze TVP prawomocnie skazani za zniesławienie Elżbiety Podleśnej
ZUS
Chcesz zwrot składki zdrowotnej? Musisz zgłosić aktualny rachunek bankowy